Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1978, 11ste jaargang, nr. 1

BEROEP OP MEDEWERKERS…

Ons tijdschrift stelt zich tot doel, met betrekking tot het Meetjesland, de streekgeschiedenis, de volkskunde en de heemschut te bevorderen, en de belangstelling voor de streek, haar volk en het verleden in de hand te werken.

Het richt zich tot iedereen, in de eerste plaats tot de volksmens.  Het behandelt in zijn artikels bij voorkeur gewone onderwerpen, over personen, gebouwen, gebeurtenissen, toestanden, enz... die een rol gespeeld hebben in het vroeger volksleven.

Hierbij streeft «Ons Meetjesland» ernaar zoveel mogelijk aspekten van het verleden aan te snijden, en zoveel mogelijk gemeenten (van vóór de fusie) te betrekken.

In een bijlage aan deze uitgave wordt een overzicht gegeven van de onderwerpen die tot heden in de verschillende artikels behandeld werden, t.t.z. hun aard en hun plaatsgebondheid.

Daar waar het nodig en mogelijk is zou de redaktie in de toekomst graag de toestand willen verbeteren.

Om dit te bereiken zijn echter nieuwe medewerkers nodig, vooral in verband met de gemeenten die niet of slechts weinig aan bod kwamen.

Welnu, waarde Lezer(es), die van het Meetjesland houdt en niet bang zijt om "de pen ter hand te nemen...", wij doen beroep op U.

«Ons Meetjesland» en zijn lezerspubliek rekenen op U en zijn U hierom bij voorbaat dankbaar.

De Redaktieraad.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024