Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1979, 12de jaargang, nr. 1

EEN BURGERSHUIS TE MALDEGEM.

In vele archieven wordt meestal aandacht besteed aan het oude.

Het modern archief, daarmee wordt de periode bedoeld na de Franse Revolutie komt nog altijd te weinig aan bod.  Nochtans geeft het laatste archief ons, nog beter dan het oude, een juistere weergave van de toenmalige sociale en morele wantoestanden.  Mede door de interesse voor de industriële archeologie komt er meer belangstelling voor deze periode.  Steeds meer personen behandelen en ontleden deze 18de en 19de eeuwse geschiedenis.  Lijkt de industriële revolutie belangrijk, haar sociale gevolgen zijn het nog meer.  Bouwkundig is er wel een grote leemte.  Vooral op gebied van de arbeiderswoningen.  In de 18de of 19de eeuw vindt men zelden plans of tekeningen van een of meer huizen.  Toevallig kreeg ik uit de nalatenschap van een vriend een bouwkundige tekening.  "PLANS VOOR EEN HUIS VOOR MR. CONSTANT DE LILLE, KOOPMAN TE MALDEGHEM. NR. 264. AFGELEVERT 8 JUNY 1864".

Tekening van de voorgevel
Vrij eenvoudige tekening van de voorgevel.  Hoge deur en vensters.
Het geheel staat onder Franse invloed.

Het exemplaar is met een hard en scherp potlood getekend.  Het bestaat uit drie delen.  Een grondplan, een tweede even groot, met de voorgevel.  Een derde bij gevoegd blad merkelijk kleiner en zeer eenvoudig van tekening, vermeldt wel al de afmetingen.  Deze laatste zijn in voet aangeduid.  Voor de gemeente Maldegem is deze lengte 0,2745 m.  De enige vermelding op het detailplan betreft de levering van groen glas, afkomstig van Wetteren.  Van de heer Gabriel De Lille te Maldegem werden mij volgende inlichtingen over Constant De Lille medegedeeld.

Tekening van het grondplan

Grondplan met afgebeelde schaal; waarschijnlijk is de aangegeven maat de Brugse voet.

"Contstant De Lille, eigenlijk Constantinus De Lille werd geboren te Eeklo op 15 mei 1812, overleden te Maldegem op 21 januari 1895.  Was gehuwd met Antonia-Francisca Loete op 10 januari 1840.  Hij was de zoon van Bonaventura De Lille en Ludovica Vanden Neste.  Huwde te Eeklo.  Bonaventura was veldwachter te Maldegem, hij had gediend in het leger van Napoleon als Dragonder.  Keerde naar Maldegem terug als invalide, kreeg een pensioen van het Franse Gouvernement, werd in 1810 door de Fransen aangesteld als veldwachter en bleef dit tot 1820, dus ook veldwachter in de Hollandse tijd.  Hij stierf in 1830 op 21 februari.  Was Constantinus niet als onwettig kind geboren onder de naam van Constantinus Vanden Neste?  Hij kreeg dan door huwelijk de naam van De Lille.  Waarom ik dit denk is het volgende: Bonaventura De Lille moest als veldwachter te Maldegem wonen en vroeger werden al de kinderen ten huize geboren, al de broers en zusters van Constantinus zijn te Maldegem geboren, in totaal 10 kinderen, alleen Constantinus te Eeklo.  Constantinus staat ingeschreven als koopman te Maldegem wonende op de Markt.  Het was een welgesteld burger.  Bij akte van overlijden in 1895 staat: Alhier overleden in de ouderdom van 82 jaar Constantinus De Lille, Bijzondere alhier.  Constantinus kreeg 3 kinderen, zijn oudste Pieter De Lille was 50 jaar deurwaarder te Maldegem, hij stierf in 1924, het was de laatste deurwaarder te Maldegem.  Na hem werd het ambt van deurwaarder te Maldegem afgeschaft en zo kreeg Eeklo twee deurwaarders.  Er zijn te Maldegem geen afstammelingen meer, noch van Constantinus, noch van de deurwaarder Pieter De Lille.

Nog een bijzonderheid uit de familie van Constantinus.  De tante van Constantinus De Lille, Anna De Lille geboren 27 december 1780, was de zuster van Constantinus vader, zij kreeg een kind bij een Franse soldaat.  Haar vader Joannes-Baptist De Lille geboren 13 april 1741 gaf het kind de naam van: Antoine, Serafin, Brutus, Bonaparte De Lille.  Het staat alzo ingeschreven in de burgerlijke stand van Maldegem op 7 Florial van 't jaar 8 van de Franse Republiek.  Dit is volgens onze tijdrekening 28 april van het jaar 1800.  Ook van dat kind zijn geen afstammelingen meer te Maldegem.  Men beweert dat de vader van Anna De Lille deze namen heeft gegeven uit gramschap tegen de Fransen.  Daar zijn natuurlijk geen bewijzen van maar het lijkt juist te zijn.  Anna De Lille trouwde in 1806 met Jacobus De Jaeger, deze nam het kind niet aan".

Tot daar de heer Gabriël De Lille.

Een onderzoek heeft uitgewezen dat Constant te Eeklo is geboren.  Echter wel juist als zoon van Bonaventura De Lille, 29 jaar oud en "champetter" te Maldegem en hij had als moeder Louiza Vanden Neste, 27 jaar oud en geboren te Eeklo.  Waarschijnlijk bij een bezoek aan zijn grootouders die te Eeklo woonden, werd Constant aldaar geboren.

Romano TONDAT.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024