Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1979, 12de jaargang, nr. 1

GETUIGENISSEN
UIT EEN BEROERDE TIJD

In "Godsdienstberoerten te Eeklo tijdens de XVIe eeuw" vermeldt dhr De Vos de raid op Eeklo door de watergeuzen op 29 en 30 juni 1572 uitgevoerd.  Ze namen toen ondermeer de pastoor Mathias Pasia gevankelijk mede naar De Briel (1).

In "Codex 64" een klein handschrift uit de Stadsbibliotheek te Kortrijk (Fonds Goethals) vond ik daarover volgend relaas:

"Den lesten dach van junny 1572 quaemen de geus en smorgens ontrent vier uren vanden Bril over Seelandt naer Eecloo en(de) ghevanghen den Heer Pastoir, mede nemende alle kerckelijcke ornamenten, en(de) twee spangiaerden, tsamen met den heer pastoor leydende naer de Briel, die sy VI july hebben gherecht inder maniere als volght: eerst hebben sy afghesneden beyde syn ooren, en(de) die ghesteken in synen boesem, en(de) ghenomen een haeck met een corde daer an, enden haeck gesmeten in het verhemelsel van synen mondt, en(de) soo laeten hanghen en(de) sterven, en(de) bleef leven soomen seyde, dry daeghen.  De spaenjaerden wierden ooc ghehanghen neffens den pastoor.  Soo leefden de geusen met de catholijcke".

Bij de tweede uitbarsting van het protestantisme in 1578 werd op 4 mei de wet van Eeklo gevangen genomen.  Op 25 juli had voor Eeklo dan de eerste werkelijke beeldenstorm plaats:

"Op den XXV juli 1578 wiert t' Eecloo ghebroken en(de) ghevaseer(t) al dat inde kercke was; den priester misse lesende en mocht de selve niet volbringhen maer wiert vreeselijck mishandelt".

Deze kerkplundering vond niet enkel te Eeklo plaats.  Ook te Waarschoot, Zomergem en Lovendegem moet dit omstreeks dit tijdstip gebeurd zijn, blijkens de elf wagens welke te Gent binnenkwamen (2).

"Den XXVIII oust soo quaemen er IX waeghens die Joos Stalins inbracht van Waerschoot, Somerghem, Lovendegem en (de) andere prochien ghelaeden met iser, metael, wijnwaetervaten (sic !), hoorlogien, noch 11 waeghens met ketels, kandelaars en(de) anderen huysraet".

Van toen af werden in onze Meetjeslandse gemeenten de consistoriën ingericht.  Dit bleef dan zo tot ook dit weer door de inval van de troepen van Farneze onder Mondragon in oktober 1583 een einde nam.

MOELAERT, R.-E.

__________________________

1) DE VOS, A.:  A.M. 12 (1961) pp. 57-136. Terug naar de tekst
2) Vermoedelijk in maart 1573 werd "thansbeke de kercke gheroft enden pastoor vermort". Terug naar de tekst

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024