Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1980, 13de jaargang, nr. 1

Ten Geleide

Soms verscheen het eerste nummer van ons tijdschrift wat later dan voorzien.  Allerlei omstandigheden waren daar de oorzaak van.  Terug zijn er enkele redenen geweest, waarbij het tijdsgebrek de voornaamste faktor was, bij onze beperkte groep medewerkers.  Mensen die jarenlang vele uren van hun vrije tijd aan Ons Meetjesland hebben besteed en het nog steeds doen.  Waarschijnlijk omdat ze het graag doen, maar toch.

Gaarne zouden we de kleine groep medewerkers willen uitbreiden.  Wie graag wil medewerken om ons tijdschrift meer mogelijkheden te geven, wie een heem-, geschied- of volkskundige bijdrage wenst in te sturen wordt met genoegen opgewacht.

Mogen we aan onze leden en lezers vragen om te trachten één of meerdere leden aan te werven.  Het aangroeien van lezers - hoe klein ook - kan ons tijdschrift meer kansen bieden, vooral wat betreft de illustraties.  Het gaf ons ook de kans om het leesgeld voor 1980 terug op 300 frank te handhaven.  Dit niettegenstaande de verhoogde kosten van het drukken, drukplaten, verzendingen e.a.

Om het administratieve werk van 0ns Meetjesland enigszins te verlichten, gelieve uw bijdrage voor 1980 bij ontvangst van dit nummer te betalen en dit door middel van het bijgevoegd overschrij­vings­formulier.  Dank U voor Uw belang­stelling en begrip.

De uitgever,
Romano TONDAT.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024