Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1982, 15de jaargang, nr. 4

HULDIGING  VAN  HEEMKUNDIGE
DANIEL  VERSTRAETE
TE  MALDEGEM  OP  20  NOVEMBER 1982

Op 13 mei 1917 werd de bekende heemkundige Daniël Verstraete te Ursel geboren zodat hij nu al enkele maanden van een welverdiende rust kan genieten.  Een groepje Meetjeslandse heemkundigen wenste dat deze 65ste verjaardag niet onopgemerkt zou voorbijgaan en stak de koppen bijeen om aan Daniël Verstraete een passende hulde te brengen voor zijn heemkundig werk gedurende de laatste veertig jaar.

Zijn eerste historische opzoekingen hadden betrekking op het Maldegemveld waarover hij een proefschrift aanbood in 1942 voor het behalen van een licentie in de Geschiedenis aan de rijksuniversiteit te Gent.  In juni 1943 vinden we hem reeds als correspondent van het Verbond voor Heemkunde dat in 1941 werd opgericht door Jozef Van Overstraeten als een afdeling van de VTB.

Luc Stockman
Luc Stockman, omringd door de leden van de Heemkundige Werkgroep, belichtte leven en werk van Daniël Verstraete.

Toen wijlen Dr. Edmond Tieleman in november 1946 het Heemkundig Genootschap van het Meetjesland oprichtte, meldde Daniël Verstraete zich als een van de eerste leden aan.  Voor het tijdschrift van dit nieuwe genootschap "Appeltjes van het Meetjesland" leverde hij vanaf het eerste nummer geregeld historische bijdragen.

Einde 1952 begon hij dan zijn lange reeks artikelen te schrijven over allerlei heemkundige en geschiedkundige onderwerpen in "Vrij Maldegem".  Bijna 28 jaar lang leverde hij een wekelijks stukje over het verleden van onze streek zodat nu, over meer dan 850 artikelen verspreid, een rijke informatiebron over het Meetjesland opgeslagen is.  Ze vormen een echte databank voor de geschiedenis van "Adegem, Maldegem, Ursel, Knesselare, Eeklo en de Polderstreek.

In 1953 werd Daniël Verstraete redacteur van het tijdschrift "Ons Heem", waarvoor hij al in 1949 een eerste kleine bijdrage instuurde.  Hij werd de verantwoordelijke voor de rubriek "Onze Stam", die de voorloper zou worden van het succesrijke tijdschrift van de Vlaamse genealogen "Onze Vlaamse Stam".

In samenwerking met de Kleitse onderpastoor Gaston De Smet publiceerde hij in 1951 een boekje van 64 blz. over "De proosdij van Papinglo te Maldegem-Kleit" en in hetzelfde jaar ontstond een werkje over "Het Prinsengoed te Knesselare en de heerlijkheid van het Knesselaarse te Oedelem" dat gerealiseerd werd in coproduktie met Alfons Ryserhove.

In de voorlichtingsreeks van het Oostvlaams Verbond van de Kringen voor Geschiedenis werd in 1953 een merkwaardige studie opgenomen over de "Oude Wegen".  Daarin zet Daniël Verstraete een nieuwe methode uiteen om het tracé van de oude belangrijke verkeerswegen terug te vinden.  Zo beschreef hij o.m. de vier oude heerwegen tussen Brugge en Gent, waarvan er twee over zijn geboortedorp Ursel liepen.

Zijn belangstelling ging ook uit naar het parochiaal leven op het platteland in de 17de en 18de eeuw en hij droeg ook zijn steentje bij tot de historische geografie van de polderstreek die hij als geen ander kent.  Deze belangstelling is tot op heden levendig gebleven, want voor zijn huldealbum schreef hij nog een boeiende bijdrage over "Sint-Margriete, het dorp dat dikwijls verhuisde".

In "Vrij Maldegem" verschenen pittige stukjes over het volksleven in de 16de, 17de en 18de eeuw.  Daarin poogde hij iets van de volksziel en de gedachtenwereld van onze voorouders terug te vinden.

Zijn belangrijkste studies zijn paradoxaal genoeg niet te vinden in de tijdschriften van geleerde genootschappen of kringen maar wel in het weekblad "Vrij Maldegem".  Daardoor zijn ze wel wat ontoegankelijk geworden en precies daarom besloot de "Heemkundige Werkgroep D. Verstraete" een keuze te maken uit zijn 850 weekbladartikelen en ze in boekvorm te laten bundelen als verjaardagsgeschenk voor Daniël Verstraete.

Dit boek kreeg als titel "Historische verkenningen in het Meetjesland" mee en het bevat bijdragen over Adegem, het dorp buiten de wereld; over Maldegem, het Getrouwe; over Ursel, het dorp van Pierlala; over het Polderland, aan de zee ontrukt en over de bende van Eeklo.  Graficus Luc Verstraete uit Eeklo zorgde voor de vormgeving van dit boek, dat overvloedig geïllustreerd is met oude en recente foto's.

Daniel Verstraete's dankwoord
«Je moest dat allemaal niet gedaan hebben, maar 't heeft me toch plezier gedaan», aldus D. Verstraete.

Tijdens de feestzitting te Maldegem op 20 november 1982 schetste Walter Notteboom in zijn welkomstwoord het ontstaan, de groei en de realisatie van dit vriendenboek.  In zijn feestrede belichtte Luc Stockman de verdiensten van Daniël Verstraete op heemkundig en geschiedkundig vlak.  Schepen Remi De Jaegher sloot zich namens het gemeentebestuur van Maldegem aan bij deze gemoedelijke huldiging.  Aan mevrouw Verstraete werden bloemen aangeboden door Marcel Haers en Walter Notteboom overhandigde niet zonder ontroering het eerste exemplaar aan Daniël Verstraete.

Daarna kwam Daniël Verstraete himself aan het woord om in het biezonder de echtgenotes van de heemkundigen te bedanken omdat zij hun mannen zo talrijke uren aan de heemkunde willen afstaan.  Tenslotte mochten de 300 aanwezigen nog iets gaan drinken op de kosten van de werkgroep en konden ze een bezoek brengen aan de boekenbeurs van het Davidsfonds-Maldegem.

Luc Stockman

D. VERSTRAETE, Historische Verkenningen in het Meetjesland, Maldegem, 1982, 352 blz., talr. illustraties.  Het gewone exemplaar kost 600 fr., het luxe exemplaar 800 fr. + 50 fr. verzendingskosten.  Te bestellen door overschrijving van het verschuldigde bedrag op rekening 737-3074607-41 van Heemkundige Werkgroep D. Verstraete, Noordstraat 196, 9990 Maldegem.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024