Deze blz in het NL
 

The NOE family from the Meetjesland in East-Flanders, Belgium

Eduardus Ysebaert, substitute soldier

Here follows the last part of the notarial act on the agreement between Petrus Noë and Eduard Ysebaert whereby the latter became a substitute soldier for the former.  For the original text and then its translation.

"Den comparant Ysebaert verbindt zich, om indien Petrus Noé, zoon van den tweeden comparant zonder bedrijf, woonende te Assenede en milicien van dezelve gemeente van den tegenwoordigen jare door het lot tot den dienst der nationale militie gedesigneerd wordt, zijnen nummer te verwisselen tegen den genen door voornoemden Noé te trekken, voor eene somme van 850 francs, welke somme den comparant Noé vader zich verbindt aen Ysebaert te betalen namelijk: zoo haest de substitutie of lotsverwisseling voor den militieraed te Eecloo zal voltrokken zijn eene som van 150 francken.  De reste nog beloopende tot 700 francken zal noé behouden ten intreste van 4 procent 's jaers en dezelve maer moeten opleggen wanneer Ysebaert zal bewijzen definitivelijk van den dienst ontslagen te zijn als wanneer Sieur Noé vader, hem ook ongeminderd voor bepaelde vergelding zal moeten leveren twaelf metrieke meters lijnwaed, waerdig eene somme van dertig francs, zullende echter in dit geval sieur Ysebaert, slechts persoonlijk op dat lijnwaed kunnen aenspraeck maken en ingeval van afsterven door deszelfs erfgenamen niet kunnen gevorderd worden.

"Indien Ysebaert gedurende zijnen diensttijd met verlof moogt in zijn haerdstede komen, zal sieur Noé vader hem als werkman in zijne boerenneiringe op gewoonlijke daghure moeten employeren.

"Dan, in het geval dat Noé zoon, eenen nummer bekomt welken hem tot geenen dienst verplicht, zal Ysebaert genieten eene som van tien francs, welke somme den comparant Noé zich verbindt hem te betalen nadat den militieraed te Eecloo hier omtrent zal beslist hebben..."
 

"The appearer Ysebaert pledges, if Petrus Noé, son of the second appearer, without employment, domiciled at Assenede and army recrute of the same municipality of the current year if designated by chance for the service in the national armed forces, to exchange his number for the one to be drawn by the aforementioned Noé, for the sum of 850 francs [now approximately 4000 euro] which the appearer Noé father pledges to pay to Ysebaert as follows: as soon as the substitution of the numbers shall be executed by the military council at Eeklo, a sum of 150 francs.  The remainder, namely 700 francs noé will keep at 4% interest per annum, and same only to be added to the above payment when Ysebaert will prove definitively to have been discharged from the service when Master Noé father will supply him also above and beyond the aforementioned indemnity twelve metric meters of linen, worth 30 francs, although mister Ysebaert shall only be able to personally lay claim to this linen and in case of his death his heirs shall not be allowed to claim it.

"If Ysebaert is allowed absence of leave during his military service and permitted to come home, then Master Noé will employ him as labourer on his farm at the usual daily rate.

"Then, in case Noé son obtains a number which doesn't entail conscription in the army, Ysebaert will receive the sum of 10 francs, which sum appearer Noé pledges to pay him after the military council at Eeklo shall have decided in this matter..."

Back to Petrus Noë (C VI)To the top of this page
Our NOE Welcome page
Overview
Table of contents
Find it in our NOE website !

More genealogy
Het Meetjesland

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Most recent update :  21-04-2021
Copyright (c) 2024
Adrianus (B IIIa)
Agnes Margarita
Amelie, fa Ferdinand
Antonius Franciscus (B Va2)
Arthur Aloysius (B VIIId1)
August (C VIIb)
August (C VIIIa)
August, fs Francies (B VIIb)
Bernardus Aloysius (B VIIIe)
Carolus Ludovicus
Dominicus (B VIIId2)
Edward (B VIIIa)
Emiel (C VIIIc)
Emiel Stefaan (B IXa)
Ferdinand (B VIc)
Ferdinand (B VIIc)
Francies (B VIIb)
Franciscus Marianus (A V)
Franciscus Antonius (B Va4)
Franciscus (C V)
Franciscus (D II)
Ivo Franciscus (C VIIa)
Georgius, fs Matthias (B IIb)
Hendrik (D I)
Henri (C VIIIb)
Henricus (D III)
Jacobus, fs Ferdinand (B VIc)
Jacobus Bernardus (B Vb)
Jan (A I)
Jan (A II)
Joannes (B IIIc)
Joannes (C II)
Joannes (C III)
Joannes Franciscus (A IV)
Joannes (B VIIe)
Josephina Benedicta
Judocus (B II)
Judocus (B IVb)
Jacobus (C IV)
Judocus (C V2)
Livinusfs Hendrik
Louisa Coleta
Martina Emiel (B IXa)
Martinus (B Va3)
Martinus, fs Adrianus
Matthias (B I)
Matthias (B IIb)
Petrus (A III)
Petrus (B IIIb)
Petrus (B IVa)
Petrus (B VIIa)
Petrus (B VIId)
Petrus (C I)
Petrus (D IV)
Petrus Emmanuel (B Va1)
Petrus Joannes (B VIa)
Petrus Joannes (C VI)
Petrus (B VIb)
Rosalie fa Petrus (B VIId)
Vincentius