Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1970, 3de jaargang, nr. 3
O.L. Vrouw-ten-Doorn

Over het
mirakuleus beeld
van
O.L. Vrouw-ten-Doorn

Iedere Meetjeslander kent het mirakuleuze beeldje van O.L. Vrouw-Ten-Doorn, bewaard in de kapel van het gelijknamig instituut, in de Zuidmoerstraat te Eeklo.  Daaromtrent bestaan er ook verschillende publikaties, sommige reeds méér dan een eeuw oud.  Maar daarnaast ontstonden — zoals altijd — heel wat verhalen rond dit oude, mooie Mariabeeldje, die vaak geschiedenis en legende hopeloos vermengen.

Toevallig kwamen wij in het bezit van een dergelijk verhaal, neer­ge­schreven in de eerste helft van de 19e eeuw en verzeild geraakt in het ongeklasseerd archief van de stad Eeklo.  Wegens de talrijke pittoreske gegevens welke erin voorkomen, wensen wij het hier integraal weer te geven:

«Mirakuleus Beeld van O.L.vrouw Ten Doorn.

«— Dit beeld, volgens de oude beschrijving, is in deze Stad gevonden door het volgende geval :

«Dat het Klooster, genaemd Onze Lieve Vrouwe Ten Doorn, binnen de Stede, Keure en Vryhede van Eecloo, zynen oorsprong heeft gehad door het Mirakel aldaer geschied ontrent eenen Haegdoorn, als zynde eerst gehoort geweest, door eenige Godvrugtige Weduwen, eenen Hemelschen Lofzang; en daer over onderzoek gedaen zynde, is ge­von­den in den voornoemden Doorn een Beeld van de heylige Moeder -Gods Maria, tot wiens eere den gemelden Lofzang gezonden wierd.

«Welk Beeld dikwijls met alle eere en Godsvrugtigheyd gedraegen is geweest door de Geestelijkheyd in de Kerke der voornoemde Stede van Eecloo; maer altyd te vergeefsch, mits het zelve Beeld altyd door de handen der Engelen op zyne eerste plaets gesteld bevonden is.

«Daerom hebben de Heeren van het Magistraet, Godsvrugtig beweegd, doen opmaeken een oud vervallen Kapelleken, genaemt Engeldaele, staende by den voornoemden Haegdoorn, by de Hofstede, groot 4 Gemet 40 Roeden, noord aen de Zuydmoerstraete.

«Eenigen tyd daer naer, te weten in het jaer 1449, kwamen voor het voornoemde Magistraet Religieuzen en devote Vrouwen, die professie gedaen hadden van den derden Regel van den H. Franciscus, ood­moe­delyk bidden, om haerlieder woonste te mogen hebben, en aenveerd te worden binnen de voornoemde Stede, om haerlieder bedingen en devotien aldaer te mogen doen (1).

«Ten welken eynde de voornoemde Heeren van het Magistraet, genegen wezende, en om de groote bedingen aen hunlieden gedaen by geheel de wereld, hebben haerlieden gegeven de voorzeyde devote plaetse, met eenen Bilk Land daer aen gelegen, en daer op gesticht eene Kapelle, genaemd Onze Lieve Vrouwe ten Doorn; ook daer na er doen koopen het Huys en de Hofstede hier vooren gezegd, en groot 4 Gemet 40 Roeden, gelegen aen den voornoemden Bilk, en daer op doen bouwen eene Woonste voor de voorzeyde Religieuzen; de welke aldaer zyn komen woonen in den jaere 1456.  En bezonderlyk is het voor­noem­de Klooster begiftigd geweest door de Familie Van den Landolen (2).

«Deze Religieuzen zyn tot Eecloo in hun Klooster gebleven tot in den jaere 1578 (3), alswanneer zy door de rampen des oorlogs nae de Stad Gend gevlugt zyn, mede nemende het voornoemde beeld van de heylige Moeder Gods Maria (4).

«De zelve Religieuzen zyn te Gend gebleven tot hunne afschaffinge, onder de Regeering van Keyzer Josephus den tweeden, voorgevallen in den jaere 1784, alswanneer eenige van hun nae Eecloo weder gebragt hebben het voormelde Mirakuleus Beeld van Maria, en het zelve met triomph en eerbiedigheyd geplaetst in de Kerke van de Eerweerde Paters Recollecten, die in Eecloo gekomen waeren om den Godsdienst uyt te oeffenen in het zelve Klooster, waer gemelde Religieuzen, of Nonnekens, voormaels gewoond hadden, te weten in den jaere 1648, en aldaer gebleven zyn tot hunne afschaffing, geschied op den 5 February 1797 (5).

«In dit rampzalig tydstip hebben gemelde Eerw. PP. Recollecten het zelve Beeld van de Moeder Gods Maria in bewaeringe gelaeten by de Joffrouwen Gezusters Weyn, te Eecloo in den Boelaere.

«Den 18 Augustus 1823 is het voormelde Mirakuleus Beeld, in volle triomph, met eerbied gedraegen nae het Klooster der Eerweerde PP. Recollecten, en aldaer geplaetst in eene Kapelle, ter oost-zyde van het zelve Klooster, immers in het voor dezen Sacristie van de meergemelde Eerweerde PP. Recollecten.

«Het is niet mogelyk van alle de Mirakelen te beschryven, die door de bezoekinge van deze plaets, en door vuerige Gebeden tot Maria, eerende haer voormelde Beeld, in Eecloo voorgevallen zyn.

«Men heeft van ouds gezongen:

«Komt, bid de Moeder Gods, de Haef van 't Eeuwig Leven,
«Haer Beeld, dat men hier eert, zal altyd wonder geven...
«De Kreup'len krygen gang, de Blinden het gezigt,
«Wie goed betrouwen heeft word van zyn smert verligt».

E. DE SMET.

__________________________
(1) Deze Religieuzen waren Grauwzusters, gekomen van Sint-Omaars (Fr.). Terug naar de tekst
(2) In de akte, opgemaakt tussen de heer pastoor en de voormelde religieuzen van Eeklo, de 10 okt. 1490, lezen wij als aanhef:
«Goed en kennelick zy allen den gonnen die dese presente letteren sullen sien of hooren lesen, dat..................................  So is't dat wy Brueder Christiaen, als principiael Visiteur van de voorseyde Susters, ende Heer Pauwels Doornaert, Priester ende waerachtigen Pastor van Eecloo, mitsgaders ook Seger van den Hende en Daniël Masset, als Kerckmeesters van de selve Kercke...... enz. Terug naar de tekst
(3) Staat aldus in een oude kopij: - in 1566»: het is zeker dat alsdan de beeldenstorm van de ikonoklasten een aanvang nam. Terug naar de tekst
(4) Volgens het register van de religieuzen zijn ze te Eeklo ten getale van 28 gevlucht, waarvan er slechts 10 te Gent aankwamen; de overige zijn nooit meer komen opdagen. Terug naar de tekst
(5) Dit is de datum van hun uitdrijving.  Zie: P. Antonellus Verschuere o.f.m., De Minderbroeders te Eekloo 1649-1949. Mechelen. 1949. blz. 87-89. Terug naar de tekst

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024