Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1970, 3de jaargang, nr. 3

Een oud boldersreglement

In 1966 verscheen van de hand van onze eminente volkskundige Renaat Van Der Linden het boek «Het bolspel in Vlaanderen vroeger en nu» (uitgeverij Lannoo te Tielt).  In dit standaardwerk neemt ons Meetjesland — hoe zou het anders kunnen? — een voorname plaats in.  Wie even het «Register van plaatsnamen» nakijkt, treft er bijna alle Meetjeslandse gemeenten aan.  Maldegem (met 22 vermeldingen) spant ongetwijfeld de kroon.

In hoofdstuk nummer 17, gewijd aan de literatuur in verband met het bolspel, zochten we echter tevergeefs naar het «Reglement eener Prijsbolling», van onze Maldegemse volksdichter Pieter De Windt.

Pieter De Windt was een boer uit Moerhuize, die alle voorname gebeurtenissen op rijm zette.  Zijn ellenlange verzen werden zelfs gedrukt en uitgegeven.  Hij noemde zichzelf «Boerken Waardichter».

Literaire ambities had hij niet:

    « Nimmer zal ik mij beroemen,
Of mij zelven kunstnaar noemen,
Zoeken eer of lauwerbloemen;
Want dat al is ijdelheid,
Dat verwekt den haat en nijd,
En ik ben dat liever kwijt.»

Hier volgt nu zijn gedicht (geschreven rond 1885), zoals ik het aantrof in het bundeltje: «Boerken Waardichters kluchtige Liederen en Gedichten, uitgegeven tot nut en vermaak van oude en jonge lieden.»

G.D.V.

REGLEMENT EENER PRIJSBOLLING
ALGEMEENE ORDERS
 
Art. 1   Vrienden, eer gij gaat aan 't bollen
Zal men eerst uw briefken ontrollen;
Briefke, dat u kennen doet
Tegen wie gij kampen moet.
 
Art. 2   Wilt u naar de baan begeven
Door den schrijver voorgeschreven,
En als men uw pintjen haalt
Dat gij dadelijke betaalt !
 
Art. 3   Gansch de baan moogt ge effen streken,
Eer dat gij uw bol gaat steken;
Maar alleenlijk in 't begin;
Spelend zal 't verboden zijn.
 
Art. 4   Zijds de stake maakt ge een schreve.
Die ge een meter lengt' zult geven
Waarop dat ge stout moogt staan.
Maar daar toch niet overgaan.
 
Art. 5   Hij die schiet, dat hij toch make
Dat twee meters vóór de stake,
Zijne bol den grond genaak';
Anders is 't een doode zaak !
 
Art. 6   Met eigen bol mag men spelen,
Maar daar zijn er ook nog velen
Zonder bollen; niet te min
Zullen er verkrijgbaar zijn.
 
Art. 7   Ziet wel toe dat de een' noch de andre
Ooit van zijnen maat verandre;
Of ten zij in een geval,
Dat men dan beslissen zal.
 
Art. 8   Staken mag men reeds verzetten,
De tweede rond; maar wel te letten
Op de breedte en op den stand,
Lijk zij nu al staan geplant.
 
Art. 9   Als een staak wordt uitgeschoten,
Wordt zij weer in 't hol gestooten.
Als uw bolle breekt of klakt,
Dat ge dan een andre pakt !
 
Art. 10   Herspeelt als men uw bol komt staken,
Is 't dat ze in de winst kon graken;
Maar staakt ze uwe medemaat,
't Is geen recht dat gij hergaat.
 
Art. 11   Zijn er die aan 't kijven graken,
Over erge bolders zaken,
Daar spreekt de oommissie in :
En 't zal onpartijdig zijn.
 
Art. 12   Niet te pronken of te klagen,
Noch te ronken of te zagen;
't Geen dat de commissie doet
Is rechtvaardig, juist en goed.
 
Art. 13   't Briefken eenmaal ingebleven,
Zal men geene kans meer geven;
't Recht heeft het maar éénen keer,
En dan later nimmermeer.
 
Art. 14   Ieder spel dat gij gaat spelen,
Zal men dus alzoo bedeelen:
't Is te negen punten uit,
Eer dat gij gewonnen zijt.
 
Art. 15   Daadlijk moet ge uw briefje indragen
Opdat 't spel niet zou vertragen.
Speelt niet voort voor geld of drank,
of dan wordt gij afgedankt.
 
Art. 16   't Is te scheeren en te treten (scheeren = gekscheren)
En te lachen en te greten; (treten = greten = treiteren)
Maar verwijten mag men niet,
Als het de commissie ziet !
 
Art. 17   Tegen die conditie-wetten
Mag er niemand zich verzetten;
Maar speelt geestig van 't begin
En 't zal toch zoo leutig zijn !
 

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024