Het Maldegems Tramlied
Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1971, 4de jaargang, nr. 1

HET MALDEGEMS TRAMLIED

    Zaterdag 7 mei 1887 had de officiële inhuldiging plaats van de tramlijn Breskens-Maldegem.  Twee dagen later werd het trajekt in dienst genomen.  Bij deze gelegenheid hadden er grote feestelijkheden plaats, waarbij de bevolking van de gemeenten die door de stoomtram werden aangedaan, betrokken werd. In het Brugs weekblad «Burgerwelzijn» van zaterdag 14 mei 1887 verscheen een kort verslag over deze voor Zeeuws-Vlaanderen en Maldegem zo belangrijke gebeurtenis.  Er werd o.m. ook enige uitleg verstrekt over de lijn zelf waarvan het veldspoor (systeem Vignola) op een ballastbed van dertig centimeter rivierzand was gelegd.  Het straatspoor (systeem Demerba) getuigde van degelijkheid en in alle gemeenten trof men een «dood- of laadspoor» aan.  De lokomotieven, vijf in getal, droegen de namen der gemeenten waar de tram doorliep, nl. Breskens, Schoondijke, Oostburg, Aardenburg en Sluis.

    De feesttrein vertrok zaterdag 7 mei 1887 omstreeks 10 u. 30 in Breskens, en deed de volledige afstand.  Het spreekt vanzelf dat al de gemeenten op het trajekt feestelijk versierd en bevlagd waren.  Zo was o.m. Schoondijke met sparren beplant en wapperden t'allenkante nederlandse en belgische vlaggen.  In deze gemeente werd de aankomst van de feesttrein aangekondigd met klokkengelui en kanongebulder, terwijl de plaatselijke zangvereniging «Kunstmin» het nederlands volkslied ten uitvoer bracht.  Te Aardenburg werden de genodigden een banket aangeboden.  Te Maldegem was ook de Noordstraat, wel eens de «Poort van Holland» genoemd, op feestelijke wijze bevlagd.  Bij gelegenheid van de indienstneming van de stoomtram Breskens-Maldegem was een lied op de tram gedicht geworden en op melodie gezet door de Maldegemnaar Pieter De Windt, die zijn gewrocht ondertekende met de naam «Boerken Waardichters».  «Het Maldegems Tramlied» is misschien nog wel door enkele oudere Maldegemnaars gekend, doch we vinden het goed, dit ook aan onze jongere lezers bekend te maken.

 

«Het Maldegemsch Tramlied»

Stemme: La Fille de Madame Angot, of: 't Rijdt zoo zwierig en plezierig.

0, vrienden welk een wonder,
Wat eigenaardig ding !
Dat is toch wat bijzonder,
Dat ik alweer bezing.
Een bovenwond'ren wagen
Waaraan de Duivel ligt,
Komt driemaal alle dagen,
In Maldegem gevlucht !
Arm en rijken,
Komt toch kijken,
0, dat is 'nen viezen gast !
Laat zijn streken
Toch bekeken,
Als hij daar komt afgesast !

Beziet dien droes daar komen,
Gelijk een wonder spook;
Dat rijden en dat stoomen,
Dat kuilende gerook,
Dat doomen en dat dampen,
Is dat niet wonderbaar ?
Dat rollen en dat stampen,
Gelijk 'nen tooveraar !
Hoort hem razen,
Hoort hem blazen,
Als de wind in een oorkaan;
Hoort hem drillen
Langs de rillen,
Hoort hem domlen op de baan.

D'Hollanders gaan herleven,
Zij roemen al dien doom,
Zij zullen kunnen zweven 
Op vleug'len van den stoom.
Zij roepen «Nauw, waarachtjes !
Ons overschoon convooi
Rijdt toch zoo snel en zachtjes,
Dat is toch bliksems mooi»  !
Jaak en Keesje,
Piet en Treesje,
Bet, Kato, Jaak en Bram !
Zullen zingen
Dansen, springen,
Vrijen, kijjeren met den Tram !

't Zal in de dorpen spoken,
Voorwaar gelooft mij vrij;
Dat doomen en dat rooken,
Dat tooverend gerij,
Dat klinken en dat bellen,
Dat leven, dat getier,
Gelijk de vorst der hellen
Vol doom en damp en vuur !
Dat zijn toeren
Voor de boeren
Die daar komen met gerij;
't Zal er spannen
Lieve mannen,
In de Noordstraat nergens vrij !

Steekt uit, steekt uit, 0 boeren,
Wanneer gij komt gelaan,
Met vrachten en met voeren,
Met beesten en met graan.
Spant uit, spant uit uw dieren,
Toe, toe, de Duivel komt !
Uw paarden gaan klauwieren,
Als gij hem niet en schroomt !
Zullen vluchten,
Als de schichten,
Tegen huizen en trottoir,
Galoperen,
Als de beren,
Breken, snokken, alles door !

Maldegem, 28 april 1887.
                                  Boerke Waardichters.

E. Matthijs,
St. Kruis-Brugge

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MPL-logo

Copyright notice

Meest recente bijwerking :  21-04-2021