Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1971, 4de jaargang, nr. 2

RESTAURATIE
VAN OUDE GEBOUWEN

In ons Meetjesland zijn de oude, historische gebouwen die nog in hun oorspronkelijke vorm bewaard bleven vrij zeldzaam.  Zo hebben wij bv. het «Rattenkasteel» te Waarschoot, van de vroegere priorij; de oude duiven­toren te Lembeke; de «basiliek van het noorden» te Watervliet, enz.

Graag zouden wij hier willen de aandacht vragen voor een dergelijk historisch gebouw te Eeklo, nl. de ingangs­poort van het Grootgoed, in de Bus, of het in de volksmond beter gekende «Hof van Huysman»; er wonen immers reeds méér dan tweehonderd jaar Huysmans op deze oude hoeve.

Mejuffr. Dr. E. Dhanens schreef over deze landbouw­uitbating een zeer interessant artikel in «Appeltjes van het Meetjesland», nr. 4, 1952.  Wat ons nu echter speciaal aanbelangt is het poort­gebouw, dat het merk­waardigste en oudste gebouw van Eeklo is.

Bij het restaureren van oude bouwwerken zijn de officiële diensten die moeten beslissen over het toekennen van de nodige toelagen altijd ontstemd over de bijzonder hoge bedragen door zulke werken gevraagd, in verband met de bijkomende en niet voorziene herstel­lingen.  Deze belopen vaak de helft of nog meer van het oorspron­kelijk geraamd bedrag.  De voornaamste redenen voor deze hoogop­lopende sommen zijn: 1) het niet geklasseerd zijn, ofwel het àl te laattijdig klasseren van het historisch gebouw; 2) het veel te laattijdig aanvangen van de eigenlijke herstel­lings­werken zelf.  Deze laatste reden is nog veruit de voornaamste.

Moesten de meeste van die gebouwen enige jaren vroeger worden hersteld, dan zou het niet zoveel kosten en zou men de juiste bedragen veel beter bij benadering kunnen schatten.  Nemen wij bv. de kerk van Oostwinkel; indien het afvloeien van het regenwater hier sedert lang en regelmatig in orde ge­bracht ware geweest, dan zou men nu niet met zulke enorme problemen te kampen hebben.  De grootste oorzaak van de schade aan oude gebouwen is immers het insijpelen van het regenwater langs slecht gevoegde muren, versleten afloopplanken van galmgaten en niet gedichte dakgoten, alsook het overstromen van aflopers en goten of het niet tijdig kuisen ervan (ook bij de kerk van Eeklo I).  Al deze bij de aanvang nog klein schijnende gebreken vallen niet zo spoedig op, of zien er in het begin nog erg onschuldig uit; maar zij hebben een zeer nadelige invloed en kankeren geruisloos verder, vooral gedurende de winterperiode, waarbij de uiterlijke beschadiging veel minder merkbaar is dan de inwendige.

Het poortgebouw van het Grootgoed verkeert nog in een betrekkelijk goede staat, maar zou toch reeds enkele kleine herstellingen kunnen verdragen, die zeker de latere grote en kostelijke werken zouden vermijden.  Het ware inder­daad gewenst dat het poortgebouw eens onder handen zou genomen worden, opdat men over enkele jaren niet voor grote verrassingen zou staan.  Hierbij moeten wij de heer Huysman danken voor enkele kleine en dringende herstellingen, reeds effectief aan dit gebouw uitgevoerd.

Voor het overige herinneren wij aan de vrome wens van Mejuffr. Dr. E. Dhanens «dat de huidige beheerders van de C.O.O. thans toch door enkele herstellingen de bewaring van het poortgebouw zouden verzekeren»...  Deze welgemeende oproep werd gedaan in 1952, maar het is daarbij gebleven. Laat ons nu hopen dat een gevolg aan onze nieuwe vraag, ditmaal geen twintig jaar meer zal aanslepen !

HEEMSCHUT.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2022