Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1972, 5de jaargang, nr. 2

AUGUST VAN ACKER
(1827 - 1902)

August Van Acker werd geboren op 22 maart 1827, te Eeklo, «op den wijk blommekens», als oudste zoon van de klompenmaker-herbergier Joannes-Baptist (1801-1864) en van Isabella-Theresia Verlé (1801-1853) (1).

Toen hij 19 jaar geworden was, in 1846, moest hij gaan loten.  Hij trok het nummer 90 en de uitspraak van de Militieraad luidde: «goed voor den dienst».  Zijn maat was «1 meter 57,2 centimeter».  Als beroep stond hij als «schrijver» vermeld (2).

Van eenvoudig werkman werd hij notarisklerk en later, in 1859, werd hij benoemd tot stadsarchivaris en stadssekretaris van zijn geboortestad.

Onder invloed van Pieter Ecrevisse begon hij te schrijven.  Hij dong mede in 9 letterkundige prijskampen en behaalde hierbij 8 eerste prijzen en 1 tweede prijs.

In 1849 behaalde hij de 1ste prijs te St. Niklaas, met zijn dichtwerk «Breydel».  In datzelfde jaar behaalde hij te Izegem eveneens een 1ste prijs, met «De Marteldood van Mgr. Affre» en «Zannekin».

In 1872 werd zijn novelle «Jan en Lotte» bekroond door het Willemsfonds.  In 1874 volgde dan zijn novelle «Tonia», bekroond met een 1ste prijs.

Zijn novelle «Martje Martens» werd in 1876 bekroond door «Het Vlaamsche Volk» te Antwerpen.

Hij publiceerde ook: «Merkweerdige Extracten uit de Resolutieboeken der Stede, Keure ende Vrijheid van Eecloo (1655-1796)»; «Uit de registers van Resolutiën der Municipaliteit van het canton van Eecloo (1796-1817)»; «Uit de registers van Resolutiën van de Regeeringsraad der stad Eecloo» (1850); «Uit de registers van beraedslaging des Gemeenteraeds 1830-1859» (Eeclo, 1864); «Monografie der stad Eekloo».

Van 1849 tot 1867 was hij redakteur van het weekblad «De Eecloonaar», doch in juli 1867 stichtte hij een ander weekblad, «De Gazette van Eekloo».

Tevens was hij medewerker aan «Flandria's Novellen Bibliotheek», uitgegeven door de firma «Plantijn» uit Gent.  Hij was lid van de welbekende «Zetternam's Kring» te Gent, een vereniging tot bevordering van de Vlaamse gedachte bij het onderwijzend personeel.

In 1896 fungeerde hij als waarnemend sekretaris van de Ledeganckfeesten te Eeklo. In zijn weekblad «De Gazette van Eekloo» publiceerde hij talrijke bijdragen over de geschiedenis van Eeklo en het Meetjesland, zoals: «Geschiedkundige verhandelingen over Eecloo»; «Oud-Eecloo»; «Onze Polderstreek»; «Over den Kloktoren van Eecloo».

August Van Acker was vooral een vertrouwelijk raadgever van jonge letterkundigen.

Hij huwde op 7 januari 1857 te Eeklo met Amelia-Sophia De Maere, dochter van Antonius en Amelia Van Damme, geboren op 7 februari 1827 te Eeklo (3).  Zij overleed reeds op 4 mei 1858 te Eeklo, «ten haren huize staende in het paterstraetjen», in de jeugdige leeftijd van 31 jaar (4).  Uit dit huwelijk is er een dochter geboren: Amelie-Sophie-Rosalie, geboren op 23 april 1858 te Eeklo, «in het paterstraetjen».  Hij hertrouwde met Adèle Goethals (° 14 mei 1846 te Eeklo).

August Van Acker overleed op 19 september 1902 te Eeklo, «te zijner woonst, Prinsenhofstraat» (5).

Wilfried STEEGHERS.

BIBLIOGRAFIE

  1. VAN DER LINDEN Herman: — Biographie Nationale, Supplément, Tome deuxième. Bruxelles 1959. blz. 7.
  2. FREDERIKS en VAN DEN BRANDEN: — Biographisch Woordenboek.
  3. DE POTTER F.: — Vlaamsche Bibliographie.
  4. DE HULSTERS Julius: Eeretabel der Vlaamsche voorkampers — «Het Morgenrood», Tiende jaargang 1928-1929. Blz. 105-107.
  5. — Katalogus der Terugschouwende Tentoonstelling van Honderd jaar Kunstleven te Eekloo, van 31 Augustus tot 14 September 1930. Blz. 20.
  6. VAN DE MOORTEL E.H.R.: — Onze letterkunde in het Meetjesland. Proeve van een overzicht.
    In : «Het Koninklijk Atheneum te Eeklo viert zijn tweede Lustrum», blz. 92.

____________________

(1) Geboorteregister 1827, akte nr. 68 - B.S. Eeklo.  Terug naar de tekst
(2) Militieregister 1844-1854, p. 230 - SA Eeklo.  Terug naar de tekst
(3) Huwelijksregister jaar 185ï, akte nr. 1 - B.S. Eeklo.  Terug naar de tekst
(4) Overlijdensregister jaar 1858. akte nr. 115 - B.S. Eeklo.  Terug naar de tekst
(5) idem jaar 1902. akte nr. 173 - B.S. Eeklo.  Terug naar de tekst

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024