Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1972, 5de jaargang, nr. 2

GRAFSTENEN
IN HET MEETJESLAND (2)

AALTER.

1.  Alphons Goeminne ° Deinze 8 juni 1823  † Aalter 16 september 1883 «Burgmeester en Notaris te Aeltre»
x Leonnie Jullien ° Beernem 29 april 1837  † Brussel 17 oktober 1906 Anna Goeminne ° Aalter 29 juni 1871  † Sint-Niklaas 8 december 1885
Anna Camilla Amanda Goeminne ° Aalter 22 februari 1899  † Aalter 14 juli 1899 Marie Louise Helene Goeminne ° Aalter 14 juli 1902  † Aalter 20 juli 1902
 
2. Ian De Clerck fs Pieter † 21 ?? 1666
 
Grafsteen de Roo, Aalter; zie nr 17, blz. 50-51.
Foto Robert Staelens, Eeklo.
3. Joannes Canoot negociant † 4 juli 1798
Maria J. Hallaert «zyne vrouw» † 14 juli 1819
Maria Reg Canoot «byzondere» † 11 oktober 1817
Francies Canoot «Koopman, ongehuwd» † 30 maart 1845
M. Th. Canoot «echtgenoot van D'Hr Jh Chs Soudan» † 7 december 1847
Jh Chs Soudan «Koopman Borgmeester te Aeltre sedert 1837 tot 1848» † 27 juni 1871
Ch. Fr. J. Soudan «Zoon van voornoemde Soudan en Canoot» «Eeuwiglyk zal er met uitdeeling van dry zakken brood aen de armen van Aeltre een jaergetyde voor hen gezongen worden.»
 
4. Ioannes Claeys fs. Ge         † 20 oktober 1759 «oud 78 Iaeren»
x Petronelle Van Renterghem fa Pieter † 13 september 1738 «oud 53 Iaeren»
 
5. Livina Braet «filia Ian Jonge Dochter overleden den 3 Maerte 1791 in den ouderdom van 77 Iaeren».
 
6.7. Onleesbaar.
 
8. Augustinus Maenaut fs loannes «in syn leven Smet deser Prochie» † 27 maart 1773 «oud 72 Iaeren».
x Isabella Theresia de Smet fa Petre «Gebortig van Waerschoot» † 20 juni 1782 «oud 69 Iaer»
«tsaemen in houwelijk geweest den tijd van 33 Iaer ende geprocreert 9 kinderen ......... (namen onleesbaar) ..............
......... de ander 4 minderjaerig gestorven.
Heden wy       Morgen gy».
 
9. Pieter Frans: Hijde fs Jans t 14 januari 1794 «oud 73 jaer»
x Joff Coleta Justina Elbo fa Adriaen Caesar «in syn leven Raed in den Raede van Vlaender» † 20 augustus 1795 «oud 82 jaer»
«achterlaetende twee kinder te weten
D'Heer ende Meester Jacobus Ferdinandus
Advocaet in den voornaemden Raede
overl. den 21 Augusti 1801 oud 49 jaer
in huwel. hebben de mejoffrauw
Sophia Coleta Guislena De Pascal
fa Jonker Hendricus Franciscus
overl. 22 Augusti 1811 oud 42 jaer
achterlaetende 6 kinderen te weten
Eugenius overl. den 11 Sept. 1802 oud 15 jaer
Paulina Rosalia overl. den       oud       jaer
Edouard Felix Frans overl. den       oud   jaer
Constant. Ferd. Justus overl. den       oud   jaer
Eulalia Carol. Ellon. overl. den 10 Janu. 1832 oud 31 jaer
Joffr. Eleonora Theresia Coleta
overl. den 26 Maerte 1826 oud 74 jaer
ende van
Joffr. Isabella Hijde sijne suster
overl. den 16 December 1791 oud 72 Iaer
alle gebor tot Gent en alhier begra.
in een gemetst graf hier onder liggende».
 
10. Onleesbaar.
 
11. Ioannes Manaut fs. Laurijns «in sijn leven Smet deser Prochie»
† 31 augustus 1720 «oudt 61 jaeren»
x Meghilina Goethals fao Gillis
† 19 oktober 1739 «oudt 66 iaeren»
«t'samen in hauwelijck geweest 20. Iaeren en geprocreert 8 kinderen
Bidt voor de Zielen
Den tijdt is kort, de doot is snel, wacht u van sonden, soo leeft ghij wel.
Heden wij,     morghen ghij.»
 
12. Ion. Iosephian Francois De Vulder «soone van Ion. Emanuel 8nde van Vrouw Isabella Damas fao Ion. Glaude die overl. den 2 Mey 1691... » afgeboord met familieschilden die behoren aan de families
            DE VULDER                   DAMAS.
 
13. Bernard Joseph Libbrecht t 1830 oud 33 jaar «zoon van Vincent en Blandina Roelands Burgemeester en Notaris dezer Gemeente»
 
Grafsteen Marg. De Supon, Aalter; zie nr 14, blz. 50.
Foto Robert Staelens, Eeklo.
14. A LA MEMOIRE
DE DAME
MARGUERITE DE SUPON
EPOUSE DE FEU
LOUIS CARTON
ANCIEN LlEUTENANT DANS LES GARDES
WALLONNES AU SERVICE DE S.M. CATHOLIQUE
LA QUELLE TREPASSA EN CETTE PAROISSE
LVIII FEVRIER MDCCLXVI
AGEE D'ENVIRON CIV ANS
R.I.P.
 
15. E.H. Frans Van Der Veken
«Geboren te Overmere den 3 Juli 1795
Onderpastor te Aalter gedurende 18 jaren
waar hij tijdens eene besmettelijke ziekte
slachtoffer van zijne ijver en zelfopoffering
in het uitoefenen van zijn priesterambt
in den Heer ontsliep den 25 november 1847
Isabela Van Der Veken ° Overmere 9 november 1810
                                    † Aaiter 28 december 1880
x Ivo Verscheure ° Kortrijk 19 mei 1831
 
16. Binnenin de Kerk - Rechts van het altaar.

E.H. Joannes Zacheus Ludovicus De Langhe
«zoon van d'heer Philippus Eugenius en van Vrauw Anne Monica Bake deze dochter van Ionker Joannes Engelbertus en van Monica Bernardina Wyts»
° Bellem 23 augustus 1761
Priester gewijd 19 juni 1786
Onderpastoor te Bellem 15 november 1802
Pastoor te Aalter 6 oktober 1811
«Jubilaris aldaer overleden den 13 Maerte 1840»
«Die voor eeuwig heeft gefondeert in deeze kerk eene H. Sacramentsmisse den donderdag een lof den zaterdag van ieder weke en een iaergetijde met brood aen den aermen op zijnen sterfdag.»
 
17. Links van het altaar.
17 D.O.M. 26
SEPULTURA
DOni JUDOCI de ROO TOPARCHAE
D'APPELDRUYT, BURGIMAGISTRI PRINCIPATUS
D'ISEGHEM, EMELGHEM CUM DEPENDENTIBUS
SCRIBAE PAROCHIAE DE LENDELE, QUI OBIIT
18a  8bris: 1708
ET
DOMIa BARBARA KINTS
CONJUGUM DEFUNCTAE 18a 8bris : 1721
REVdi DOni PETRI ALBERTl de ROO
PASTORIS IN ALTERE PER 24 ANNOS, ANTEA
PER QUATUOR ANNOS ORATORIS IN MONTE ACUTO
QUI OBIIT 2 IANRY 1751
DOMIa ANGELINAE de ROO DEFUNCTAE
19a 7bris: 1720
ET
DOMIa BRIGITTAE de ROO DEFUNCTAE
ALIAE EORUM PROLES
DOMIae BARBARA MARIA ANNA
ISABELLA, ET DO. JUDOCUS FRANCISCUS
de ROO, SEPULTAE SUNT IN SEPULCHRO PROAVORUM
SUORUM, IN SUPERlORI CHORO ECCLESIAE, DICTI
PRINCIPATUS D'ISEGHEM
              ET
D. ANTONIUS LUDOVICUS de ROO
IN SANCTI MARTINI, GANDAVI
REQUIESCANT IN PACE.
 

ADEGEM.

1. Lucas Dobbelaere fs Jan † 9 september 1748 «oudt 37. jaeren»
«Al die hier aen mijn graf passeert
ick bidde u eens wel remarqueert
op de lanck durighe eeuwigheydt
en op den snel vervloghen tydt
en bidt voor myn en uwer saligheyt.»
 
Grafsteen van Livina Braet, Aalter; zie nr 5, blz. 48.
Foto Robert Staelens, Eeklo.
2. Susanna Cornelia De Bruycker † 29 december 1808
«in den ouderdom van omtrent 65 jaeren»
«dochter van Sr Andries en van Jof Ioanna Cornelia Van Quekelberghe»
«Hebbende onder andere pieuse legaten aen den armen dezer prochie gegeven eene somme van twee hondert ponden groote courant geit met last van thien agtereen volgende jaeren te doen exonereren eene solemnele misse van requiem met uytdeelinge in ider misse van eenen sak tarwen brood aen den zelven armen.»
 
3. Anna Francoyse De Lille fa Pieter † ?? 1777
 
4. Petrus Livinus Welvaert
«Geboren te Aedeghem den 21 Ougst 1763.
Priester gewijd ten jaere 1792, Onderpastor te Lophem gedeurende 3 jaeren, Onderpastor te St.-Laureyns gedeurende 10 jaeren, alsdan pastoor te Waeterlandt (Oudeman) 9 jaeren, Pastor te Vlissingen 4 jaeren en 4 maenden, Pastor te Aedeghem 13 jaeren 4 maenden 15 daegen alwaer hij overleden is den 15 Janry 1834 in den ouderdom van 70 jaeren en 5 maenden.
Hij heeft gefondeert gedeurende 50 jaeren, ider jaer te doen een solemneel jaergetyde met zeven gezongene missen en telkens eene uytdeelinge van brood aen den armen.
God geeft hem de eeuwige ruste.»
 
5. Joannes Frans. Willems fs Joannis Baptista en Marta De Rycke «Eersten gedestitueerden der heerlyckheden van Malecote en Praet»
† Adegem 21 mei 1808 (58 jaar oud)
x Maria Joanna De Reu fa Pieter Guillielmus en Anna Van Buere
† 9 mei 1849 (91 jaar oud)
Zes kinderen: Pieter Frans † 29 januari 1855 67 jaar
Carolus Livinus † 1 januari 1813 22 jaar
Joannes Frans † 27 augustus 1830 38 jaar
Ludovica † 8 december 1870 76 jaar
Ferdinandus † 15 februari 1797 2 jaar

 
Philipus Ferdin. † 12 mei 1867 69 jaar
6.7.8. In de ingang (vloer); onleesbaar.
 
9. Joannes Baptista Willems fs. Franciscus «in tweede huw. verwekt bij Marie Goethals» † Adegem 5 februari 1799 (79 jaar oud)
«lesten proprietarius der gewesen heerelyckheden van Maelecotte en Praet»
x Martina De Rycke fa Cornelius en Martina Peers † 26 november 1789 (63 jaar oud)
«t'saemen in huw. geweest hebben de 44 jaeren verwekt elf kinderen en van deze agtergelaeten :
Joanna Cornelia Religieuze van 't gesupprimeerd klooster der Carmeliterssen tot Brugge genaemd Zr Albertina, overl. den Joannes Frans get. met Marie Joanna De Reu overl. den
den Eerw. Hr. Petrus Joannes, overl. pastor tot Rumbeke den 1 maerte 1800 oud 48 jaeren
Anna Marie get. met Joannes De Weert, overl. den 3 maerte 1810
Cornelius Bernardus get. met Livina Joanna De Reu overl. den
Petronilla Theresia get. met Joannes Baptista Coddens, overl. den
Isabella overl. den
Theresia Catharina overl. den
 

ASSENEDE.

Binnen de kerk, gang naar de doopkapel.

 

1. Franciscus Ignatius Cruijl "fs D'Hr Rochus geprocrieert by loe Marie Van Haute gebortigh vande Stadt Dendermonde.
T'synen toure Schepenen deser Steede en Ambte van Assenede, midtsgs. Aermmr. ende Kerckmeester deser Kercke overl. den 6 Meye 1775 out 76 Iaer.
In huwelycke geweest 50 laeren met lofe Joanna Barbara Van Westerhoudt fa D'Hr Pieter geprocrieert bij loe Cornelia De Boes overl. den 29 Febry 1792 tot Gend out 86 Iaeren.
Hebben t'samen verweckt 14 kinderen waervan als noch in t'leven syn:
Rochus Frans getrauwt met Anna Catherina Van Michem overl. den 11 Meye 1796 out 67 Iaeren
Iooris Bernaerdus getrauwt met Isabella Theresia Geernaert overl. den
Angelina Christina overl. den 19 9bre 1757, die in huwelycke heeft geweest met Pieter De Pauw laet achter Ioannes, Frans ende Bernaerdina De Pauw
Iudoca Pitronella getrauwt geweest met Pieter I. Verhelst, ten tweede met Roelandus B. Wille, ten derde met Gillis Colleman overl. den
Ioanna Francisca Begyntjen in het Cleynhof binnen Ghendt overl. den
ende
Franciscus Ignatius Cruijl overleden den 7 february 1812, out 66 Iaeren
 
2. HIER LICHT BEGRAVEN DEN EERSAME
ADRIAEN DE KEVERE FS GOFRYNS
EERTYTS BURCHM DIE OVERLEET
DEN X DACH VAN FEBRUARIUS 16??
EN PIERINTGEN BRYCHE ZYN HUYSVR
DIE OVERLEET DE VII DACH VAN IANUARIUS
1627    BIDT VOOR DE ZIELEN

(Wordt voortgezet)
ERIK D'HAVE - ROBERT STAELENS.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024