Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1972, 5de jaargang, nr. 3

GRAFSTENEN IN HET MEETJESLAND (3)

BASSEVELDE.

 1. Joannes Bapta Pauwels Fs Guilliame overleden den 1en 7ber 1717.  Rechthoekige arduinen grafsteen, in de zuidelijke zijgevel van het kerkschip.  De tekst, ver uitgesleten, is te vinden in «Inventaris van het Kunstpatrimonium van Oostvlaanderen.  Kanton Kaprijke», door Dr. E. Dhanens, Gent 1956, blz. 18.
   
 2. «Sepulture van den eerwe Heer ende meester Franciscus Ambrosius Versterre Fs Samuel, in syn leven eerst Onderpastor deser Prochie den tydt van 13 jaeren en naerdien Pastor van Waerschoot den tydt van 11 jaeren ende alsnu overleden Pastor deser Prochie den tydt van negen jaeren den 27 Iuly 1782, oudt 59 jaeren.  Bidt voor de ziele.»
  Ruitvormige, witmarmeren steen, in de noordelijke zijgevel van het kerkschip.
   
 3. «D.O.M. Sepulture van d'Heer ende Meester Jacobus Balduinus D'hanens Presbyter gebortig van Watervliet Fs Dhr Joannis Bapt.  Stierf den 21 October 1788 oudt synde ontrent 72 Jaeren. R.I.P.»  Rechthoekige, arduinen zerk, in de noordelijke transeptgevel van de parochiekerk; verschillende andere, onleesbare grafstenen bevinden zich in de vloer van de zijbeuken.
Grafsteen van Joannes Renerius
Remeus, fs Jacobi. te Kluizen;
zie blz. 90.

Foto Robert Staelens, Eeklo.

Grafsteen van Joannes Renerius
Grafsteen van Joannes Baptista
Pauwels, fs Guilliame,
te Bassevelde;
zie blz. 89, nr 1.

BOEKHOUTE.

 1.       D.O.M.
  Ter zaliger gedachtenis
  van den Eerweerden Heer
  Bernardus Lefevre
  Geboren te Sleidinge den 25 Mei 1814
  Pastoor van Bouchaute
  Sederd den 10 November 1859
  Stichter
  der Pastory, der Zondagschool
  van het Klooster en dezer
  prachtige Parochie Kerk
  alhier godvruchtiglyk
  in den Heer ontslapen
  den 14 September 1888
  Bidt voor zyne ziel.
         R.I.P.

ERTVELDE - KLUIZEN

1.       Sepulture
          van Heer ende Meester
JOANNES RENERIUS
REMEUS filius JACOBI
ende ELIZABETH VAN DAMME
Gebortig van Lokeren, in
syn leven Pastor deser
Prochie overleden 18
Maerte 1767 oudt 41
       Jaeren
Requiescat in pace.

Grafsteen van Bernardus Lefevre
te Boekhoute; zie blz. 90.

Foto Robert Staelens, Eeklo.

 1.          D.O.M.
                 †
  Ter gedachtenis
  van den zeer eerw: heer
  PETRUS HACKE,
  Geboren te Staden 10 October 1805
  Priester gewijd te Gent 19 December 1829
  Coadjutor                                     7 april 1830
  Onderpastor te Gent St. Michiels 23 Juny 1831
  Pastor te Cluysen 28 Juny 1842
  Tydens zyn bestuer had in 1844 plaets de
  vergrooting der Kerk, in 1848 de opmaking en
  inrichting der Zondagschool en in 1850 de
  inrichting der Kantschool, waervan hy den
  grooten begiftiger en voorstaender was
  overleden te Cluysen 15 Juny 1856.
            R.I.P.

(Wordt voortgezet)
ERIK D'HAVE - ROBERT STAELENS.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024