Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1973, 6de jaargang, nr. 3

HET RATTENKASTEEL TE WAARSCHOOT

Onder deze titel verscheen in Ons Meetjesland, jaargang 1970, n° 1, een artikel over het oude priorijhuis of «Rattenkasteel», zoals het in de volksmond wordt genoemd.

Ik wil opnieuw de aandacht vragen voor dit historisch gebouw dat steeds meer in verval geraakt. Was de verwaarlozing vroeger hoofdzakelijk in het gebouw te vinden, dan mag men nu spreken van een toenemend uiterlijk verval.

Oostzijde van het Priorshuis, genaamd het «Rattenkasteel» te Waarschoot
Foto Heemschut

De meeste auteurs die over het «Rattenkasteel» hebben geschreven, menen dat dit gebouw niet dateert uit de 14e eeuw (1444), maar van latere datum is.  Deze opvatting is fout.

De geschiedenis van het gebouw vindt U (te) beknopt terug in hetzelfde artikel. Later vond ik ook nog het volgende in de Eeklose stadsrekeningen : «Item xij in meye 1448 was die stede ghebed (gevraagd) van symoen uyten hove (de stichter en bouwer van het klooster) omme te commen daer men een clooster wijden zoude, den zelven clooster was ghezonden 1 pond p.»

De kloostergebouwen werden in 1499 en in 1580 verwoest. Ofschoon de laatste verwoesting bijzonder erg was, werden de gebouwen toch terug hersteld of herbouwd.

Merkwaardige pijler en mooie baksteen konstruktie van de gewelven uit de 15e eeuw, in het «Rattenkasteel».
Foto Heemschut

Deel I op het grondplan stelt het bestbewaarde en tevens het oudste gedeelte (1444) van het gebouw voor.  De delen II zijn allemaal herbouwd na de verwoesting van 1580; deze herbouwing is te volgen op onregelmatige hoogte die soms meer dan een meter bedraagt.  Onder de delen II bevindt zich de grote kelder die gemetste gewelven heeft die centraal worden opgevangen door een natuurstenen pilaar.  Onder deel I bevinden zich twee kleine kelders die te bereiken zijn door het mangat.  De grote kelder is te bereiken langs de keldertrap die zich onder de trap naar het eerste verdiep bevindt.

Trapzaal en -afsluiting van het einde der 18e eeuw, op tussenverdieping van het «Rattenkasteel»
Foto Heemschut
 
T.R.

PRIORSHUIS «RATTENKASTEEL»
WAARSCHOOT
SCHAAL 1/50

De delen III zijn herbouwd op oude grondvesten.  De herbouwing van de keuken (links) gebeurde waarschijnlijk op het einde van de 16e eeuw.  Het rechtse gedeelte dat dienst deed als paardenstal en wagenhuis dateert uit dezelfde periode, doch heeft enkele aanpassingen ondergaan, toen prior Lodewyk Wouters heel het gebouw in orde bracht en het binnenste fraai liet afwerken.

Van het dak is de balken konstruktie nog zeer goed; ander houtwerk, zoals deuren, ramen en plankenvloeren zijn volledig te vernieuwen.  Restauratie is hier de enige uitweg !  Vele mooie, oude boerderijen in het Meetjesland zijn reeds verdwenen.  Iedereen vindt het spijtig.  Vele woorden worden eraan verspild, maar er verandert niets.  Ziet welke kruisweg onze laatste houten windmolens volgen (Knesselare en Lembeke).  Voor wanneer de restauratie ?

Bezetwerk onder Franse invloed
op schoorsteenmantel in het
«Rattenkasteel»

Foto Heemschut

De heer pastoor Van Leeuwen, geboren Waarschotenaar, heeft zijn hart verloren aan dit oude priorijhuis.  Samen bespraken wij dikwijls de restauratiemogelijkheden van dit oude gebouw.  Op zijn voorstel werd door de heer notaris De Keukelaere een samenkomst georganiseerd, waarop wij de gelegenheid kregen aan de leden van de Rotaryklub van Eeklo het idee tot restauratie toe te lichten.  Wij vonden een aandachtig en talrijk publiek.  Laten we hopen dat deze vergadering gunstige resultaten oplevert.

ROMANO TONDAT.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024