Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1973, 6de jaargang, nr. 3

Informaties en enkwesten van
Schepenbank Eeklo (1616-1795)

De heer Willy Hamerlynck heeft de heem- en familiekundigen een ontzaglijke dienst bewezen, door het ontleden, excerperen en publiceren van zijn «Informaties en enkwesten van schepenbank Eeklo, 1616-1795».

Zoals men weet gaat het hier over een soort vooronderzoeken en getuigenverhoren, onmiddellijk na het vaststellen van een misdaad of een gepleegde onregelmatigheid, vooraleer het eigenlijk gerechtelijk apparaat in werking trad.  Deze honderden interessante bundels werden zorgvuldig en met monnikengeduld door de heer Hamerlynck uitgepluisd.

Stadsarchivaris A. De Vos schrijft terecht in zijn «Woord Vooraf» :  «Het spreekt vanzelf dat dergelijke getuigenverhoren een schat van inlichtingen bevatten, betreffende het vroegere volksleven.

Het is de grote verdienste van de heer Willy Hamerlynck uitgebreide regesten bezorgd te hebben van deze informaties en enkwesten en ze aldus toegankelijk gesteld te hebben voor de geïnteresseerde vorser.»

Voor elke akt worden achtereenvolgens meegedeeld: de identiteit van de heesscher of klager, van de verweerder of dader, de aard van de zaak of van het misdrijf, de identiteit en de leeftijd van alle getuigen, de datering, de geciteerde plaatsnamen, eventueel ook pittige details, herbergnamen, enz. Een klapper van 18 bladen vergemakkelijkt in hoge mate alle opzoekingen en verhoogt aldus de bruikbaarheid van deze regesten.

Dit groot en lijvig boek — onmisbaar voor de Meetjeslandse zoeker, heemliefhebber en genealoog — werd verzorgd gestencild uitgegeven door het «Museum voor Volkskunde - VVV. Eeklo», met medewerking van het «Heemkundig Genootschap van het Meetjesland», het tijdschrift «Ons Meetjesland» en V.V.F., gewest Eeklo.

Het is te bekomen door overschrijving van 200 fr op rekening nr 551-0319301-46 van «Museum voor Volkskunde», Eeklo, bij de «Bank van Parijs en de Nederlanden», Molenstraat, Eeklo; ofwel rechtstreeks bij de heer Erik De Smet, Euromarktstraat 9, 9900 Eeklo (tel.: 09/77 43 24).

Ten zeerste aanbevolen !

A.R.

__________________________

TEKEN NU IN OP DE «GESCHIEDENIS VAN EEKLOO», DOOR ED. NEELEMANS, BIJ DE UITGEVER ROMANO TONDAT !  STRAKS ZOU HET TE LAAT KUNNEN ZIJN...
 

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024