Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1975, 8ste jaargang, nr. 2

IN MEMORIAM

Z.E.H. JOSEPH-ANTOINE RAES

Op 12 juli 1975 is rustig in de Heer ontslapen, in het Elisabeth-ziekenhuis te Sijsele, ons medelid zeereerwaarde Heer Joseph-Antoine RAES.  Met de grootste kalmte en sereniteit heeft hij de dood zien naderen en het offer van zijn leven gebracht.

Geboren uit een zeer voorname familie op 22 oktober 1903, te Oedelem, waar zijn vader vele jaren burgemeester was, werd hij priester gewijd te Brugge en nog hetzelfde j aar tot leraar benoemd aan het St.-Jozefscollege te Tielt.  Verder oefende hij zijn blij apostolaat uit te St-Amand Wingene, als onderpastoor (1940-1956), en te St.-Eligius Ettelgem, als pastoor (1956-1968).  Toen nam hij eervol ontslag en verdiende rust, in het mooie herenhuis op de Markt van zijn geboortedorp, dat wij op een van onze heemkundige tochten - in 1973 - nog bewonderd hebben.

Z.E.H. Pastoor Raes in zijn woonkamer — reeds door de ziekte getekend.
Foto Mej. M. Am. Raes, Oedelem.

Overal is hij weldoende voorbij gegaan, eerst bij de jeugd op het college en later bij de vele parochianen en mensen die met hem in aanraking kwamen.  Hij was een geleerde en een bibliofiel, maar bleef niettemin de eenvoud zelf.  Als de vriendelijke en gulhartige pastoor zal hij in aller gedachten voortleven.  Hij sprankelde van fijnzinnige humor en van echte spiritualiteit.  In zijn prachtig huis was hij de gastvrijheid in persoon.

Op zijn bidprentje konden wij terecht lezen: «Van de Heer kreeg hij zin voor schoonheid, kunst en heemkunde.  Hij vond de weg in oude boeken en gebruiken, genoot van dit alles en wist het mee te delen in woord en geschriften».  Hij bezat de geest van zijn groot familielid Kanunnik Andries.  Wat hij schreef over Sarepta en over de kerk van Ettelgem behoort tot het allerbeste wat ooit over deze onderwerpen werd gepubliceerd.  Ook voor «Bos en Beverveld » en voor zijn parochieblad schonk hij verschillende interessante bijdragen.  Maar hij wist honderdmaal meer dan hij heeft neergeschreven, zodat zijn heengaan een onherstelbaar verlies betekent voor de lokale geschiedschrijving.  «Ons Meetjesland» en «Bos en Beverveld», waarvan hij de gewaardeerde Ere-Voorzitter was, brengen hem gaarne hulde en blijven hem dankbaar.

Amper drie weken vóór zijn dood schonk hij mij, uit eigen beweging, zijn waardevolle bibliotheek.  Het was zijn grote bekommernis dat alles onverdeeld in de eigen streek zou blijven en dat ik persoonlijk levenslang dit bezit zou beveiligen, zonder iets ervan te vervreemden.  Hier gaf de geliefde overledene meteen een opperste bewijs van zijn edelmoedigheid, zijn heemliefde en zijn wijsheid.  Alles zal dan ook met de grootste eerbied en piëteit bewaard blijven, in zijn onbaatzuchtige geest, «in memoriam Reverendissimi Domini Josephi Antonii Raes».

Elk boek zal voorzien worden van een prachtig ex-libris, ontworpen naar de wens van de Overledene, door de Oudenaardse kunstenaar H. Bockstal en zinspelend op de familienaam RAES.

In naam van «Ons Meetjesland», van «Bos en Beverveld» en niet het minst in mijn persoonlijke naam, bied ik hier mijn christelijk rouwbeklag aan de geachte Families Raes en Andries en breng tevens een dankbare hulde aan de nagedachtenis van zeereerwaarde Heer Pastoor Joseph-Antoine RAES, deze toegewijde priester, deze rasechte heemkundige, deze goede mens...

Inspecteur A. RYSERHOVE.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024