Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1977, 10de jaargang, nr. 1

DE REDERIJKERSKAMER TE ZOMERGEM
VERTOONDE IN 1776...

Aen M'her Jean Francais Philippe Joseph GRAVE D'ASSON, Actuëlen Kamer-heer van hunne K.K. ende Apostelyke Majesteyten ende Colonel in hunnen Dienst; als in Aliantie met de zeer Edele ende Achtbaere Vrouw Margarita Elisabeth Barbara, geboren Baronnesse de Waessenaer te voor en Douariere van M'her Louis Ernest Gabriel Prince de Montmorency, eersten Christenen Baron van Vrankryk, Heere van Neuville, Vitasse, Mercatel, Amongis, Reussigny, BurgGrave der Stede ende Ambachte van Rousselaere, Heere van Cleef, in Langemarck, Baron d'Houchien ende van Vendegis, Heere van l'Anny, Heere van Choisy, Carensi Poulainville Cardonnette, Heere van den Ambachte Prochie ende Heerlykhede van Somerghem, Herzeele Etc. Baron van Bellem ende Scheurvelt, Etc. Etc.

Als mede aen de Eerweirdige Heeren Pastor, Onder-pastor, ende Cuadjutor der zelve Prochie. Mitsgaders aende achtbaere ende voorzienige Heeren Bailliu, Borgemeester, Schepenen, ende Greffier der meer gemelde Prochie.

De vertoon-plaetze is ten Hove van Sieur Henricus Arnoldus Thys Hostelier in het Schepen-huys der voornoemde Prochie.

Men zal beginnen Sondags ten 3. uren en de andere dagen ten een uren precies.

Dit argUMent VerCLaert UW aLLes.
 

VERTOONDERS

V O O R - R E D E N,  J.F. D. M.

CONSTANTINUS, Roomsch Keyzer, J.B. Pauwels
HELENA, Keyzerinne, P.J. Pauwels
CONSTANTIN, Keyzers Zoon, C.B. Pauwels
FULVIUS, Hertog van Libiën, J. Beeckmans
MARCUS, Prins van Cicilien, J. Beeckmans
AURELIUS,
FILANDUS, J.F.D. Meyere, Ambassadeurs
MARCELLUS, F.B. d'How
(
(
(
ARMILA, Staet Joffrouw, P. Eggermont
BISSCHOP HIERONIMUS, F.V. Hoecke
JOANNES, Diaken,  J. Raes
ENGEL, J. Bastiaen
PAGE, J. Bastiaen
KONING MAXENTIUS, J. Martens
RAMAS, Bas. van Syriën, P.J. Raes AMILY,
Prins der Tartars, L. Cardon
ALBERIUS, P. van Rulle
NESTORIUS, J. Raes
( Ambassadeurs
( Ambassadeurs
PAGE, J. Bastiaen
Gevolg van Stomme Soldaeten
JUDAS, Vorst der Joden, J. d'Hous
AMOS, P.J. Raes
JACOB, L. Cardon
ABRAM, P. van Rulle
MOYSES, J. Raes
(
(  Joden
(
(
HELION, P.J. Raes
ARIO, L. Cardon
Gevolg van stomme Joden
NAER-REDEN, Joannes Bastiaen.
 
't Is noodig dat al wie betracht het eeuwig goet,
In Christi Kruys alleen, zyn glorie maeken moet.
(ad galat. 6. v. 14.)
 

EERSTE DEEL

1. Uytg. Den koning Maxentius op den Troon met zyne Edele vergadert zynde verheft hem als eenen aerdschen Godt te zyn, ende stelt vast den Roomschen Keyzer te beoorlogen ende hem zelve voor Keyzer te doen erkennen; sent ten dien eynde twee Ambassadeurs tot den Keyzer.

2. Uytgang. Den Roomschen Keyzer hem verheugende dat hy zonder oorlog is levende, verschynen de Ambassadeurs van Maxentius, die hem den oorlog (van wegen hunnen Vorst) aenzeggen; Constantinus zend Filandus, en Marcellus in Ambassade tot Maxentius om den vrede te blyven behouden.

3. Uytgang. Maxentius hem beroemende op zyne groote Legermagt doet zyne Edele den Eed van getrouwigheyd doen; Daerentusschen verschynt Filandus, en Marcellus, de welke verzoeken den vrede te blyven behouden; Dog te vergeêfs: Maxentius beroept hunnen Vorst ten stryde.

4. Uytgang. Den Keyzer verlangende naer de komste van zyne Ambassadeurs, ontfangt van hun de tydinge dat Maxentius niet en is te bevredigen, ontbied zyne Keyzerinne, de welke van haeren Zoon verstaet, dat Maxentius geheel het Roomsch Ryk tot hem wnt trekken; Den Keyzer doet zyne Leger-magt vergaeren, en begeeft hem met veel droefheyd tot ruste: terwylent versehynt eenen Engel die hem ontwaekt, en aenmoedigt tot den stryd; geeft hem een kruys en verzekert hem de Victorie.

5. Uytgang. Maxentius moedigt zyn volk tot den aenstaenden stryd, de welke alien onderstand beloven te doen.

6. Uytgang. Den Keyzer met het Kruys in de hand geeft zyn volk den moed tot het stryden, beveelt hun, dat zy hun betrouwen zouden stelien op het Kruys, 't welke zy al te zaemen beloven te doen.

  Verscheyde Vertoogen van den slag alwaer Maxentius
word op de vlugt gedreven en zyn volk gedood.

7. Uytgang. Maxentius gevlucht zynde valt in razernye, wilt zyn zelven doorsteken, word van den Keyzer achtervolgt, ende het hooft afgesiagen.

8. Uytgang. De Keyzerinne Helena verlangende naer den uytval van den siag, ontfangt van Filandus en Marcellus de tydinge dat den Keyzer met eygen hand Maxentius gedood heeft: dlaerentusschen verschynt den Keyzer met geheel den Raed ten Hove, die aen Helena al omstandigheden van den slag doet verstaen, waer over zy haer is verheugende, ende doet ten dien eynde danssen een BALLET.
 

T W E E D E   D E E L,

1. Uytgang. Den Keyzer offerande willende doen over de behaelde Victorie, en niet wetende aen welken Godt; ontbiet twee Heydensche Priesters, en ondervraegt hun van welken Godt hem het Kruys is toegezonden? het welk zy versmaeden, en worden van den Keyzer verjaegt; ontbied de Christene Priesters, die hem onderrichten in het Catholyk Geloove, ende laeten doopen, gelyk te zien is in het volgende:

      VERTOOG: Den Keyzer met geheel zyn Hot worden gedoopt.

2. Uytgang. Den Keyzer met zyne Edele, Godt bedankende over de genotene gratie geeft een Placcaet uyt, waer by dat hy gebied een ieder de Christene Wet te aenveirden, op peyne van Bannissement, Lyf-straffe, en confiscatie van alle hunne goederen.

3. Uytgang. Fulvius leest het Placcaet, waer Helion en Aria is tegen murmurerende.

4. Uytgang. Den Keyzer Constantinus overvallen zynde van eene ziekte, word door den Engel zyne aenstaende dood voorzeyd;  levert het Kruys, Scepter, ende Kroone aen zynen Zoon Constantinus ende beveelt zyne Ziele in de genaede van den Almogenden Godt, op den 22. Maerte in het Jaer als men zeyde:

aCh Wee! aCh! ConstantInUs Is VoorWaer gestorVen.

      VERTOOG: Van de Krooninge van den Jongen Constantinus als Keyzer.
 

D E R D E   D E E L,

1. Uytgang. Constantinus Keyzer ge kroont zynde, ontfangt van den Edeldom den Eed van getrouwlgheyd; doet danssen een BALLET, waer naer aengebragt word, dat 't heylig Kruys ons Heere binnen Jeruzalem door de Joden verborgen is, 't welk hy besluyt te gaen zoeken.

2. Uytgang. Constantinus voorgenomen hebbende de reyze naer Jeruzalem, om het heylig Kruys de Joden af te haelen, verzoekt een ander de reyze te willen doen: het welke de Keyzerinne Helena zyne Moeder hem presenteert te doen, het welk hy in dank is nemende: Helena stelt vast ten dien eyncle eene Zee-vlote te doen bereyden.

  VERTOOG: Helena (vergezelschapt met Filandus en Marcellus) met haere Vlote op Zee.
  VERTOOG: Alwaer Helena met haere Vlote is (voor Jeruzalem) landende.

3. Uytgang. De Keyzerinne Helena binnen Jeruzalem gearriveert zynde, zend Marcellus met de Soldaeten, den Oppersten der Sinagoge opzoeken.

4. Uytgang. Judas Jodschen Vorst met zyne Edele de komste van de Keyzerinne verstaen hebbende, zweirt 't Kruys Christi noyt te zullen wyzen: Marcellus met zyne Soldaeten verschynende voor de Sinagoge der Joden, vraegt wie het Opperhoofd is, en waer het Kruys van Christus versteken is ?  Judas uyt de Sinagoge komende zegt daer van niet te weten; eyndelinge Judas van de Joden beklapt zynde word gevangen weg geleyt, de Joden beklagen zulks t'hebben gedaen.

5. Uytgang. Marcellus breng Judas voor de Keyzerinne Helena gevangen, word ondervraegt, zegt van 't Kruys niet te weten; word in eenen kuyl gesteken, ende naer zyne bekentenisse daer uytgetrokken, ende gaet met Marcellus en Filandus het Kruys haelen, brengen dry kruyssen: Helena niet wetende aen welk Kruys dat Christus gestorven is, haelt Judas, eenen dooden Christenen, den welken Helena met het derde Kruys mirakeleuselyk verwekt van den dood, waer door Judas word bekeert.

  VERTOOG: Alwaer Judas word gedoopt.
  VERTOOG: De wederkomste van Helena op Zee.
  VERTOOG: Van het omgestuymig onweder van donder en blixem op Zee.
  VERTOOG: Het onweder gestilt zynde, land Helena met haere Vlote.
 

V I E R D E   D E E L,

1. Uytgang. Constantinus vernomen hebbende de aenkomste van zyne Moeder, stelt vast met zyne Edele haer te verwillekomen.

2. Uytgang. De Keyzerinne Helena tot Roomen gearriveert zynde, word van den Keyzer haeren Zoon en al den Edeldom verwillekomt; ende doet aen den Keyzer een omstaendig verhael van den uytval, waer op den Keyzer Constantinus alle vreugdeteekenen doet bedryven.
 

N A E R - R E D E N
Waer naer zal volgen eene vermaekelyke KLUCHTE.

Alles tot meerdere eere ende glorie van Godt, ende het Alderheyligste Kruys CHRISTI.

__________________________
Tot GEND, by de Weduwe van Michiel de Goesin, regt over den raed in 't groen Kruys.

(Uit de verzameling van Alf. Ryserhove te Knesselare).

Separator

De Rederijkerskamer te Zomergem vertoonde in 1775...

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024