Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1975, 8ste jaargang, nr. 4

DE REDERIJKERSKAMER TE ZOMERGEM

VERTOONDE IN 1775...

-----------------------------------------------------------------

De Gestrafte Rebellie onder
Keizer Karel den V.

 

DOOR DON FRANCOIS PISSARRO VICEROY IN PERU,

VERTOONT IN DEN REBEL

ALMAGRO,

Ende de Wedervraeke op den Viceroy door den jongen Rebel

DIGO ALMAGRO

DROEF - EYNDIGE TRAGEDIE.

Dat ten Tonneel zal vertoont worden door de Beminders van de Reden-konst, schuylende onder de Vleugelen van Rethorica, binnen de wyd vermaerde Prochie van SOMERGHEM op het Gehugte van Staektevyver by de brugge ten Hove van de Weduwe van Sr. Pieter de Weird, op den 18 en 29 Juny, 3, 9 en 17 July.

 

MET ALLE OODMOEDIGHEYD OPGEDRAGEN.

Aen de zeer Hoog-geborene, Edele, ende agtbaere Vrouw MARGARETA ELISABETH BARBARA, geborene Baronesse de WAESSENAERE, Douariere de M'her LOUIS ERNEST GABRIEL Prince de MONTMORANCY, eersten Christenen Baron ven Vrankrijk, Heere van Neuville, Vitaste, Marcatel, Amougis, Reussigny, Burggrave der Stede ende Ambagte van Rousselaere, Heere van Cleef in Langemark, Baron d'Houchien, ende van Vendegis, Heere van L'anny, Heere van Choisy, Carensi, Panneville, Cardonnette, Heere van den Ambagte, Prochie ende Heerlykhede van Somerghem, Baron van Bellem ende Scheurveldt, Etc., Etc.

ALSMEDE,

Aen de Eerweirdige Heeren Pastor, Onder-Pastor, ende Coadjutor, midsgaeders aen de Agtbaere ende Voorzienige Heeren Bailliu, Burgemeester, Schepenen ende Greffier van 't zelve SOMERGHEM.

J A E R - S C H R I F T.

DIe  MY  zaL  oVerLezen,
'k  zaL  't  speLs  UYtLeg  Wezen.

 

PERSONAGIEN

    VOOR-REDEN, Joannes Baptiste de Pauw.
KEYSER CAREL DEN VYFDEN,
Christoffel Mestdagh.
FRANCOIS PISSARRO Viceroy in Peru,
Pieter Francies Cuyl.
FERDINAND PISSARRO, Broeders van
den Viceroy
Jacobus Francies van Deynse.
JAN PISSARRO,
Pieter Francies Wille.
FRANCIES D'ALCANTRO PISSARRO,
Franciscus Benedictus D'hous.
GONSALGO PISSARO,
Norbertus Francies Heynssens.
ALPHONSUS AL VERADO Edelman,
Jan Francies Wolfaert.
DIEGO ALMAGRO REBEL,
Carel Francies de Smet.
DIEGO ALMAGRO Zone van den Rebel,
Judocus Francies de Kesel.
PETRUS ALVERADO Admirael,
Joannes Bernarelus Neyt.
JAN RADE Edelman,
Jooris de Sutter.
DIEGO ALVERADO,
Pieter Gregorius de Weirdt.
FISCAEL Raed des Keysers,
Joannes Baptiste van de Weghe.
MISIRE ALPHONSO Raed des Keysers,
Pieter Clays.
PAGIE,
Joannes Baptiste de Pauw.
SOLDAETEN STOM.
      NAER-REDEN, Martinus Carolus van Rulle.
 

E E R S T E   D E E L

1. Uytgang.  Keyser Carel, bedugt zynde, dat zynen Viceroy in Peru door de menigvuldigheyd van voorspoed ende zegenprael op d'Indiaenen behaelt, mogte door opgeblazentheyd geraken tot rebellie, besluyt met zynen raed eenen anderen Regent naer d'Indiën te zenden, om in zyne plaetse als Onderkoning te regeren, ende zend tot dies Petrus Alverado met eene magtige Vlote naer Peru.

2. Uytg.  Den Viceroy gehoort hebbende dat Petrus Alverado op Zee is met eene Vlote, beraed met de zyne van hun het landen te beletten.

3. Uytg.  Petrus Alverado met zyne Vlote op Zee zynde, verheugt zig dat hy 't Land van Peru in 't gezigte krygt met meyninge van aldaer wel ontfangen te worden, dog word door de Pissaristen het landen belet, tot dat eyndelinge Don Jan Pissarro met hem tot verdrag komt, ende naer de landinge t'samen ten Hove gaen.

4. Uytg.  Petrus Alverado ten Hove zynde by den Viceroy beloven zy elkanderen getrauwigheyd, ende wagten t'samen af de voordere orders van den Keyser.

5. Uytg.  Den rebel Almagro zig verheugt thoonende over d'ankomst der Vlote vleyd zig over 't volk te gebieden in weerwil van aldien word hy voor den Viceroy ten hove ontboden om rekeninge te geven van zyn gedrag.

J A E R - S C H R I F T.

D'onrUste  In InDIen Lant,
zaL  ooCk Doen  WYken  aL  't  Verstant.
 

I I.  DEEL

1. Uytg.  Den Viceroy met zyne Edele zig beraedende over het slegt gedrag van Diego Almagro, verschynt hy ten Hove, die hem by den Viceroy verdedigt, ende eensweegs zyn misdaed bekent, ende wort van den Viceroy erstelt.

2. Uytg.  Den rebel Diego Almagro (niet jegenstaende hy aen den Viceroy om pardon hadde moeten bidden) besluyt de Stad Cusco te bestormen, schoon 't zelve van eenige van zyne Edele word afgeraeden, dog te vergeefs.

3. Uytg.  VERTOOG: Den rebel Almagro monstert zyne Troepen.

4. Uytg.  VERTOOG: Den storm op de Stad Cusco, maer worden afgeslagen.

5. Uytg.  Don Ferdinand met de zyne op de Stads vesten van Cusco treurende over het afslaen der vyanden, verschynt den rebel Almagro met zyn Leger andermael voor de Stad die de zelve voor de tweede reyze bestormt de Stad overwind ende Don Ferdinand met eenige andere gevangen neemt.

6. Uytg.  Den rebel Almagro, doet naer eenige straffe berispinge Don Ferdinand met de zyne in den Kerker smyten, ende stelt vast in den oorlog voort te vaeren.

7. Uytg.  Den Viceroy met de zyne ter herten nemende 't verlies der Stad Cusco, ende den ellendigen staet van hunne gevangene Krygshelden, komen zeer onverwagt Gonsalgo, ende Alphonso by den raed die hun van alles volle berigt geven, ende hoe zy uyt d'handen des vyands zyn ontsnapt.

8. Uytg.  Den rebel Almagro besluyt zyne togten te vervoorderen, krygt ondertusschen van den Viceroy eenen brief om vrede te maeken, 't gonne Almagro toestaet ende besluyt naer eenige discourssen, (met Alphonso Pissarro gehauden) zig by den Viceroy te begeven.

9. Uytg.  Den rebel met den Viceroy in gespreek, besluyten den verzogten vrede, dog geveynst, waer mede Almagro wederkeerende naer zyn Leger word van de Troepen van den Viceroy overvallen ende gevangen.

10. Uytg.  Don Ferdinand in de gevangenisse beklaegt zynen eldendigen staet.
 

J A E R - S C H R I F T.
Wanneer Men 't aL hIer nU bezIet,
bLyft  eerzUCht  aLs  Den  nIet.
 

I I I .   DEEL

1. Uytg.  Den Viceroy door den gewaenden vrede dinkende in ruste te zullen leven verschynt.  Gonsalgo en Soldaeten met den gevangen rebel Almagro, die hem danof zeer beklaegt, ende word van den Viceroy in vryheyd gestelt, mids hy toestaet Don Ferdinand ook in vryheyt te stellen.

2. Uytg.  Den Viceroy met ongedult wagtende de komste van zynen Broeder Ferdinand, den welken eyndelinge arriveert waer over zy verblyd zyn, ende naer eenige discourssen tot teek en van vreugd doen een Ballet danssen.

BALLET

3. Uytg.  Den rebel Almagro zig gansch t'onvreden haudende over zyn gevang kryg ondertusschen door een en Gezant kondschap dat hy door last van 's Keysers brieven van de Stad Cusco moet scheeden, 't gon hy weygert te doen.

4. Uytg.  Den Viceroy van zynen Gezant verstaende, dat Almagro, Cusca niet en wilt afstappen, besluyt hem met geweld aen te tasten.

5. Uytg.  VERTOOG: van den slag, ende innemen der Stad Cusca.

6. Uytg.  Don Ferdinand roemt op zyne kloeke daed, ondertusschen word den rebel door Francies Pissarra gevangen gebrogt, die om verzagtinge bid.

7. Uytg.  Don Ferdinand verzoekt regt gedaen t'hebben door 's Keysers raed Fiscael over de booze daeden van den gevangen rebel Almagro; die hem ter dood verwyst.

J A E R S C H R I F T.
aLMagros  kraChtIg  geWeLD,
Is  nU  In  boeYen  VastgesteLt.
 

IV.   DEEL

1. Uytg.  Den rebel Almagro in de gevangenisse beklaegt zynen ellendigen staet.  Alswanneer hy de dood word aengezeyd.

2. Uytg.  Den rebel verschynt in den raed, ende bid den Viceroy om pardon, dog te vergeefs.

3. Uytg.  VERTOOG: Den rebel Almagro, word in't byzyn van 't Hof onthooft.

4. Uytg.  Den Zone van den Rebel besluyt met de Zyne, zyns Vaders dood te vreken: waer in hy van zynen raed gesteven word.

5. Uytg.  Den Viceroy met zynen raed, zyn in beraedinge over 't gedrag van den jongen Almagro, ondertusschen komt Jan Rade, die voor den jongen Almagro aen den Viceroy de vryheyd verzoekt om naer Chilo te trekken, dog geveynst.

J A E R S C H R I F T.
hIer  bY  Is  WeDerVraeCke
In  Den  aensLag  Van  Dees  zaeCke.
 

V.   DEEL

1 Uytg.  Den jongen rebel, van Jan Rade verstaende zyne vryheyd, besluyt met arglist den Viceroy om te bringen.

2. Uytg.  Den Viceroy alleen vol agterdogt over het gedrag van den jongen rebel Almagro, word van Misire verwittigt, van den aenslag op zyn leven.

3. Uytg.  Almagro jongen rebel met de Zyne gewapent, den Viceroy afwagtende ter plaetse alwaer hy gewoon was ter Kerke te gaen, ende 't zelve mislukt zynde, bespringen zyn Casteel, ende alles ter dood bringen 't gonne zy ontmoeten, als mede ook naer een zwaer gevegt doorsteken den Viceroy.

4. Uytg.  Den Keyser op den Troon beklaegt den twist in Peru, ende besluyt al het zelve op de hoofden der rebellen ende wederspannige te zullen vreken, ondertussen komt Don Ferdinand ten Hove, die den Keyser van alles onderrigt dog word van den Keyzer gedreygt, ook zyne straffe te krygen, waer op Ferdinand vertrekt ende uytvalt met angst en vreeze in klagt-reden.
 

NAER-REDEN.

Alles tot meerdere Eere ende Glorie Godts, ende van de H. Maget ende Moeder Godts MARIA.  KLUGTE.

__________________________

Tot GENDT, by de Weduwe van MICHIEL DE GOESIN, regt over de Raed, in 't groen Cruys.
 

(Uit de verzameling van Alf. Ryserhove te Knesselare).

Separator

De Rederijkerskamer te Zomergem vertoonde in 1776...

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024