Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1977, 10de jaargang, nr. 1

BOEREN- EN ANDERE WIJSHEDEN...
en over mensen die ze vertelden.

Prudent De Sutter is een gepensioneerd adjudant van het Leger die thans te Huise woont.  Vóór hij beroeps­militair werd was hij gedurende 14 jaar in dienst bij de Posterijen.  Het grootste gedeelte van die termijn was hij "facteur" te St.-Laureins, waar hij in 1920 geboren werd.  Tijdens zijn ronden, te voet of per fiets, bediende hij ook de bevolking van St-Margriete en St-Jan-in-Eremo.

Links en rechts hoorde hij van de oudere mensen sommige spreuken die hem bijgebleven zijn en waarvan we er enkele laten volgen.

—  " Twee kosters in één kerk,
Twee vrouwen aan één werk,
Twee honden aan één been,
Komen zelden overeen."

De laatste twee regels van dit versje zijn algemeen gekend.  Met de eerste twee is dit niet het geval, hoewel ze de "wijsheid" nog pittiger helpen uitdrukken en de waarheid ervan nog beter doen uitkomen...

" Een zot heeft zijn uren,
Een wijze heeft zijn tijd ! "

Dit gezegde dient o.i. als volgt uitgelegd: 'Een zot. t.t.z. iemand die lichtzinnig, onbedachtzaam, zonder na te denken handelt, werkt zijn zaken af zonder er de nodige tijd aan te besteden.  De resultaten ervan zijn dan ook bijna steeds onbevredigend, onvoldoende of slecht.  Een wijze besteedt de nodige tijd én om voorafgaandelijk te overleggen, én om zijn werk uit te voeren.  Die manier van doen werpt in het algemeen haar vruchten af.

" Zend een ezel naar Parijs,
Ge krijgt hem terug even wijs".

Deze zegswijze moet wel niet nader verklaard worden.  't Staat vast dat men uit een vat bier geen wijn kan tappen... hoe men aan de ton ook schudt !

" Door het lange druppelen achtereen,
Boort het water toch door de steen".

Ook dàt vergt weinig commentaar: taken die ogenschijnlijk onmogelijk te verrichten zijn, kunnen toch tot een goed einde gebracht worden mits er volhardend de nodige tijd en de beschikbare, zelfs beperkte energie aan te besteden en ze methodisch, beetje na beetje, met geduld te blijven uitvoeren.

* *
*

Herbergspreuken.

— Gelezen, vóór de oorlog, in een oud Meetjeslands boerenstamineetje (waar het zich bevond herinner ik mij niet meer):

" Bezoekers brengen vreugde aan,
Zowel bij 't komen als bij 't gaan".

Voor zover de klanten het zelf niet doorhadden zal de schuine, doch veelbetekenende blik van de bazin naar de kader in kwestie hun aandacht wel gevestigd hebben op die tekst, vooral als het een beetje laat in de avond werd...

— En onlangs gezien in de gelagzaal van een deftig "Hotel-Café-Restaurant", op de marktplaats te Oostburg, het Zeeuws-Vlaamse stadje dat voor de Noord-Meetjes­landers geen onbekende is :

" Snauw de baas niet af;
dat zal de bazin wel doen !"

Een slimme en humoristische manier om, bij druk cafébezoek, de ongedurige borrel­lief­hebbers om wat begrip en geduld te vragen !

Eén van de zegswijzen van Liza Baldonck (St.-Laureins, 1876-1953 - zie ons artikel "Het liedekensboekje van Liza Baldonck", "Ons Meetjesland", 5e Jaargang nr. 4, 1972) was de volgende :

  "'t Zijn slechte muizen, die maar één gat hebben... "

Met "gat" wordt natuurlijk de toegang tot het nest of de schuilplaats bedoeld.

Liza gaf hiermee te kennen dat een mens met doorzicht en verstand ervoor moet zorgen, als hij vóór een probleem geplaatst wordt, meer dan één oplossing te voorzien, telkens wanneer hem dat mogelijk is.

M.V.

Separator

Boerenwijsheden 1, 2, 3

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024