Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1977, 10de jaargang, nr. 2

LEOPOLD JOANNES VAN ACKER
(1832 - 1906)

Geboren op 21 november 1832 te Eeklo "op den wijk Blommekens" als derde zoon van de klompenmaker-herbergier Joannes Baptist (1801-1864) en Isabella Theresia Verlé (1801-1853) (1), was hij een broer van August Van Acker (1827 -1902).

Toen hij 20 jaar geworden was, dus in 1852, moest hij naar de loting.  Hij trok het nummer 58.  Hij woonde toen nog bij zijn ouders in de "Zuidmoerstraete" te Eeklo.  Als beroep staat "werkman" aangegeven.  Zijn maat was "1 meter 60 centimeter 35 millimeter".  De uitspraak van de militieraad luidde: "goed voor den dienst" (2).

Evenals zijn broeder August was hij aanvankelijk notarisklerk van 1848 tot 1852 en later hulponderwijzer.  Zoals reeds hoger vermeld trad hij in 1852 bij het leger, bekwam de graad van onderluitenant in 1862, werd luitenant in 1866, kapitein in 1868.

Hij onderscheidde zich bijzonder door zijn liefde voor de Vlaamse taal, die hij door zijn ondergeschikten deed liefhebben en aanleren: de Vlaamse en Waalse soldaten, korporaals en officieren van de regimentschool van het 2de Piotten, in garnizoen te Kortrijk.

Hij werd direkteur van de regimentschool van Philippeville, in 1887 tot kapitein-kommandant bevorderd en vervolgens direkteur van de kadettenschool van Aalst.  Die graad bekleedde hij tot de ouderdomsgrens bereikt was.  Hij werd toen met de graad van majoor tot raadsheer van de plaatskommandant en van het stafofficierenkorps (gelegen in de St. Pieterskazerne, de vroegere St. Pietersabdij te Gent) benoemd, en hij bleef dat tot aan zijn overlijden.

Door takt en een gezonde overtuiging, die echter nooit strijdig waren met de legertucht, kon kapitein Van Acker vaderlandslievende en vlaamsgezinde onderofficieren vormen, die als ze het later tot officier brachten, de lessen van Leopold Van Acker niet vergaten.  Deze officieren beseften ten volle dat onze Vlaamse en Waalse soldaten in het Belgisch leger volstrekt gelijke rechten moesten genieten.  Het "ideaal" steeds door kapitein Van Acker beoogd was, dat al de officieren beide landstalen grondig moesten beheersen.

Hij schreef gedichten die in dagbladen en tijdschriften werden gepubliceerd, zoals in "Nederlandsch tijdschrift", "Meiloover", "De Gazette van Eecloo", "De Toekomst" (te Ieper en St. Niklaas), "De Eendracht".  Hij vertaalde 36 novellen, alle verschenen te Eeklo.  In 1874 publiceerde hij "De Soldatenschool" en vertaalde in het Nederlands, met medewerking van zijn vriend, de luitenant V. Vande Weghe, de Belgische militaire reglementen.

Bij zijn overlijden op 19 mei 1906 te Gent schreef Prosper VAN ACKER een mooi gedicht, verschenen in zijn dichtbundel "Eikeloof" (1909):

  BIJ HET AFSTERVEN VAN OOM LEOPOLD.

"... Doch 'k zie uw leven in verbeelding gansch omgeven
Van vruchten uwes werks, van eigen eer en gloor;
'k Zie d'arme werkmanszoon langs eigen wegen streven
Naar eigen heerlijkheid en laten er zijn spoor;
'k Zie d'arme loteling in 't leger opwaarts klimmen,
Ondanks miskenning, vaak, veroov'ren graad op graad,
Na 't zelfonderricht; ik zie zijn degen glimmen;
'k Zie 't glimmen van het goud op 't officiersgewaad ;
'k Zie hem, kloek en koen, als Vlaming 't onrecht wraken,
Welk aan zijn taal geschiedt, en yv'ren tot herstel
Van 't vrije Vlaamsche recht; ik zie zijn oogen blaken
Van Vlaamsche keerlentrots; ik zie hem fier en fel
De zweepe leggen op wie 's Vlamings zelfzijn las'tren
En toonen dat hij tart der aterlingen hoon.
Dat, in 't verfranscht milieu, hij zich niet liet verbas'tren,
Doch hoog het hoofd verhief, als Vlaandrens vrije zoon!"
 

__________________________

(1) Geboorteregister 1832, akte nr. 187 - B.S. Eeklo. Terug naar de tekst

(2) Militieregister 1844-1854, B. 230 - S.A. Eeklo. Terug naar de tekst

BIBLIOGRAFIE
 

1. VERCOULLIE G.: Biographie Nationale. Supplement, Tome deuxième, Bruxelles 1959. Blz.10.
2. FREDERIKS en VAN DEN BRANDEN: - Biographisch Woordenboek.
3. "Het Morgenrood", Tiende jaargang, 1928-1929. Onder de titel: "De voorkampers der Vlaamsche Beweging sedert 1815", blz. 121, met portret.

Wilfried STEEGHERS.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024