Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1977, 10de jaargang, nr. 2

DE INWONERS VAN BEKE BIJ DE INHULDIGING
VAN PASTOOR SAEY TE ZOMERGEM IN 1788...

GY ZYT WEL-GEKOMEN,
S A E Y,
ZOMERGEMS WAEREN HERDER*

*Chron. Dupl.

Den Roem van uwen Naem word doór geen Dicht vergroot, en hy kan nergens doór hooger steygeren. Ovid. Klagtb. 2. Boek, J. Br.

Schoon Pegasus, zyn 'Hoef (waer med' hy eertyds baerde
De weirde Hypokreên, en dus uyt zwang're Aerde
  Ded' vloeyen konstryk Vogt) hier noyt gebruykte; schoon
Dat Polihymnia, die eerst de Maet' en Toon
Der Zangen vond; en dat Kaliop' die doór 't Dichten
Der Helden- Versen, ons heéft willen onderrigten,
  Alhier geen Helikon bewoonen; geéft den Vloed
Waer mede ons Gehugt bespalkt word, ons zoo goed
En vleyend' Voorgezigt, dat Wy als waere Schaepen,
By onze Beéksche Bron', niet ledig konnen slaepen
 

Terwyl de Faem verkond, dat D'HERDER zynen Stal
Steeds naderd, en de Locht weêrgalmt van het Geschal

Dat SA E Y zyn' Intred' doet... Ras op, Gy Bekenaeren !
Ziet uwen HERDER komt! Vlied; wilt geen' moeyte spaeren

  Om Hem t'ontfangen.  Laet Acheloüs de Beék';
Hy zal, terwyl Gy gaet, vergad'ren eene reék
Van Maegden, die den Hoorn met weêrgalooze Bloemen
Vervolen.  Draegt-z'Hem op; dan zal den HERDER roemen
  Op zyn goedwillig Vee. ... ô Zeer Eerweirden HEER !
Geen Voordeel, geene Vreugd, geen Goed en kan ons meer
Verblyden, als uw' Komst.  Gy zyt dan Wel-Gekomen
Eerweirden HERDER.  Dat dit Ampt U niet ontnomen
  En worde, 't en zy Gy volkomen Ouderdom
Van Jaeren hebt bereykt, en dat de Faem alom'
Verkonde, naer uw' dood; HEER S A E Y heéft in zyn leven
Goed voorbeéld aen de Ryk'; den Armen troost gegeven:
  Hy Voedde ider Schaep na zyn noodwendigheyd,
Daerom heéft Hy gewis een' zal'ge Eeuwigheyd.
Wat men van U verwagt, O HERDER !  't moet niet wezen
U voor de oog' geleyd; dewyl Gy lang voor dezen
  De Schaepen hebt geweyd. Ook 't was niet zonder reên
Dat ZYNE HOOGHEYD, U een Ampt vergunde, 't geén
Gy waerlyk Weirdig waert. ...  Maekt vreugd Parochiaenen
Met d'Inkomst' van diên HEER.  Laet uwe Zege-Vaenen
  En Wimpels zwaeyen.  Roept de Muzen van de Bron
Tot hulpe; dat zy den berugten Helikon
Als nu verlaeten, en in Zomergem doen leven
De Penn' der Dichteren.  't Betaemd dat dez' doen zweven
  Den Lof des HERDERS, die ons opend zynen Schoot.
Dog, zyn' roemweirden Naem word doór geen Dicht vergroot.
 
    LEEFT EEUW'LYK  O HERDER,
MET UW' LIEVE SCHAEPEN !

In alle eerbiedigheyd Opgedraegen door de Bewoonders van den Wyk genaemd Beke.

Tot GEND by JUDOCUS BEGYN, op d'Appel-Brugge in den Engel. - 1788.

(Uit de verzameling van Alf. Ryserhove te Knesselare).

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024