Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1977, 10de jaargang, nr. 4

WAT MET DE
ALTIJDDURENDE GRAFCONCESSIES
TE EEKLO ?

In het plaatselijk weekblad DE EECLOONAAR van 27 mei 1977 verscheen volgend bericht uitgaande van het Eeklose stadsbestuur:

"   Stedelijke begraafplaatsen
VIJFTIGJARIGE GRAFCONCESSIES
Bericht aan de bevolking

Ingevolge de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en lijkbezorging, inzonderheid artikel 9, kan telkens na vijftig jaar en zonder retributie de altijddurende concessie welke vóór de inwerkingtreding van deze wet werd verleend, op aanvraag van enig belanghebbende hernieuwd worden voor een termijn van 50 jaar.

Aan de grafconcessies die onder toepassing vallen van deze wet en waarvoor geen aanvraag tot hernieuwing bij ons bestuur werd ingediend, werd een bericht aangebracht waarbij de belanghebbenden verzocht werden een vraag tot hernieuwing in te dienen.

De verwanten of belanghebbenden van de hieronder genoemde overledenen worden een laatste maal opgeroepen om de hernieuwing van de concessie aan te vragen vóór 1 juli 1977, waarna een einde wordt gemaakt aan de concessie.

— Steyaert August  † 21 mei 1883
— De Bergh-Laforce  † 22 mei 1888
— Van Hoorebeke Henri  † 20 juli 1889
— Van Damme Jan Francies  † 31 januari 1891
— Van Zandijcke Edmond  † 1891
— Cornand Jan  † 14 oktober 1891
— Familie Kepner  † 29 december 1891
— Familie Lagaet  † 29 februari 1892
— De Lange Theodoor  † 22 februari 1892
— Claeyssens Jan Baptist  † 27 februari 1893
— De Scheppere Jozef  † 1 juli 1893
— Dr. De Sutter  † 14 maart 1894
— Van Hoorebeke Philibert  † 18 april 1894
— De Lange Silvie  † 23 juli 1896
— Verwilst Mathilde  † 4 oktober 1897
— De Cock  † 3 oktober 1890
— Temmerman Eduard (1)  † 20 februari 1898
— Verwilst Gustaaf  † 9 november 1907
— Van Wassenhove Eduard (2)  † 19 mei 1909
— Goethals August  † 12 oktober 1909
— De Lange Marie Louise  † ?
— Beyssens Marie  † ?
— De Clercq Cornand  † 31 mei 1873
— Verhas Karel  † 21 mei 1883
— De Wachter-Van Waesberghe (3)  † 24 augustus 1887
Parkwegel D-945
Parkwegel D-431
Parkwegel D-457
Parkwegel D-440
Parkwegel D-443
Parkwegel D-439
Parkwegel D-438
Parkwegel D-427
Parkwegel D-437
Parkwegel D-436
Parkwegel D-456
Parkwegel D-465
Parkwegel D-457
Parkwegel D-445
Parkwegel D-447
Parkwegel D-459
Parkwegel D-447
Parkwegel D-429
Parkwegel D-461
Parkwegel D-455
Parkwegel D-437
Parkwegel D-432
Parkwegel A- 87
Parkwegel A- 7
Parkwegel A- 4

Wij willen er nogmaals op wijzen dat na 1 juli 1977 geen enkele aanvraag meer in overweging zal genomen worden.

Namens het Kollege.

In opdracht:
De Stadssekretaris :

R. Vandeputte

De Burgemeester :

A. Coppieters

Bovenstaand bericht hoeft niet veel uitleg.  Het komt er op neer dat aan de vermelde zogenoemde "eeuwigdurende" grafconcessies een einde zal gemaakt worden (... en uiteraard de er op staande grafzerken zo goed als zeker zullen verdwijnen), wanneer enig belanghebbende geen hernieuwing aanvroeg vóór 1 juli 1977.

Engel grafmonument
Ook voor dit ENGEL - grafmonument van de Eeklose jeneverstokersfamilie
VAN HOOREBEKE was geen «hernieuwing» aangevraagd.
Foto Georges De Maertelaere.

Een gedeelte van het Eeklose patrimonium - dat al niet zo rijk is dreigt dus verloren te gaan.

Artkel 9 van de Wet van 20 juli 1971 op de Begraafplaatsen en de Lijkbezorging luidt nl. als volgt:

"Telkens na vijftig jaar, en zonder retributie, kan de altijddurende concessie die krachtens het keizerlijk decreet van 23 prairial jaar XII werd verleend vóór de inwerkingtreding van deze wet, op aanvraag van enig belanghebbende hernieuwd worden.
De eerste aanvraag om hernieuwing moet worden ingediend binnen een termijn van twee jaar, ingaande:

a)

op de datum van inwerkingtreding van deze wet, als de concessie ten minste vijftig jaar vóór die datum is verleend;

b)

bij het verstrijken van het vijftigste jaar van de concessie in de andere gevallen.
Bij het verstrijken van het eerste jaar van die tweejarige termijn maakt de burgemeester of zijn gemachtigde een akte op waarbij de belanghebbenden eraan herinnerd worden dat zij, willen zij hun recht behouden, hem een aanvraag om hernieuwing moeten doen toekomen vóór de datum die in de akte is bepaald.
Deze akte wordt toegezonden aan de persoon die de aanvraag van concessie heeft ingediend, of na zijn overlijden aan zijn erfgenamen of rechthebbenden.  Bovendien blijft een afschrift minstens een jaar lang bij het graf en een ander aan de ingang van de begraafplaats aangeplakt.
Is geen aanvraag om hernieuwing gedaan, dan vervalt de concessie."

Terloops menen wij hier ook de aandacht er te moeten op vestigen, dat het stadsbestuur van Eeklo in de gevolgde procedure meer dan volgens de wet voorzien is heeft gedaan en het lovenswaardig initiatief nam nog een laatste "bericht aan de bevolking" in de plaatselijke pers te laten verschijnen, waarin gewezen werd op de nakende datum van 1 juli 1977.

Het was "kwart vóór twaalf".

Veel tijd, woorden, geschrijf en vergaderingen konden en mochten aan de kwestie niet meer besteed worden en een in alle haast samengeroepen werkgroep heeft voor al de concessies die op 1 juli 1977 dreigden te vervallen een hernieuwing aangevraagd:

Werkgroep" EEKLOSE FAMILIEGRAVEN"
p.a. Herbakkersstraat 3
EEKLO

Eeklo, 24 juni 1977

Aan de heer Burgemeester
van de stad EEKLO
 

Geachte heer Burgemeester,

Betreft: HERNIEUWING ALTIJDDURENDE GRAFCONCESSIES

Wij, ondergetekenden,

- Luk VERSTRAETE, Brugse Steenweg, 20, te Eeklo, kunstschilder-leraar aan de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten te Eeklo,
- Romano TONDAT, Peperstraat, 83, te Eeklo, uitgever van het heemkundig tijdschrift" Ons Meetjesland ",
- Willy HAMERLYNCK, Herbakkersstraat, 3, te Eeklo, handelend in opdracht van de redactieraad van het gewestelijk tijdschrift voor familiekunde "De Eik",
allen leden van de werkgroep "EEKLOSE FAMILIEGRAVEN ",
hebben de eer U te vragen dat de gemeenteraad van de stad Eeklo (of het College van Burgemeester en Schepenen indien de bevoegdheid is overgedragen), de ALTIJDDURENDE CONCESSIE die krachtens het Keizerlijk Decreet van 23 prairial jaar XII verleend werd voor:
                    Graf X                     van N.N.
voor een termijn van 50 jaar zou hernieuwen op grond van art. 9 van de Wet van 20 juli 1971 op de Begraafplaatsen en Lijkbezorging, waarin o.a. bepaald wordt dat op aanvraag van enig belanghebbende (franse tekst: "de toute persenne intéressée...") betrokken grafconcessie kan hernieuwd worden.

Onze werkgroep heeft het doel en de betrachting de grafzerken in stand te houden die op historisch, artistiek en heemkundig gebied van belang en betekenis kunnen zijn.  Verder menen wij ook dat een bepaald gedeelte van de stedelijke begraafplaats (op zijn minst hoofdwegel D), het oude, vertrouwde beeld zou moeten bewaren.

Het verlenen van de hernieuwde concessie zou niet betekenen dat onze vereniging eigenares zou worden van de grafzerk staande op de concessie.  Wij gaan er mede akkoord en wij staan er zelfs op dat bij een gebeurlijke latere opruiming ten gevolge van nu niet te voorziene omstandigheden, de betrokken grafzerk (of zelfs alle onderdelen ervan), eigendom zou worden van het stadsbestuur.

Wij maken van deze gelegenheid gebruik om er de aandacht op te vestigen dat bij het verlenen van hernieuwde concessies in de voorwaarden er ook best zou gestipuleerd worden, dat zelfs niet het minste stuk van de grafzerk zou mogen verwijderd worden zonder de toestemming van het stadsbestuur en dat bij een gebeurlijke opruiming, het betrokken monument en zelfs alle gedeelten zouden overgedragen moeten worden aan het stadsbestuur, dit ten einde te vermijden dat op winst beluste personen een handel in waardevolle stukken zouden beginnen.

Indien intussen mocht blijken dat andere belanghebbenden — we denken hier aan afstammelingen-familileden — een aanvraag tot hernieuwing van bovengenoemde concessie zouden hebben ingediend (wat wij ten zeerste zouden toejuichen), dan spreekt het vanzelf dat onze huidige aanvraag als niet bestaande mag aangezien worden en dat in dit geval de vernieuwing zou verleend worden aan de erfgenamen-familieleden.

In de hoop dat aan onze aanvraag een gunstig gevolg zal gegeven worden, geachte heer Burgemeester, danken wij U bij voorbaat en

hoogachtend,

(get.) W. Hamerlynck (get.) L. Verstraete (get.) R. Tondat

Als gewestelijk tijdschrift voor HEEMKUNDE hebben wij gemeend een initiatief te moeten nemen en mede te werken aan de "spoedoperatie".

Grafmonument Commergo
Prachtig grafmonument Commergo op het kerkhof te Eeklo.
Ook deze grafsteen is nu bedreigd...
Foto Georges De Maertelaere.

Als plaatselijke heemvorsers onderschrijven wij de woorden van Dr. Hist. M. BUSSELS uit zijn toespraak van 13 april 1975 (Jaar van het Europese Erfgoed en de Belgische Monumenten) op de Akademische zitting van het Xe Nationaal Kongres van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde te Hasselt (4):

"... Onze allergrootste belangstelling moet echter gaan naar nog kleinere monumenten.  Het is toch niet nodig de grote van Dale open te slaan om te beseffen dat dit woord in eerste instantie betekent GEDENKTEKEN, een teken, groot of klein, dat de gedachtenis van een persoon, een zaak, een gebeurtenis bewaard houdt.  Aanvaarden we deze bepaling, dan zijn standbeelden, doodsprentjes, grafborden, grafkruisen ook monumenten.
Meer nog dan om de standbeelden en bidprentjes dienen wij ons te bekommeren om de GRAFMONUMENTEN, die dikwijls om twee redenen als monument kunnen beschouwd worden, eerst omdat zij een gedenkteken zijn en daarbij ook nog een meesterstuk van de kleinarchitectuur.
Zij interesseren ons niet alleen om hun mindere of grotere kunstwaarde, maar ook om de inschriften en de gegevens die zij ons bezorgen, het aanschouwingsmateriaal dat zij voor onze stamboom leveren en voornamelijk om de gevoelswaarde die van deze voorvaderlijke erfenis uitstraalt..."

Onze oproep tot behoud van de familiegraven richten wij eerst en vooral tot de bredere lagen van gans onze bevolking.  Bewaar en... onderhoud de grafzerken van uw familieleden.  Vraag zelf de hernieuwing aan van altijddurende grafconcessies van uw verwanten.

Aan de meer geïnteresseerden vragen wij actieve hulp.  Dit kan financiële en materiële steun en medewerking zijn aan de eerder voorlopige werkgroep "Eeklose Familiegraven", die zeker omgebouwd en verruimd zal moeten worden om het beoogde doel te kunen bereiken.

Alle hulp - zowel morele als van mannen (en vrouwen) met handen aan het lijf - zal kunnen gebruikt worden.

Alles kan niet gered en behouden blijven, doch voor het meest interessante en het kunstvolle zou toch "iets" moeten gedaan worden.  Vele handen kunnen het werk lichter maken.

Wij zijn niets met woorden.  Wij verwachten DADEN en HULP nu.  Dit is een gelegenheid om er "iets" aan te doen.  Kom later niet lamenteren "dat het toch spijtig is, dat dit of dat ook weeral verdwenen is...".

W. Hamerlynck.

__________________________

(1) Temmerman Eduard, ° 13.8.1813. Toondichter.  Koster-organist te Eeklo.  Overleden te Eeklo op 7 januari 1899. Terug naar de tekst

(2) Betreft in werkelijkheid: Eduardus Norb. van WAESBERGHE °1824 - +1909, echtg. Emelie Hellebaut. Terug naar de tekst

(3) Philippus DE WACHTER (1831-1902), getrouwd met Eugenia van WAESBERGHE (1825-1887). Gemeenteraadslid, Schepen en Burgemeester (1885-1902) te Eeklo. Terug naar de tekst

(4) M. BUSSELS. "V.V.F. in verleden, heden en toekomst". "Vlaamse Stam", 11e Jaargang, 1975, blz. 349-357. Terug naar de tekst

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024