Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1981, 14de jaargang, nr. 1

EEN  OUDE  WEGVERBINDING
TUSSEN  EEKLO  EN  GENT ?

In Appeltjes van het Meetjesland, van 1971 beschrijft Luc Stockman de afpaling van de Keure van Eeklo dd° 1240.
Daarin is meteen ook de noordergrens van Waarschoot beschreven.  Die grens loopt bijna gelijk met de Burggravenstroom, een latere benaming van "Oudeleed", door here Alard Van Hole gegraven op zijn bezit liggend in of aan de Wester- of Wessegemse Moer.
In voornoemde Keure staat o.a.: de grens loopt van Lembeke... "westwaarts in rechte lijn naar het noordelijk einde van de Zoutweg en van daar naar het onderste grenskruis van de moer van het St.-Janshospitaal" d.w.z. ten noorden van het Leen ook vermeld als Westergemsche en Wessegemsche moer.
De hier bedoelde Zoutweg nabij de moer van het St.-Janshospitaal is dus niet die andere Zoutweg tussen het Hoekje en Lembeke in het oosten van Waarschoot.  De westelijke Eeklose Zoutweg was een zeer oude verbindingsweg van vóór 1240, tussen de Pokmoer te Eeklo en Zomergem over De Stuiver te Waarschoot via de weg Waarschoot-Zomergem.
Deze oude weg is nog duidelijk te volgen op de kaart de Ferraris en oude stafkaarten.
Ouden van dagen hebben hem zeker gekend en misschien ook gebruikt.
Het was een wagenbrede aardeweg die, toen veel later de bossen zijn aangelegd, hoofdzakelijk als exploitatieweg voor die bossen diende, o.a. voor het vervoer per boomezel van de gevelde bomen en van 't gekapt slaghout, dat publiek per singel verkocht werd.
Toen de bossen staatseigendom werden voor de aanleg van het munitiedepot, was de weg dood.

DE EEKLOSE ZOUTWEG (VÓÓR 1240?)
Klik op de foto voor een grotere versie ervan.
De Eeklose Zoutweg voor 1240 ?
AB
DZW
W
V
F

OV
=
=
=
=
=

=
Zoutweg
Deel Zoutweg, nu dood vzw = Verplaatste Zoutweg
Warande van Breebroek
Nu voetweg: deel van Sompelstraatje
Weverij de Hemptinne "alias den heiligen vader"
vóór 1914 gebruikten wevers de weg Stuiver, Rapenburg-Beke
Oude versterking de Wallekens

Vóór 1914 werd hij bij goed weer nog gebruikt door voetgangers o.a. door de schaars overblijvende thuiswevers die langs daar hun "sneedje" naar Eeklo indroegen of per kortwagen een verse boom meebrachten.
Ook de Arme Klaren uit Eeklo keerden langs daar naar hun klooster terug, geladen met de rijke giften, vergaard op hun jaarlijkse"statie-ronde" te Waarschoot.  's Winters zal de weg niet altijd goed bruikbaar geweest zijn !  Kan die toestand mede aanleiding geweest zijn om omstreeks 1400 een betere verbinding te verwezenlijken door het aanleggen van de Dam tussen Eeklo en Waarschoot Keere ?  In Appeltjes geeft A. De Vos de oudste in 't archief vermelde naam ervan: 1410 up den nieuwen dam; en later 1468: anden nieuwen dam; nog in 1628: up de nieuwe dam strate zoo men van Eecloo naer Ghendt gaet".

De weg vóór 1905
De weg vóór 1905.
Foto Heemschut Ons Meetjesland.

Het is wel eigenaardig vast te stellen dat die Zoutwegse verbinding Eeklo-Zomergem (over De Stuiver te Waarschoot) op De Stuiver waarschijnlijk verder aansloot met het daar lijnrecht erover liggend Sompelstraatje, een nog bestaande landweg van Zoetendale aldaar.
Dit Sompelstraatje liep tot het Hof van Rapenburg (Zomergem).
Een akte van het gemeentebestuur van Waarschoot dd° 10 april 1658 zegt o.a.: "alle insetenen gegoede ende notabele van de prochie van Waerschoot hebben gheattesteert... wel te weten (dat)... gheleghen is eenen ouden voetwegh die begaen ende beterden is geweest van gheduncke van den voorn.comparanten ende oock dat sy tselve hebben verstaen van haerlieder ouders ende van veele andere inwoonders deser voorn.prochie beghinnende den voors.auden voetwegh van de voorn Weststraete (Stuiver) inne tot ende up de dreve vande poorte van het pachtgoet vanden heere van Renesse (Rapenburg) sonder dat sy comparanten ghehoort ofte ghesien hebben van eenen obstackel ofte impasse van iemant tsy vande wet ofte anders sonder meer..." (RAB Fonds Jezuïeten)

Van de poort van Rapenburg loopt de weg verder over de wijk Bos naar de Oude Gentweg (nu in staatsbaan) te Beke.  De oudste naam van de weg van Beke naar Rapenburg is Hooveltstrate, langs het Hoovelt op Zomergem.
In het Landboek van 1798 is dat de Eecloose voetweg aan perceel nr. 80: meirsch de bunten; noord den Eecloovoetweg - aan perceel nr. 81: idem noord den eeclooschen voetweg - aan perceel nr. 91: land; noord Eecloovoetweg - aan perceel nr. 99: hofstede; noord de nrs. 100-101 met chijns ter straete en daeronder begrepen den eeclooschen voetweg - en meer andere.
In oude notariële akten van wijlen notaris C.A. Joos te Waarschoot is die weg de Oude Gentweg.
Is of was de oude wegverbinding Eeklo-Pokmoer en Waarschoot-Beke een weg van vóór 1240, datum der Keure van Eeklo ?

Raymond Dauw.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024