Werkgroep Geschiedenis van Eeklo
Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1983, 16de jaargang, nr. 1

Schild van Eeklo
Stad Eeklo

WERKGROEP GESCHIEDENIS VAN EEKLO

Dinsdag 15 februari 1983 om 20 uur had in de schepenzaal van het stadhuis de installatie plaats van de werkgroep Geschiedenis van Eeklo.

Op initiatief van burgemeester Coppieters werden een aantal geinteresseerden samengeroepen om te onderzoeken hoe tegen 1990 de 750ste verjaring van het verlenen van de Eeklose stadskeure - een wetenschappelijk verantwoorde en goed leesbare geschiedenis van Eeklo van de pers kan komen.

Naast Alfons Coppieters, schepen Roger Ginneberge en stadssecretaris José De Busscher van stadswege waren aanwezig stadsarchivaris Achiel De Vos, Paul Beirnaert, Roger Buyck, Christiaen De Crop, Elisabeth Dhanens, Willy Hamerlynck, Luc Jocqué, Luc Stockman, Romano Tondat, Cyriel Van De Bouchaute, Paul Van De Woestijne, Leontine Verstraete en Johan Van Hyfte.  Erik De Smet was verontschuldigd.

Na een welkomstwoord van burgemeester Coppieters gaf Achiel De Vos een uiteenzetting van het opzet, waarin hij de noodzakelijkheid van degelijk bronnenonderzoek beklemtoonde.  Uit een opsomming van de bronnen over Eeklo in diverse archieven bleek de noodzaak het werk te verdelen, wat volgens Achiel De Vos het best kon gebeuren per periode, een werkwijze die de instemming van de aanwezigen genoot.  Deze taakverdeling zou dan het onderwerp uitmaken van een tweede vergadering.

Op de vraag van stadsarchivaris De Vos antwoordde burgemeester Coppieters dat het stadsbestuur voor de financiering van dit project naar een passende oplossing zal zoeken.

De tweede vergadering van de Werkgroep Geschiedenis van Eeklo op woensdag 23 maart besprak het voorontwerp van werkschema, opgesteld door Achiel De Vos.

De Werkgroep - intussen uitgebreid met Leentje Baelde (afwezig wegens ziekte), Katrien Bruggeman en Carlos Van Daele - kon in grote trekken zijn goedkeuring aan dit voorontwerp hechten.  Ieder hoofdstuk is verdeeld in een aantal stukken, waarin diverse gebieden van het openbaar leven behandeld worden.  Bij wijze van voorbeeld geven we de indeling van het derde hoofdstuk: de XVIe eeuw: a. benaderende bevolkingscijfers; b. het milieu; c. de lokale gezagsdragers; d, de financiële toestand; e. de parochie en het godsdienstig leven; f. handel en nijverheid; g. landbouw; h. zieken- en armenzorg; i. cultuur en onderwijs; j. weerslag van de historische gebeurtenissen.

Het eerste hoofdstuk (oorsprong en ontwikkeling van de stad tot 1400) en het tweede hoofdstuk (de 15de eeuw) zullen behandeld worden door Luc Stockman, Luc Jocqué en Romano Tondat (stadsrekeningen).

Elisabeth Dhanens (verontschuldigd) gaf in een brief haar inzicht te kennen het kerkgebouw en alles wat daarmee samenhangt door de eeuwen heen te behandelen.  Erik De Smet neemt zieken- en armzorg in ieder hoofdstuk voor zijn rekening.  Voor het derde hoofdstuk (de 16de eeuw) en het vierde hoofdstuk (de teleurgang van een stad 1580-1605) werd op die vergadering nog geen medewerker gevonden, Roger Buyck en Erik De Smet zullen - gedeeltelijk - het vijfde hoofdstuk (de 17de eeuw een moeizame heropbouw) en het zesde hoofdstuk (demografische ontwikkeling in de 17de en 18de eeuw) op zich nemen.

Voor het zevende hoofdstuk (de 18de eeuw op nieuwe wegen) en het achtste hoofdstuk (de Franse Republiek 1796-1814) werden vooralsnog geen belangstellenden gevonden.  In het negende hoofdstuk (de Verenigde Nederlanden 1814-1830) en het tiende hoofdstuk (1830-1914) heeft Paul Van de Woestijne belangstelling voor een paar deelgebieden zoals het milieu, handel en nijverheid, politiek, cultuur en onderwijs; Katrien Bruggeman wil de bevolking en de beroepsstructuur in de 19de eeuw doorlichten en Carlos Van Daele's belangstelling gaat vooral naar sociale toestanden en strijd in die jaren.

Het elfde hoofdstuk (oorlog 1914-1918) en ook het dertiende hoofdstuk (oorlog 1940-1945) neemt Paul Van de Woestijne voor zijn rekening en het twaalfde hoofdstuk (het interbellum 1919-1940) zal hoofdzakelijk door Leontine Verstraete behandeld worden, Stadssecretaris José De Busscher verklaarde zich bereid het laatste hoofdstuk (de na-oorlogse periode) te schrijven.  Willy Hamerlynck en Christiaen De Crop tenslotte verzekerden aan allen hun medewerking in verband met opzoekingen van genealogische aard.

Een degelijke lijst van te gebruiken afkortingen en een uitgebreide bibliografie zal tegen de volgende vergadering in september klaar komen.

Na deze vruchtbare vergadering is het duidelijk dat de Werkgroep Geschiedenis van Eeklo definitief van start is gegaan en alle hoop wettigt om het doel, de publikatie van een betrouwbare en leesbare geschiedenis van Eeklo, te bereiken, Er zal zeker moeten uitgekeken worden naar hulp voor het doornemen van de bevolkingsregisters en nieuwe medewerkers en bruikbare tips zijn altijd welkom.

Paul Van de Woestijne.            

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MPL-logo

Copyright notice

Meest recente bijwerking :  21-04-2021