Het Hof Zoetendale te Waarschoot
Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1984, 17de jaargang, nr. 1

HET HOF ZOETENDALE TE WAARSCHOOT

Uit de pachtbrief van 1562 :

Wij, ZACHEE prelaat van het Klooster van Zoetendale en het convent van het Klooster kennen verpacht te hebben aan onzen beminden JAN DE GUCHTENARE ONS PACHTGOED LIGGENDE EN STAANDE IN DE PROCHIE VAN WAARSCHOOT nagel en wortelvast, WEST van de voorzeide kerk genaamd: "Sabtsakker, groot 18 bunder land in één stuk bijeen voor negen jaren ingaande in 1563 voor 13 ponden grote sjaars jaarlijks te betalen na den oogst (Kersmesse, in tekst geschrapt).

Alle huizen, schuren en opgaande bomen behoren voorzeide Jan.

Zoals sinds 46 jaren in gebruik is zullen bij afscheid van de pachter of zijn magen zullen deze huizen, schuren, stallen ende bomen overnemen aan de prijs door bevoegde schatters vastgesteld.

De pachter is gehouden jaarlijks alle renten dit in mindering van de pachtprijs.  Alle mogelijke schade is eveneens te zijnen laste.  Bij overlijden van de pachter mag de weduwe de pacht voleindigen.  Bij afscheid is hij verplicht te leveren: 824 eiken tronken die hem geleverd (overgenomen) zijn.  Nog 200 gesnoeide eikeplantsoenen.

Boven die: 874 wilgen en populieren tronken die hem ook geleverd zijn.  De elskanten die hem geleverd zijn, moet hij laten en zijn 18 schellingen waard.  De pacht is in 1569 voor zelfde termijn verlengd.  Ingaande aan de oude voorwaarden van 1562.

Alle bestaande fruitbomen en de twaalf die hij moet planten zullen bij verstrijken van de pacht komen ten profijte van de abdijkerk.  De pachtprijs is te betalen de eerste helft te Kerstmis en de andere te Mei erna.

In 1642 is de nieuwe pachter: Pieter Dobbelare fs Adriaan.  Hier is vermeld dat het pachtgoed 55 gemeten groot is en de pachtprijs bedraagt nu 52 ponden groten vlaams en een pond groot wijngeld.  Bovendien is de pachter gelast te betalen alle heerlijke en kerkelijke renten, geschoten, subsidies en andere dorpslasten, bestaande of nog te eisen.

Hij is verplicht alle gebouwen aan de geschatte prijs over te nemen.

Bij afscheid is hij gehouden het te kappen houtgewas te laten in drie delen, of houwen, namelijk: een van drie jaren, een 2e van zes en het derde van negen jaren oud.

DREEF: De pachter moet tot het volplanten met jonge eiken de begonnen dreef lopende van de hofstede naar de Weststraat voorgaande pachter was met de aanplanting begonnen.  Alles ten laste van de pachter.

Deze hofstede kwam in 1772 in het bezit van de familie Standaert en wordt nu nog steeds door de zelfde familie bewoond.

Raymond Dauw

Bronnen:

Fonds Jezuieten RAB.
status Animarum Kerkarchief Waarschoot.
Kadaster 1798.
Archief van Pierre Joos, Gent.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MPL-logo

Copyright notice

Meest recente bijwerking :  21-04-2021