Vier eeuwen Gyssels in het Meetjesland

B V 2     Petrus Gyssels

zoon van Judocus Gysels (B IV) & Georgia Bultynck
broer van Cornelius Gysels (B V 1)

° Adegem 9.1.1724
x Zomergem 15.1.1752 Maria Anna Van Hulle
† Zomergem 13.6.1770.


Petrus Gyssels was de tweede zoon van Judocus Gyssels die hij had uit het derde huwelijk met Georgia Bultynck.  Hij werd in Adegem geboren op 9.1.1724, maar zijn geboorte kostte het leven aan zijn moeder.  Hij werd opgevoed door zijn stiefmoeder Joanna Christiaen.

Hij huwde in Zomergem op 15 januari 1752 met Maria Anna Van Hulle, dochter van Petrus en Catharina De Meyer, geboren in Ronsele op 21.3.1722.  Zij bracht 6 dochters en 3 zonen ter wereld.  Zij woonden op de wijk Korteboeken te Zomergem.

Volgens het landboek van Korteboeken (90), opgemaakt rond 1755, gebruikte hij 7 gemeten en 260 roeden land waaronder "het Willekensbilcxken", "den Rennynck", "den Waeterganck", en het "Steelantstuck".  Op dat gebruik werd hij ten slotte ook belast en die lasten varieerden wel geregeld.  Zo betaalde hij in 1762 4.15.09 ponden belastingen, zijnde de prijs van een gewone koe.  In dat jaar woonden er in Korteboeken 40 belastingbetalers waarvan 10 die meer moesten geven als gebruiker (van veel meer land uiteraard).  Dertien gezinnen gebruikten tussen 1 en 8 gemeten, terwijl 17 mensen minder dan 1 gemet beboerden.(91)

Petrus stierf in Zomergem op 13.6.1770 en zijn vrouw op 30.5.1787.  Bij het overlijden van Petrus schreef de pastoor van Zomergem: "Anno 1770, die 13 iunii obiit Petrus Gijssels, filius Judoci et maritus Maria Anna Van Hulle aetatis 47 et sepultus in coementorio."

Petrus was "appendant laet van het ambacht Maldeghem" en zijn staat van goed werd op 23.7.1771 voor burgemeester Simon Laros en schepen Pieter Paridaen van dat ambacht gepresenteerd.  Daaruit leerden wij dat Petrus geen huwelijkscontract had laten opmaken.  Net zoals zoveel kleine boeren had hij 4 spinnewielen en een weefgetouw, waarmee zij in huis tijdens de winter een kleine stuiver konden bij verdienen.

Hun huis pachtten ze van Francies Standaert waarvoor ze nog 1 pond en 10 schellingen 4 grootten moesten betalen.  Voordien hebben ze 17 jaar op een hof gewoond van Mr. Cardon uit Gent; daar is na hun vertrek per ongeluk de strooien schuur afgebrand en tot nu toe zijn ze nog niet tot een vergelijk gekomen omtrent een vergoeding voor het goed onderhouden en vernieuwen van het strooien dak:

"Dhauderigghe gheeft te kennen dat sij met wijlent haeren man heeft gewoont op dhofste competerende dheer Cardon in gent den tijdt van 17 jaeren met last datter op de huysagie moeste verleyt worden ten coste van den pachter tot drij hondert behoorelijck leystroot ende alsoo dese haud.[erigghe] geene notie en heeft connen vinden hoeveel honderden aldaer gheduerende hun termijn van pachte sijn verleyt, ende alsoo men alsnu niet en heeft connen sien of de dacken waeren in behooren staet onderhauden ter causen dat de schuere bij onghelucke is verbrant heeft de haud. ghedaen alle moghelijcke devoiren mitsgrs differente mael gheweest ten huyse van den voornoemden dheer Cardon om met den selven eene heffene rek.[ening] te sluyten nopende het voornoemde gheleystroy het welcke sij niet en heeft connen becommen om welcke redenen sij hetselve alhier telckx laste te kennen geeft."

De staat van goed sloot af met een batig saldo van 33.10.05 ponden, wat er op wijst dat deze familie geen armoede had maar dar er zeker ook niet veel overschot ! (92)

Hun kinderen:

 1. Judoca Gyssels
  ° Zomergem 8.11.1752.
  † Zomergem 29.1.1753.
   
 2. Maria Petronella Gyssels
  ° Zomergem 2.11.1753.
  Zij huwde er op 1.2.1785 met Petrus Francies De Kesel, zoon van Joannes, en stierf er op 2.12.1828 in de wijk Durmen.  Zij was spinster.  Haar overlijden werd aangegeven door haar man en door haar schoonzoon Pieter Verwilst.
   
 3. Joanna Catharina
  ° Zomergem 8.4.1755.
  Zij huwde in Zomergem met Franciscus Goethals, zoon van Joannes en Jacoba De Cuyper, die 46 jaar oud was toen hij er in het "Hultzemstraetjen" op 24.2.1794 overleed.  Joanna Catharina had haar man twee dochters geschonken, waarover Bernardus Goethals en haar broer Jooris voogden waren.  Zij hadden op de wijk Durmen een "behuysde en bescheurde hofstede, nu tweewoonst..." gekocht op 350 roeden grond.  Daarvoor hadden ze wel geld moeten lenen, een eerste keer 100 ponden en een tweede keer net voor haar tweede huwelijk nog eens 25 ponden telkens aan 4% intrest.  Zijn staat van goed had een positief saldo van 37.3.09 ponden, waarvan de helft voor hemzelf en de andere helft verdeeld tussen zijn twee kinderen. 93
  Zij hertrouwde in Zomergem op 10.2.1795 met wever Joannes Franciscus Vandevelde, die in Zomergem op 20.2.1765 geboren was, als zoon van Pieter en Judoca De Pauw.
   
 4. Jooris Gyssels (B VI 2)
  ° Zomergem 18.12.1756.
  † Zomergem 15.7.1821.
   
 5. Petrus Livinus Gyssels (B VI 3)
  ° Zomergem 8.3.1758.
  † Zomergem 24.7.1831.
   
 6. Joannes Franciscus Gyssels
  ° Zomergem 6.10.1759.
  Hij huwde in Zomergem op 17.6.1784 met Petronella Judoca De Vuyst.  Zij was de dochter van Judocus en Isabella Vermeire, geboren in Zomergem op 11.2.1755.  Joannes Francies was wever Hij overleed in Zomergem op 9.2.1831.
  Zij hadden 5 kinderen:
  • Anna Catharina Gyssels
   ° Zomergem 16.6.1785
   † Zomergem 24.4.1844, ongehuwd.
  • Jan Baptist Gyssels
   ° Zomergem 13.4.1788
  • Joanna Maria Gyssels
   ° Zomergem 26.1.1791
   † Zomergem 11.7.1819, ongehuwd.
  • Petrus Livinus Gyssels
   ° Zomergem 4.8.1794
   † Zomergem 2.1.1821, ongehuwd, wever.
  • Maria Theresia Gyssels
   ° Zomergem 24.7.1798 (5 thermidor VI).
   Zij was spinster, bleef ongehuwd en overleed op 31.5.1847 in de woning van Karel Francies De Rijcke in de Kerkwijk, die in het huis nummer 349 samen met zijn drie ongehuwde zusters woonde.
    
 7. Anna Maria Gyssels
  ° Zomergem 2.2.1762.
  Zij was ongehuwd en overleed in haar woning in de Kerkwijk te Zomergem op 26.12.1807.
   
 8. Maria Judoca Gyssels
  ° Zomergem 18.4.1763
  † Zomergem 30.9.1765
   
 9. Jacoba Theresia Gyssels
  ° Zomergem 30.8.1764
  Zomergem 13.6.1766
   

Naar de top van deze blz.
Onze Gyssels Welkom-blz
Inleiding
Inhoudstafel
Algemeen Overzicht
Tak ATak B
Doorzoek deze Gyssels webstek !

Meer stambomen

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  06-12-2021
Copyright (c) 2024


Andreas Gysels (B II)
August Gyssels (B VIII 1)
Augustinus Gyssels (B VIII 3)
Cornelius Gysels (B V 1)
Edmond Gyssels (B IX 2)
Eduard Gyssels (B VIII 2)
Eduard Gyssels (B IX 1)
Egidius Gysels (B VI 1)
Franciscus Gysels (B III)
Irma Gyssels (B IX 8)
Jan Baptist Gyssels (B VII 3)
Jan Baptist Gijsels (B VII 4)
Joannes Fr.Gysels (B VII 1)
Jooris Gyssels (B VI 2)
Judocus Gysels (B IV)
Judocus Gysels (B VII 2)
Jules Gyssels (B IX 5)
Kamiel Gyssels (B IX 3)
Martinus Gyssels (B VII 5)
Octaaf Gyssels (B IX 7)
Odile Gyssels (B IX 4)
Petrus Gyssels (B V 2)
Petrus L. Gyssels (B VI 3)
Raymond Gyssels (B IX 6)

Algemeen Overzicht
Tak A
Gyssels homepage
Inhoudstafel
Doorzoek deze webstek
Mijn Platte Land