Vier eeuwen Gyssels in het Meetjesland

B VI 3     Petrus Livinus Gyssels

fs. Petrus Gyssels (B V 2) & Maria Anna Van Hulle

° Zomergem 8.3.1758
x Zomergem 15.6.1790 Maria Judoca De Kesel
† Zomergem 24.7.1831


Petrus Livinus Gyssels werd in Zomergem geboren op 8.3.1758.  Hij was amper 12 jaar oud toen zijn vader stierf.  Zijn moeder trachtte met 6 kinderen zo goed en zo kwaad als het kon de boerderij recht te houden.  Hij trad er in het huwelijk op 15.6.1790 met Maria Judoca De Kesel, dochter van Jacobus en Petronella Willems.  Zij was in Zomergem geboren op 1.4.1766.

Zij vestigden zich in het begin van Langeboeken te Zomergem op een hoveke van in totaal 144 roeden grond.  Daarvoor betaalden ze in 1793 de som van 5 schellingen en 10 grootten belastingen, in 1794 slechts 1 schelling en 1,5 grootten en in 1795 eiste de Franse bezetter zo maar eventjes het 8-voudige van het jaar voordien en moesten 8 schellingen en 11,5 grootten van hun zuur verdiende centen uit hun zak gehaald worden. (94)

Petrus Livinus leende op 16.8.1792 van de gezusters Catharina Joanna en Martina Verheecke de som van 50 ponden grootten vlaemsch sterk permissie wisselgeldt, de schelling à 6 stuivers het stuk met een rente van 2 ponden per jaar, dit is dus 4%.

Daarvoor hypothekeerde hij "...een behuysd en bescheurd hofstedeke met de edificien, drooge en groene catheylen daer op staende ende medegaende, gestaen ende geleghen binnen de prochie van Somerghem in den wijck van Meirelaere, gesepareert jegens meerder huys ende erve competerende de kinderen De Rijcke, abouterende oost ende suyt deselve kinderen De Rijcke ende Christoffel Vandersluys, mitsgaeders de Sandonckstraete, west deselve kinderen, noord Pieter Willems ende Pieter Marinus De Vliegher, groot in erven 220 roeden, comende bij coope van Marinus De Beunis ende Anna Catharina Grijp sijne huysvrouwe, volgens contract in daete van heden waer van den comparant eerstdaegs de ervenisse beloft te sullen nemen ende danof seffens de affectatie ende realisatie desen tsijnen 's comparants coste ende baete doen..."95.

In het kadasterboek van 1835 stond zijn eigendom als volgt beschreven:

Kerhoeksken sectie A 868, huis 0.00.80
869, land 0.18.00
870, boomgaard 0.03.10
871, land 0.07.60
Durmencruysse sectie C 31, land 0.08.90
32, tuyn 0.07.00
33, huis 0.00.80
34, boomgaard 0.08.40

Het hoveke op Meirlare is waarschijnlijk hetzelfde als hetgene in 1835 beschreven werd als staande in het Kerhoeksken.  En de tweede eigendom heeft hij vermoedelijk geërfd van zijn ouders, vermits die op Durmen eigendom hadden.

Deze eigendommen werden aangegeven bij de registratie in januari 1832 ten huize van de gemeentesecretaris Bernard Francies Van De Weghe96.  De eerste vier nummers kwamen in handen van zijn zoon Martinus en de vier volgende van zijn andere zoon Pieter Jan, die het op zijn beurt in 1854 zou verder verkopen.  Die verkoopacte werd verleden bij notaris Blomme van Lovendegem op 4 maart.

Bij de geboorte van zijn zonen Jan Baptist en Martinus stond Pieter Livinus bekend als wever.  Bij Jan Baptist (in 1805) kon hij niet naamtekenen, maar bij Martinus (in 1808) ondertussen wel.

Beiden stierven op de wijk Langeboeken te Zomergem: Maria Judoca op 21.8.1817 en Petrus op 24.7.1831.

Hun 9 kinderen:

 1. Maria Jacoba Gyssels
  ° Zomergem 11.4.1791
  † Zomergem 24.5.1813, ongehuwde spinster.
   
 2. Maria Petronella Gyssels
  ° Zomergem 15.1.1794
  † Zomergem 12.2.1852
  Zij was ongehuwd en woonde in bij haar broer Pieter Jan in Langeboeken, naast hun broer Jan Baptist.
   
 3. Joanna Catharina Gyssels
  ° Zomergem 5.7.1796
  † Zomergem 15.10.1834, spinster.
   
 4. Petrus Jozef Jan Gyssels
  ° Zomergem 18.9.1798 (28 fructidor VI).
  Hij bleef ongehuwd en was landbouwer.  In naam van zijn nog ongehuwde broers en zusters kocht hij op 13.1.1835 een hofstedeken in Langeboeken te Zomergem.  De erfgenamen van Joanna Catharina De Keyser, weduwe van Francies Van Hulle en Bernard Hyacint Stockman verkochten begin 1835 om uit onverdeeldheid te raken hun eigendommen, verdeeld in zo maar eventjes 34 loten.

  Het 18e lot werd beschreven als: "een behuysd hofstedeken met ovenbuer en de voordere drooge en de groene cathijlen daerop staende ende meegaende gestaen ende gelegen te Somerghem in Langeboeken, groot in erven met het zaeyland daer medegaende tot 25 roeden 41 ellen, paelende zuydoost de langeboekstraete, zuydwest Ferdinand Willems en Guillelmus Boussaere, noordwest den zelven Boussaere en mijnhere Van Vijvere en noordoost Pieter Joannes Vanhulle".  Het werd door hem ingesteld voor de som van 1325 frank op 30.12.1834 en bij de definitieve toewijzing op 13.1.1835 niet verhoogd. Bovendien moest hij de gebruikelijke 5% kosten, zijnde 66,25 frank, 5 fr. wijngeld en 2 fr. armgeld betalen. (97)

  Volgens het kadasterboek van 1835 is hij eigenaar van volgende eigendommen:
  Puylsdreve sectie B 1415 boomgaard 0.07.90
  1416 land 0.06.70
  1417a land 0.00.70
  1417b huis 0.00.70
  1418a land 0.08.30
  welke hij rond 1869 verkocht aan zijn broer Martinus.

  Durmencruysse sectie C 31 land 0.08.90
  32 tuyn 0.07.00
  33 huis 0.00.80
  34 boomg. 0.08.40
  waarvan de westkant van de tweewoonst in 1854 voor 1200 frank verkocht werd aan Charles Louis Siron en zijn broers, die reeds de nummers 35, 36 en 37 in hun bezit hadden.98 Deze hebben op hun beurt in 1861 doorverkocht.

  Hij overleed in Zomergem op 11.9.1873, in het klooster, aan de gevolgen van "borstwaeter".
   
 5. Maria Theresia Gyssels
  ° Zomergem 5.3.1801 (14 ventose IX).
  Zij huwde in haar geboortedorp op 11.6.1828 met Jan Francies Aertsens.  Wever Jan Francies werd geboren in Waarschoot op 12.8.1791 als zoon van Jooris Bernardus Aertsens en Maria Catharina Blomme.  Zij verdiende haar brood als spinster.  Zij bracht 2 zonen en 3 dochters ter wereld.  Zij overleed op de wijk Meirlare in Zomergem op 3.1.1845.  Het jaar nadien op 2 november is haar man ook overleden.
   
 6. Maria Joanna Gyssels
  ° Zomergem 5 frimaire XII (27/11/1803).
  † Zomergem 9 pluviose XII (30/01/1804).
   
 7. Jan Baptist Gyssels (B VII 4)
  ° Zomergem 19.2.1805 (30 pluviose XIII)
  x Zomergem op 21.11.1835 Rosalie De Clercq
  † Zomergem 15.9.1879
   
 8. Martinus Gyssels (B VII 5)
  ° Zomergem 5.3.1808
  x Landegem 17.10.1839 Maria Theresia Stevens
  † Zomergem 4.1.1892
   
 9. Maria Coleta Gyssels
  ° Zomergem 28.10.1810
  Zomergem 30.4.1826
   

Naar de top van deze blz.
Onze Gyssels Welkom-blz
Inleiding
Inhoudstafel
Algemeen Overzicht
Tak ATak B
Doorzoek deze Gyssels webstek !

Meer stambomen

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  05-12-2021
Copyright (c) 2024


Andreas Gysels (B II)
August Gyssels (B VIII 1)
Augustinus Gyssels (B VIII 3)
Cornelius Gysels (B V 1)
Edmond Gyssels (B IX 2)
Eduard Gyssels (B VIII 2)
Eduard Gyssels (B IX 1)
Egidius Gysels (B VI 1)
Franciscus Gysels (B III)
Irma Gyssels (B IX 8)
Jan Baptist Gyssels (B VII 3)
Jan Baptist Gijsels (B VII 4)
Joannes Fr.Gysels (B VII 1)
Jooris Gyssels (B VI 2)
Judocus Gysels (B IV)
Judocus Gysels (B VII 2)
Jules Gyssels (B IX 5)
Kamiel Gyssels (B IX 3)
Martinus Gyssels (B VII 5)
Octaaf Gyssels (B IX 7)
Odile Gyssels (B IX 4)
Petrus Gyssels (B V 2)
Petrus L. Gyssels (B VI 3)
Raymond Gyssels (B IX 6)

Algemeen Overzicht
Tak A
Gyssels homepage
Inhoudstafel
Doorzoek deze webstek
Mijn Platte Land