Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1972, 5de jaargang, nr. 1

GRAFSTENEN IN HET MEETJESLAND

Inleiding

Het ligt in onze bedoeling in deze rubriek een overzicht te geven van de grafstenen die wij in het Meetjesland vonden.  De stenen die ons interesseren zijn voornamelijk deze welke zich binnenin de kerken bevinden, of die aan de buitenmuren bevestigd zijn met smeehaken, ofwel in de muren ingemetseld werden.

Waarom de opschriften van die grafstenen noteren ?

In het begin waren wij ook niet erg overtuigd van de noodzakelijkheid al die teksten af te schrijven en te fotograferen, doch twee opeenvolgende bezoeken aan dezelfde kerk, met een interval van slechts enkele weken, deden ons van zienswijze veranderen en gaven meteen het juiste antwoord.  Van bepaalde zerken waren ganse stukken afgebroken en de brokstukken werden reeds weggeruimd, zodat zij onherroepelijk verloren gingen...

Waar de stenen nog in goede staat waren, zagen wij dan verwaarlozing op een ander vlak.  Te Sint-Margriete bijvoorbeeld liggen in het koor van de oude kerk (nu in gebruik als kalvarieberg en beenderhuis op het kerkhof !) nog enkele zeer schone en interessante grafstenen, doch men moet allerhande afval en vuilnis verwijderen, vooraleer men iets kan zien.  De kalvarieberg is een reuze-duiventil, met alle gevolgen vandien !...

Op sommige plaatsen springt men ontzettend slordig en cultuurloos met de oude grafmonumenten om, zodat er reeds enorm veel verloren gegaan is.

Wij zijn dus aan het werk getogen en zijn er nog altijd volop mee bezig: eerst en vooral schrijven wij nauwkeurig de tekst af en daarna nemen wij van het ensemble van alle stenen en van de voornaamste zerken apart een dia.

Al het materiaal dat wij verzameld hebben zullen wij trachten te verwerken en te publiceren, zodanig dat er voor «elck wat wils» is.  Het belang daarvan op historisch, genealogisch en heemkundig gebied kan niemand ontgaan.  Misschien vindt u er wel een paar interessante gegevens in betreffend uw eigen voorzaten !

RONSELE

Waarom deze bijdrage aanvangt met het kleine Ronsele ?...  Eenvoudig !

Een paar jaar terug vonden wij in een boek enkele velletjes papier, geschreven door E.H. Van Stappen, pastoor te Ronsele.  Hij schrijft daarin, aan Charles d'Havé, over de zerk van Simon de Have:

«Mijnheer Charles d'Havé,

Eindelijk heb ik toch wat gevonden, namentiijk den zerk van Simon de Have, op een hoeveken omtrent de Plaats van Ronsele, bewoond door Siska Wispelaere met haar broeder, die beide nogal eenige omstandigheden kennen van de familie d'Havé, alsook zeggen zij, zekere Frans De Vos van Zomergem.

De zerk ligt buiten het huis, onder de pomp en dient als pompsteen, zoodat er nog al vele letters uitgesleten zijn. Zie hieronder al wat mijne zeventigjarige oogen hebben kunnen ontcijferen. — Die menschen weten nog te spreken van dien ouden standaert, waarop al de kinderen d'Havé gedrukt waren — ik ben hier 20 jaar en heb er nooit iets van gezien, en vind er ook niets van in de archieven der kerk.

Voor wat de aankomst der familie in Ronsele aangaat, mijne registers beginnen maar met 1779, de vroegere moeten in het gemeentehuis berusten, te weten de Registers van Geboorten en Overlijden.

        D.O.M.
Sepulture
van den eerzamen
Simon de Havfe fs Pr
overl. den
oud ....... jaren 
ende van zijne huyvrouwe
Martina Wieme fa Maurus
overl. den
Hebben geprocreëert
10 kinderen:
Joannes geb. te Ronsele 15 maart 1699
Livinus geb. 20 augusti 1700
Marie-Anna geb. 4 febr. 1703
Ironimus geb. .......... maart 1705
Pieternella geb. 26 febr. 1707 getrouwd Vandaele
Jos. Judoca geb. 8 maart 1709
Martinus (Remigius ?) geb. 1 - 9b 1714
(en 3 onleesbaar) : Jacobus geb. 6 7br 1716
Franciscus geb. 1 januari 1719, getrouwd met
Marianne Tollenaere den 15-4-1744 te Zomergem
Martijntje getrouwd met Jan De Poortere.
 

Op ons kerkhof zijn er twee zerken van twee Simon's dochters, te weten :

1) Marie-Anna, huisvrouw van Jan Martens; Jan stierf 8 juni 1747;
2) Petronilla (= Pieternella), huisvrouw van Jacobus Vermeiren, welke laatste stierf in Mei 1758.

Vriendelijk gegroet van uwen Dienaar,
P. Ed. Van Stappen, pastoor.

Ronsele, 20 juni 1887.

Copie uit de Kerkregisters, in 't vlaamsch :
24 maart 1698 hebben het huwelijk aangegaan, na drie proclamatiën, Simon Dave en Martina Wieme; waren getuige: Petrus Dave en Arnolda Goetgeluk.

Note: les dates de naissance, ainsi que les 3 derniers noms ont été ajoutés à la suite d'autres recherches».
— Tot zover Pastoor Van Stappen.

Bij onze werkzaamheden op het kerkhof te Ronsele was de eerste steen die wij noteerden, deze van bewuste Jan Martens :

   HIER VOOREN LICHT
BEGRAEVEN DEN EERSAEMEN
JAN MARTENS Fs JOORIS
OVERLEDEN DEN 8 JUNY 1747
OUD 46 IAEREN
MARIE ANNE DE AVE
Fa SIMON SYNE HUYSVR OVERL.
DEN             OUD
IAEREN ENDE HAERE KINDEREN
JERONIMUS OVERL.
PIETER OVERL.
MARTINUS OVERL.
JACOB OVERL.
BIDT VOOR DE ZIELEN.

Van de andere steen, deze van Petronilla, vinden wij geen spoor meer. Het is misschien de grafsteen — volledig onleesbaar ! — die hangt naast deze van Martina Wieme's broer Pieter ?

De steen van Pieter is nog in zeer goede staat, op een afgebroken hoek na; ziehier de tekst:

    HIER VOOREN LICHT
BEGRAEVEN DEN EERSAEMEN
PIETER WIEME fs
MAURUS M?? PEIRDESMED
EN BORGEM. DESER PROCHIE
OVERL. DEN
                        OUD         IAEREN
ENDE SIJNE HUYSVRAUWE
MARIE ANNA VERSLUIJS
Fia JOOS, OVERLEDEN 15 8ber
1768, OUT 59 IAEREN, TSAEMEN
GEPROCUREERT 7 KINDEREN,
WAERVAN NOCH IN T LEVEN SYN :
lof LlVIJNE, BEGIJNTIEN IN T GROOT
BEGIJNHOF
IOANNE-MARIE
PIETERNELLE-IACOBA
MARTINUS
MAURITIUS
EN IOANNES-BAPTISTA.
BIDT VOOR DE ZIELEN.

Tijdens ons werk aldaar vonden wij nog volgende interessante steen :

    SEPULTURE
VAN HEER ENDE Mr
JAN BAPte PERMENTIER
IN SIJN LEVEN PASTOR GHEWEEST
DEN TIJDT VAN 21 IAER, OVERL.
DEN 22en APRIL 1750 IN DEN
OUDERDOM VAN 61 IAEREN, DEN
WELCKEN BINNEN DESE KERCKE
HEEFT GHESTELT EEN IAERLIJCX
IAERGHETIJDE DEN TIJDT VAN
TWELF IAEREN, MET DISTRIBUTIE
VAN EENEN ALFVEN SACK ROGG-
HEN BROOT TELCKEN IAERE.
R.I.P.

Tot hiertoe hebben wij reeds een 200-tal grafstenen genoteerd of gefotografeerd, maar deze laatste blijft een juweeltje, door zijn eenvoud en zijn directe stijl !

(Wordt voortgezet)
ERIK D'HAVE.
ROBERT STAELENS.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024