Een Stam Claeys uit Waarschoot meer dan vier Eeuwen in Kaprijke

III c     Judocus CLAYS

z.v. Aernout Clays (II a) en Catharina Buysse

° Waarschoot 27/2/1633
x Oostwinkel 19/10/1664 Cathelijne De Brabander
† Oostwinkel 6 lauwe 1671


Judocus of Jodocus, in de omgang Joos en in verschillende akten zelfs Georgius (bv. bij het huwelijk van broer Zeger) en Jooris (b.v. in zijn staat van goed) genoemd werd op 27 februari 1633 in Waarschoot geboren en op 6 maart gedoopt.  Peter was Jodocus Van Laere en meter Joanna De Pau echtgenote van Bernardus Van Hecke uit Zomergem.

Als 31-jarige, op 19/10/1664, huwde hij in Oostwinkel met Cathelijne De Brabander.  Zij was de dochter van Laurens De Brabander en Maria De Muynck.  Zij was gedoopt in Adegem op 30/3/1627.  Ze was reeds weduwe met 4 kinderen van Jacques Vandevelde die in Oostwinkel overleed op 4/6/1663 en had geen kinderen uit haar tweede huwelijk met Jan Standaert († Oostwinkel 10/5/1664).

Een goede 6 jaar later, op 6 januari 1671 echter overleed Judocus in Oostwinkel.  Zijn staat van goed (23) werd op 5 mei van datzelfde jaar opgemaakt en werd afgesloten met een batig saldo van 117 ponden 3 schellingen 8 deniers.  Segher Clays en Pieter De Geetere waren de voogden over de 2 wezen.  Als eigendommen noteren we het volgende:

 1. 500 roeden land in Lovendegem, ten oosten grenzend aan de erfgenamen van Christoffel De Baets (oom van Judocus, zie I nr 5)
 2. 1/3 van 1 gemet en 200 roeden land in Waarschoot en de hofstede met het huis en de fruitbomen, oost de Voordestraat, ten zuiden "den Heylighen Geest van St.-Jacobs binnen Gent" onverdeeld met schoonbroer Jooris Fockaert en de gezamenlijke erfgenamen van zijn overleden broer Denijs Clays.
 3. 1/3 van 5 lijnen bosch en land onverdeeld als hiervoor, gelegen in Waarschoot op Dostmoer, in drie partijtjes
 4. 1/7 deel van beide hiervoren genoemde eigendommen als erfenis van zijn kinderloos overleden broer Denijs
 5. 1/12 van 500 roeden land op Zomergem in de wijk Buylaere, ten noorden aan eigendom van de kinderen Gheeraert Clays
 6. een stuk land, genaamd den "hoeckmeersch", 250 roeden, gelegen op Oostwinkel, gekocht voor 27-5-0 ponden als wederbelegging na verkoop van 112 roeden land op Sleidinge-Hoyweghe voor 22 ponden grooten.

Samen kochten ze volgende onroerende goederen:

 1. 2 stukken land na elkaar, genaamd "De Nieuwe Landen", groot 636 roeden, in Adegem "commende metten westeynde opde Gentsche Lieve"
 2. 1 stuk land van 803 roeden in Oostwinkel eveneens ten westen grenzend aan de Lieve en aan de oostkant eigendom van de weduwe.  Dit stuk is bezet met een rente van 2 ponden grooten per jaar op een kapitaal van 32 ponden ten profijte van de weduwe van Gillis De Pau fs. Aernout.
 3. 625 roeden bos in Oostwinkel, genoemd de Veldekens, met aan het noorden de Woestijnstraat.

Verder pachtte Judocus nog land met ronkende namen als "De Broucken", "Den Ham", "het Polderken", "den Werenaert", "den leybilck", en "den weytinck".

De totale landsbate bedroeg 79 ponden 19 schellingen 2 grooten.

Hij baatte ook heel wat bos uit, zo o.m. "het perdevelt" op Adegem; "den daelbosch", "de doncker Camere" aan de Gentweg, 85 roeden bosch te Masbone aan "de banhede", 360 roeden op Ursel in Hulseloo; er stonden eiken bomen op 360 roeden land genaamd "de Berch" op Ronsele en "naercooren" op 425 roeden land "het Schoondoncxken" op Zomergem.

Judocus bezat 7 koeien, 2 rendekens en twee paarden, 2 zwijnen en wat hoenders die samen met de arnassen "ghereelen ende strenghen" op 54 ponden elf schellingen en 8 grooten werden geschat.

Judocus had ook nog 16 ponden uitgeleend aan schoonbroer Joris Fockaert volgens "den penninck XVI" (d.i. 100/16 = 6,25%) waarop telkens op 1 mei intrest diende te worden betaald.

Anderzijds leende hij zelf 16 ponden aan broer Zegher Clays en 32 ponden aan Cornelis de Brabandere, alsook nog eens 8 ponden aan de baljuw, allemaal aan dezelfde voorwaarden (6,25).

Bij de schulden vonden we 5 schellingen "anden franschen Mr over diverssche medecamenten ghelevert anden overledenen…", 5 ponden en 11 schellingen aan zijn dienstknecht Lieven Uytterschout, 5 ponden aan de "dienstmaerte", twee ponden en 5 schellingen aan E.H. Pastoor voor zijn uitvaart; 20 schellingen aan de koster en 20 schellingen aan de kerk van Oostwinkel omdat hij in de kerk zelf begraven werd.

Bovendien nog belastingen (als daar zijn: "het beste hoofd", kerkelijke renten, "brouckrente", "Cappoenrente", "heerelijcke grontrente"), en pacht van de hofstede waar hij woont nl. 3 ponden 11 schellingen over de jaren 1669 en 1670.  Die hofstede was eigendom van Pieter De Geetere (de paternele voogd) die gehuwd was met een zuster van Judocus' huisvrouw Cathelijne.

Cathelijne is na Judocus' dood een vierde maal getrouwd met Christoffel Matthijs, die in Oostwinkel op Allerheiligen 1684 overleed.  Drie maand later op 11/2/1685 stierf ook Cathelijne.

Cathelijne schonk aan Judocus Clays 2 kinderen:

 1. Catharina Clays
  ° Oostwinkel 13/8/1665 en op 16/8 gedoopt.  Peter: Laurentius Standaert en Meter: Joanna Van Buylaere i.p.v. Joanna De Rijcke.
  Alhoewel we geen overlijden hebben teruggevonden, zijn we ze ook niet tegengekomen als meter bij de kinderen van haar broer.  Ze was nog in leven bij de opmaak van de staat van goed van haar vader op 5 mei 1671 maar reeds overleden voor de opmaak van de staat van goed van haar moeder op 22/1/1686.
   
 2. Arnoldus Clays (IV c)
  ° Oostwinkel 30/9/1668
  x Oostwinkel 29/4/1690 Livina de Geeter
  xx Oostwinkel 15/8/1696 Maria Pauwels
  xxx Oostwinkel 12/12/1716 Elisabeth Geirnaert
  Oostwinkel 17/5/1740

Naar de top van deze blz

Inleiding
Inhoudstafel
Overzicht I - Overzicht II - Overzicht III
Doorzoek onze Claeys website

Meer stambomen

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  22-05-2021
Copyright (c) 2024

OVERZICHT I

Aernout CLAYS (II a)
Aernout CLAEYS (V d)
Arnoldus CLAYS (III e)
Arnoldus CLAEYS (IV c)
Arnoldus CLAIS (IV d)
Augustinus CLAEYS
Augustus CLAEYS
Beernaert C. CLAYS (V a)
Bernardus CLAEYS
Carolus Franciscus CLAEYS
Charles Louis CLAEYS
Christoffel CLAIS (III f)
Corneel B. CLAYS (V b)
Cornelis CLAYS (IV b)
Ferdinandus CLAEYS
Georgius, fs. Jacobus Franciscus
Georgius CLAIS (IV e)
Guillelmus CLAEYS
Jacobus CLAEYS (IV f)
Jacobus CLAEYS (V g)
Jacobus Fr. CLAEYS (V c)
Jacobus Franciscus CLAEYS,
   fs. Jacobus Franciscus Claeys (V c)
Jacobus Franciscus CLAEYS,
   fs. Joannes Franciscus
Jan CLAYS (I)
Jan CLAYS (III a)
Jan CLAYS (IV a)
Joannes CLAYS (II b)
Joannes Baptista CLAEYS
Joannes Bernardus CLAEYS
Joannes C. CLAEYS (V f)
Joannes Franciscus CLAEYS
Judocus CLAYS (III c)
Petrus CLAYS (II c)
Petrus Fr. CLAEYS (V e)
Petrus Jacobus CLAEYS
Pieter CLAYS (III b)
Seferin CLAEYS
Seger CLAEYS
Zacharias CLAYS (III d)

OVERZICHT II
OVERZICHT III

Zoek het op !


MijnPlatteLand.com