Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1971, 4de jaargang, nr. 4

Herbergen opgericht te Eeklo
tussen 1820 en 1830 (2)

Kaai:
St. Pieter, 8/5/1826. Van ouds een herberg.  Jan-Baptist Ornelis heropende haar en behield de oude titel.  Zij was gelegen waar nu de firma Steyaert gevestigd is.

Kerkstraat :
De Hoorn, 10/6/1820.  Herbergier-leerlooier Van Hoorebeke Pieter vestigde zich waar nu de bakkerij Gillebeert gelegen is, sektie E nr 678.
Nieuw-vleesch-huys, 21/11/1820.  Uitgebaat door Frans De Nijs.  De ligging is ons niet bekend.
De Fruitboom, 12/5/1823.  Heene Petrus heropent de herberg, vroeger genaamd «Het Zeepaard».  Gelegen tegenover de Raamstraat, hedendaags herberg «Germinal».  Sektie E nr 548.
Het Zwarte Lam, 6/6/1825.  Karel Couttenier vestigde zich op de oosthoek van de Kerk- en Teerlingstraat.  Hedendaags herberg «De Toren» uitgebaat door de wed. Claeys, sektie E nr 443 (II bis).
In de Raboutswegel, 16/4/1829. Rommel Bernard, die tevoren woonde in de herberg «Het Kruisken», zal thans in het nieuwe huis van Ferdinand Van Hoorebeke herberg houden. De ligging is ons onbekend (5).

Herbergen bij de Oude Kaai te Eeklo
(nu: Gbrs Van de Woestyneplein), omstreeks 1905.
Reproductie Heemschut.

Lijnendraaierstraat :
In den Hollander, 26/4/1827.  Schoenmaker-herbergier Lampaert Egenius wenst in het huis van de weduwe Gilles een herberg te openen.  Gelegen tegenover de inrijpoort van dhr Buyck.  Sektie E nr 709 (3bis).

Markt:
De Gouden Pluym, 29/4/1820.  Jan Rodrigos wil een herberg openen in het huis toebehorend aan de weduwe Gilles en kinderen.  De herberg bestaat hedendaags nog onder dezelfde naam.  Sektie E nr 643.
De Rups, 28/4/1821.  Bosmans Charles wenst op 1 mei een herberg te openen in het huis van de kinderen Herbekierse.  Gelegen in het «rotjen», hedendaags frituur Coral, sektie E nr 662.
De Gouden peer, 30/4/1821.  Praet Jan Baptist heeft de herberg overgenomen en de oude titel behouden.  Vermoedelijk gaat het hier om het hedendaagse hotel-restaurant Cambrinus, sektie E nr 743.
De drie Rozen, 9/3/1822.  De Hulsters Augustin had de herberg overgenomen van de weduwe Cornand en bleef dezelfde benaming behouden.  Gelegen op de hoek van Collegestraat en Markt, waar nu het kledermagazijn Coppens gevestigd is.  Sektie E nr 1100.
De Gouden ster, 15/4/1822.  Nijs Jan Francies wenst in het huis toebehorend aan Francies Gillis, gelegen tussen College- en Koning Albertstraat, een herberg te openen.
De Drie Rozen, 28/9/1822.  Lippens Pieter veranderde de benaming bij zijn overname, voorheen «Bacchus op de Ton» genaamd.  Op 21/4/1825 schrapt hij ook «De Drie Rozen» en neemt voor titel «In den Belgischen Kurassier».  Nog geen maand later (9/5/1825) verlaat hij de herberg, welke overgenomen werd door Boute Francies, met een kleine variatie, nl. «In den Curassier».

De oude herbergen van het «rotjen», op de Markt te Eeklo, omstreeks 1925.

Reproductie Heemschut.

De Zwaen, 7/10/1822. Voerman-herbergier Martens Francies heropent een van ouds bestaande herberg.  Voordien bewoond door Jan Francies van den Neste, onder de titel «Het Paradijs».
Na aangekocht te zijn door de heer Stroo werd de herberg terug voorzien van haar oorspronkelijke benaming.  Zij omsloot de tegenwoordige huizen van de heren Pauwels, Buyck en Gilson, aand de westzijde van de kerk der paters Minderbroeders.  Sektie E nr 1085.
De Draadmarkt, 5/10/1822.  Herbergier De Smet Jacobus Livin vestigde zich in het vijfde huis vanaf de hoek Boelare-Markt, sektie E nr 625.
De Prins Kardinaal, 7/11/1822.  Slager-herbergier Van de Genachte Jan.  Gelegen aan de oostzijde der paters Minderbroederskerk.  Tot voor kort het huis Van de Putte Roland, sektie E nr 1084.
De Graanmaat, 23/12/1822.  De Muynck Charles wonende op de Graanmarkt.  Vermoedelijk het huis Van den Berghe A.  Sektie E nr 1091.
St-Sebastiaan, 2/12/1824.  Fabrikant-herbergier De Keyser Antoine.  Het huis werd opgeslorpt in het stoffenmagazijn «Den Engel».
De Botermarkt, 10/2/1825.  Uitbater Albert Philip Kniper.  De herberg was gelegen op «den spriet».  Hedendaags crêmerie Cupido, sektie E nr 1310.
In het wit lam, 7/5/1827.  Verschave David, opent een herberg,staande op de westhoek van de Sterrestraat en de Markt.  Hedendaags boetiek Elle sectie E nr 1266.
Het huis van Commerce, 18/10/1827.  Voerman-herbergier Lampaert Maxiliaan opent een herberg in het huis toebehorend aan de weduwe van Jan Francies Roegist, gelegen aan de zuidzijde van de Markt.  Nu garage Lievens, sektie E nr 1078a.
Den dubbelen arend, 21/4/1828.  De Raedt Pieter, verhuurder van paarden en rijtuigen. Wonend op een zevental huizen van de hoek Boelare-Markt, sektie E nr 627.
De Vlasmarkt, 18/3/1830. Moortgat Pieter Jacobus tapte in het «rotjen».  Hedendaags breiwolhandel, sektie E nr 658.

Molenstraat :
Den dubbelen Adelaar, 22/1/1820.  Herbergier Pieter Laerebeke.  Nopens de ligging zijn ons geen gegevens bekend.
De Zwaen, 20/5/1820.  In uitbating door Jan Francies De Haeck.
De Zilveren Penne, 20/5/1820.  Bewoond door Bruggeman Bernard.
Het Meuleken, 20/5/1820...  De Poorter Jan Francies, herbergier uit Bassevelde, wenst een herberg te openen in het huis sektie E nr 1325.  Hedendaags een zuivelhandel, nabij de Desiré Goethalsstraat.
De Hope van Vrede, 29/4/1824...  D'Hondt Pieter, wil een herberg houden aan de noordzijde van vermelde straat...  In de onmiddellijke nabijheid van de Pastoor de Nevestraat.
In het Boerinneken, 14/4/1825...  Tourny Pieter wenst in het nieuwgebouwde huis van Jan Baptist Verdick, gelegen aan de noordzijde van de Keyserbaan (sektie E nr 122) op 1 mei de herberg te openen...  Hedendaags de herberg «Het Koetsierken».
Nieuw Leven, 3/5/1826.  Dit is in het nieuwgebouwde huis, aan de zuidzijde van de baan, waar De Bruycker Bernard het ambt van tapper zal waarnemen.
In den Hulsteboom, 26/4/1827.  De Poorter Jacobus Francies opent een herberg aan de zuidzijde van de straat.  Volgens P.C. Popp sektie E nr 1322.  Een drietal woningen voorbij apotheek Haemers.
In den postillon, 29/5/1828.  Beernaert Maximiliaan, postillon-herbergier heropent de herberg (zie: De Hope van Vrede), sektie E nr 340a. Vermoedelijk nu metaalhandel De Roo.
Den Tempel van Apollo, 15/5/1828.  Francies Van Autreyve opent aan de zuidzijde van de Molenstraat een herberg, in het huis van Benedictus Van Poucque.
Het Hoogkasteel, 30/3/1829.  Gamage Jozef, een herbergier uit Brugge, wenst in het eigendom van dhr Eurard, gelegen sektie E nr 1543, een herberg te openen.  Hedendaags een verdwenen stadsbeeld.  De herberg was iets verder van de baan afgelegen en stond tussen de eerste en tweede windmolen aan de zuidzijde van de straat.
Het Blauwe Huis, 29/4/1824.  Staelens Karel, wenst de van ouds herberg zijnde woning te heropenen in het hoekhuis BoelareMolenstraat, sektie E nr 310a.  De oorspronkelijke titel blijft behouden.

Nieuwendorpe :
Het Houten Wambuis, 13/6/1825.  Het was in de onmiddellijke nabijheid van het wambuis dat Ryckaert Jan Baptist de herberg heropende.
Het Scheepken, 25/4/1828.  Een drietal huizen van bovenvermelde herberg opent Nijs Bernard eveneens een kroeg.  Vermoedelijk kwam het grootste verbruik van boottrekkers en schippers, daar Nieuwendorpe slechts 22 huizen telde.

Noordzijde oude grens:
St-Cecilia, 31/10/1822.  Pieter Uytterschaut's herberg kende slechts een kortstondig bestaan, reeds in 1825 werd er geen melding meer van gemaakt.

Oosteindeken (Stationsstraat) :
Meuleken, 30/4/1821.  Voerman-herbergier Spittael Jan Baptist neemt de herberg over van Jacques De Poortere.
In De Fonteine, 7/4/1825.  Pieter Francies De Groote, herbergier afkomstig van Waarschoot, wenst de herberg van Pieter Standaert over te nemen (in de nabijheid van de Kaaistraat).
Twee jaar later, nl. op 26/4/1827, vestigt hij zich op het toenmalige kruispunt van de Lekestraat en de baan op Waarschoot.  Sektie D nr 811b.  Hedendaags een totaal verdwenen stadsbeeld.  Vóór de aanleg van de spoorweg liep de Lekestraat tot op de baan naar Waarschoot en vormde daar een kruispunt met oost en west de voornoemde baan en ten zuiden de Zuidmoerstraat.
Louis XVIII, koning van Frankrijk, 10/4/1823.  Van de Voorde Ignatius, wenst in het huis van Louis Van Waesberge een herberg te openen, gelegen tussen Markt en Kaaistraat.
In het Katjen, 6/5/1824.  De herberg van uitbater Lippens Karel bevond zich in een rij huisjes welke door verbouwing gesloopt werden.  Ongeveer waar hedendaags apotheek Vleeshouwers gevestigd is.
Het Boerken, 6/5/1824.  Het was op de oosthoek van de Raamstraat en de Stationsstraat dat klompenmaker-herbergier Pieter Regelbrugge de pinten volschonk.  Sektie E nr 796.
In den Druiftak, 17/5/1827.  Lippens Pieter Livinus vestigde zich op amper een drietal huizen van «Den Haas»).  Nu opgeslorpt in boetiek, sektie D nr 213a.
Den Haas, 26/4/1827.  In tegenstelling met wat we zouden vermoeden, nopens de betekenis van de herbergbenaming, is ze hier ongetwijfeld afgeleid van de naam van de uitbater zelf: Pieter Bernard DEN HAEZE.  De herberg was gevestigd op de oosthoek van het toenmalige «Gellinckstraetjen» (nu Garenstraat), sektie E nr 211 a.
De Nieuwe Wandeling, 28/6/1827.  Steenhouwer Johan Baptist Lodriere neemt de herberg over van Pieter Van Overberghe.  Deze huizen verdwenen met de opbouw van de brouwerij «Krüger».  Sektie E nr 858.

Oostveldstraat :
In de Stad Antwerpen, 3/5/1827.  Johan De Backer vestigde zich op de grens van Eeklo met Lembeke, in de herberg voordien bewoond door Francies Van Overberghe.
Vermoedelijk was het te wijten aan de onmiddellijke nabijheid van de Antwerpse Heirweg, dat deze stadsnaam de voorkeur genoot.

Oude Kerkhof (Kerkplein) :
Het Paradijs, 7/10/1822.  Geopend door Jan Van den Neste.  Hij woonde voordien op de Markt (zie «De Zwaen»).  In «De Geschiedenis van Eecloo» door A. Van Acker wordt de herberg «Het Hemelrijk» genoemd.  Wijzelf hebben geen bronnen aangetroffen welke melding maken van A. Van Acker's benaming.
Het Boerinneken, 28/4/1823.  Uitbater is hier Philippe Borré, «woonende in het straetjen by het oude kerkhof...».

(wordt voortgezet).
E. DE SMET.

__________________________

(5) Twee Reuzenparen te Eeklo - E. De Smet - Ons Meetjesland - 4e jg, nr 2, blz. 54. Terug naar de tekst

Separator

Herbergen opgericht te Eeklo tussen 1820 en 1830  1 - 2 - 3

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024