Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1985, 18de jaargang, nr. 1

KONINKLIJKE KATHOLIEKE HARMONIE
AMICITIA

1881 - 1981
EEN KRONIEK VAN 100 JAAR VRIENDSCHAP

h) EEN NIEUWE VLAG

Een beetje laattijdig had het bestuur van de Katholieke Kring ingezien dat het de katholieke harmonie toch wel iets schuldig was voor 75 jaar in dienst van de goede zaak en daarom schonk het een vlag, die sedert begin 1960 gebruikt werd en gewijd werd voor de sakramentsprocessie (19 juni).  De ingebruikneming werd gevierd met een banket (klaargemaakt door Mevr. Janssens van hotel De Groenen Boomgaard).

Het concert van 21 juli op de Markt werd uitgesteld omwille van de gespannen politieke toestand (Kongocrisis) , maar op 23 juli ging het Kouterconcert toch door.

Zoals het jaar voordien opende Eeklo-kermis met een taptoe van 5 muziekkapellen op de grote Markt (20 augustus).

Dat jaar werd de Ceciliaviering in een definitieve plooi gelegd: de donderdagavond concert in de Gouden Leeuwen de zaterdag mis, rondgang en banket.  Op het programma van het concert stond onder andere Banda Sucra (G. Orsomando), Epaminondas (G. De Roeck), l'Arlésienne suite nr. 2 (G. Bizet) en 30 seconden liefde, eenakter door Excelsior.  Zondag 20 november werd dit nog eens overgedaan in het St.-Vincentiuscollege.

i) IN VETERANI HONOREM

Tot nog toe was het de gewoonte geweest de jubilarissen op Cecilia hun portret aan te bieden, dat dan in de loop van de weken daarop met een serenade aan huis werd gebracht (85).  Deze traditie verdween toen door bemiddeling van het Muziekverbond van België (en later Fedekam) nationale eretekens werden aangevraagd.  Op die manier kregen 18 veteranen hun ereteken opgespeld voor 35 of 25 jaar lidmaatschap: Karel De Roo, Jozef Verschoote, Willem De Roo, Gaston Van De Woestyne, Emiel Dubois, Jules Tieberghien, Antoine Kindts, Gustaaf Van Hecke, Hector Bastien, Victor Kindts, Alfred Kindts, Willy Van Zandycke, Achiel Maenhaut, Adolf Mouton, Raymond Teerlinck, Robert Van De Putte, Arthur Van Streydonck en Gerard Bottelberge.

Om het bestuur aan te vullen werden op het banket vier muzikanten verkozen om de spelende leden te vertegenwoordigen: Jozef Verschoote, Hector Bastien, Victor Kindts en Raymond Teerlinck.

Het bestuur bestond toen uit zeventien man (86): Maurice Goethals, Edgard Van Zandycke, Maurice Baele, Hubert De Baets, Paul Bastien, Maurice Bonte, Prosper Van Ghyseghem, Jules Van De Velde, Richard De Nijs, Willy Van Zandycke, René Martens, Fritz Van Hecke, Ignace Peckstadt en de vier eerder genoemden.

j) NAAR EREAFDELING: EEN MUZIKAAL HOOGTEPUNT

In het voorjaar van 1961 werd er duchtig geoefend in het vooruitzicht van het Provinciaal Tornooi.  In Tielt speelde Amicitia een concert op 27 mei op uitnodiging van de Koninklijke Harmonie De Goede Vrienden, die 110 jaar bestond (87).

Het Provinciaal Tornooi op zondag 25 juni in het Heldenpark werd een onverhoopt succes voor Amicitia.  Na Feestmars speelde de harmonie Zomerbeelden van J. Moerenhout als opgelegd werk en Domein Bokrijk van R. Janssens als keuzestuk.  De jury was enthousiast en schreef in haar verslag: "Zomerbeelden is hier uitgevoerd op een wijze die we nog bijna nergens in heel de provincie hebben mogen horen, zelfs te Antwerpen waar wij ook aanwezig waren, kwam Zomerbeelden niet tot zijn recht als te Eeklo".  Amicitia promoveerde naar ereafdeling met 93% (88) en mocht meedingen naar het vaandel van de provincie Oost-Vlaanderen.

Op de Guldensporenherdenking (11 juli) gaf de harmonie in het Heldenpark een concert met een Vlaams programma.  De zaterdag daarop bood voorzitter Goethals de muzikanten een reisje naar de Westhoek aan, als beloning voor de prachtige prestatie op het tornooi.  Het regende dat het goot, maar het middagmaal in Lo smaakte toch, en de Picon op de Zwarte Berg nog beter.

Vóór het concert van 21 juli op de Markt werden 85 Amicitialeden door het Eeklose stadsbestuur op het Stadhuis ontvangen, waarna op de pui een groepsfoto gemaakt werd.  De dag nadien speelde Amicitia een concert van twee uren op de Kouter en na de processie van 15 augustus kregen de muzikanten vrij tot 2 september.

Het Ceciliaconcert van donderdag 16 november genoot een ruime belangstelling en vooral de uitvoering van Vier Antwerpse Kunstschilders van J. Moerenhout kreeg veel lof mee.  De Ceciliaviering van zaterdag 18 november kende haar gewoon verloop en het gezellig samenzijn nadien werd opgeluisterd door het Banjo-ensemble Frasquita onder leiding van Lucien Cauwels.  Voor de leden van Amicitia hield bestuurslid Ignace Peckstadt op 25 november een voordracht met lichtbeelden over Joegoslavië, op 28 november droeg de harmonie grotetromslager Jules Tieberghien ten grave, waar Frans de Lange de lijkrede uitsprak en op zondag 10 december 1961 verleenden de muzikanten hun medewerking aan het vlaggefeest van het NCMV-Eeklo (Nationaal Christelijk Middenstandsverbond).

74 muzikanten met het bestuur ontvangen door de stadsmagistraat (21 juli 1961).

k) BLAASKAPEL

Fritz Van Hecke had al lang geprobeerd het bestuur er toe te overhalen ook lichtere en populairdere blaasmuziek op het programma te brengen maar hij kreeg geen gehoor.  Zijn voorkeur ging vooral uit naar Tyroolse en Opperbeierse muziek en hij kon een goede tien muzikanten warm maken om onder leiding van Willy Van De Genachte de maandagavond of de zaterdagavond na de repetitie van Amicitia te repeteren.  Ze hadden reeds op het Ceciliafeest 1961 een paar nummers ten beste gegeven, maar het eerste optreden voor het groot publiek kwam op donderdag 15 maart 1962, toen ze met Amicitia en Frasquita in de Gouden Leeuw een muzikale avond verzorgden ten voordele van de nieuwe verwarming in de Paterskerk.

Ze speelden Tiroler Holzhackerbuab'n, Wiener Praterleben, Circus Renz, Becher-polka, Rüdesheim, Horse-Jumps, Kärtner-lieder-Màrsch en oogstten enorm succes.  Daar al de Blaaskapelmuzikanten leden (met instrumenten) van Amicitia waren, werd in het bestuur met Blaaskapelvoorzitter Fritz Van Hecke en secretaris Victor Kindts overeengekomen niet op zaterdag op te treden en de helft van de opbrengsten in de Amicitiakas te storten.  Tot 1965 speelde de Blaaskapel vaak op Vlaamse kermissen, tuinfeesten en in tenten.

Op zondag 13 mei stapt het muziekkorps mee in de Beneluxstoet (89).

Op vraag van (en betaald door) de cultuurdienst van de Provincie speelde de harmonie op zondag 8 juli 1962 een concert op een jubelfeest van de harmonie St.-Cecilia van Ronse.

Verder werden zomerconcerten gespeeld op de Kouter te Gent (19 juli), in Heist (11 augustus), in Philippine (25 augustus), op het Ledeganckplein (Bevrijdingsfeesten 19 september).  Op de wereldkampioenschappen wielrennen op de baan was stadsgenoot Romain De Loof bij de amateurs wereldkampioen achter zware motoren geworden en hij werd op zaterdag 8 september door meer dan 35 verenigingen waaronder Amicitia naar het stadhuis gebracht en gehuldigd.

l) UNIFORM

Van het einde van de vijftiger jaren was er reeds af en toe sprake geweest van een uniform.  Het succes van openbare concerten op een kiosk verminderde fel en het aantal aanvragen voor wandelconcerten liep erg terug, zodat ook Amicitia om met haar tijd mee te gaan niet zonder uniform verder kon.  Een tombola was dus onontbeerlijk om de nodige financiële middelen (± 150.000 fr.) bijeen te krijgen.  Tegen het Ceciliaconcert van donderdag 22 november waren de uniformen door toedoen van spelend lid kleermaker Marcel Jocqué klaar.

Het programma van het concert, bij het publiek ingeleid door Etienne Lampaert (90), omvatte ondermeer Het Zwanenmeer (P. Tsjaikovski) en Sabeldans (A. Katsjatoerian) voor harmonie, Leentje uit het Hemelrijk (Gaston Martens) door Excelsior, en de trekking van de reuzetombola die meer dan 50.000 fr. opbracht.

De maandagavond (26 november) na Cecilia vierde men nog na in Café De Gouden Leeuw met de Amicitia Blaaskapel, die voor de leute zorgde.

Zaterdag 30 maart droeg Amicitia haar ondervoorzitter Maurice Baele ten grave, Victor Kindts sprak namens de harmonie een grafrede uit.  Door het belet van Willy Van De Genachte dirigeerde directeur Van Rechem (91) het concert van 5 mei op Lentecapriolen, een schoolfeest in het O.-L.-Vrouw-ten-Doorninstituut.

Op zaterdag 25 mei gaf het muziekkorps een concert in een tent op de Markt ter gelegenheid van de week van de huisvesting.

Na twee jaar moest de harmonie haar plaats in ere-afdeling bevestigen op het Provinciaal Tornooi van 30 juni 1963 in het Heldenpark.  Voor de uitvoering van de triptiek Scaldiana (1. De Schelde, levensader van Jos Hanniken, 2. Avond over de Schelde van Guy Duyck en 3. De Schelde te Antwerpen van Jas Moerenhout) en Zomerbeelden (Jos Moerenhout) kreeg Amicitia 92%, bevestiging in ere-afdeling voor vier jaar en de toelating tot de vaandelwedstrijd van 1965.  Nadien werden 77 muzikanten en 7 bestuursleden in groep, voor 't eerst in uniform, gefotografeerd in het mooie decor van het park.
77 muzikanten en 7 bestuursleden

5de rij: 1. Carlos De Jaeger 2. Antoine De Boever 3. Hector Slock 4. René D'Havé 5. Marcel De Roo 6. Marcel De Bock 7. Robert Lippens 8. Gaston Van De Woestyne 9. Roger Turpyn 10. Gilbert Staelens 11. Aimé Lacaeyse 12. Karel De Hulsters 13. Prosper Pille 14. Paul Goethals 15. Achiel Maenhaut 16. Karel Rochlitz 17. Roland Haelman 18. Roger Valcke 19. Freddy Hugal 20. Freddy Delagaye 21. Ronny Haelman 22. Eric Hongenaert 23. Gerard Willems 24. Arseen Declercq.

4de rij; 25. Wilfried Mortier 26. Gerard Bottelberge 27. Dirk Teerlinck 28. Paul Van Ghyseghem 29. Jan Teerlinck 30. Gustaaf De Roo 31. Hendrik De Baets 32. Robert Van De Putte 33. Hubert Steenbeke 34. Roger Huysman 35. Frans De Lange 36. Etienne Lampaert 37. André Vanhauwenhuyse 38. Roger Haelman 39. Karel De Roo 40. André Bastien 41. Florent De Veth 42. Alfred Kindts 43. Hector Bastien.

3de rij: 44. Fritz Van Hecke 45. Johan Baele 46. Oscar Van Hecke 47. Kamiel Buyck 48. Aimé Goethals 49. Marcel Bastien 50. Etienne Martens 51. Noël Verschoote 52. Aimé Van Parijs 53. Antoine Kindts 54. Willem De Roo 55. Marcel Jocqué 56. Achiel De Rynck 57. Adolf Mouton 58. Arthur Van Streydonck 59. Emiel Dubois 60. Medard Willems 61. Medard De Craene 62. Gaston Coppenholle 63. Gustaaf Van Hecke 64. Victor Kindts.

2de rij (zittend): 65. Raymond Teerlinck 66. Paul Bastien 67. Prosper Van Ghyseghem 68. Richard De Nys 69. Maurice Bonte 70. Willy Van De Genachte 71. Maurice Goethals 72. Jules Van De Velde 73. Edgard Van Zandycke 74. Hubert De Baets 75. Alfred Van Vooren 76. Jozef Verschoote.

lste rij (gehurkt): 77. Richard Depoortere 78. Jules Himschoot 79. Georges Lanszweert 80. Jozef Lanszweert 81. Luc Depoortere 82. Dirk Broeckaert 83. Gilbert Bottelberge 84. Michel Vervynckt 85. Lionel Vervynckt.

Ontbreken: Roger Laureyns - Gilbert Verstraete - Willy Lacaeyse - Marcel De Latter - Georges Himschoot - William Van Loenhout - Wilfried Haegeman - Daniël De Keyser - Ralph De Hulsters - Patrick Deygers en Alex Moerman.

Na concerten op de Markt (21 juli) en op de Kouter te Gent (27 juli) werd het tijd voor een "tornooireis" naar de Kempen: het gezelschap reisde met 3 bussen via Lier (Zimmertoren) naar Tongerlo (middagmaal in Norbertijnerabdij), Lichtaart (Bobbejaanland) en terug over Antwerpen en Belzele (Carolus) naar Eeklo.

Op maandag 23 september begeleidden 50 muzikanten bestuurs- en spelend lid Prosper Van Ghyseghem naar zijn laatste rustplaats, waar Maurice Goethals een lijkrede uitsprak.

Op het programma van het Ceciliaconcert van 21 november stonden ondermeer Le Roi d'Ys (ouverture van Ed. Lalo) en Rapsodisch Divertimento (Pieter Leemans) en een kluchtje door Excelsior.

Benevens het banket van zaterdag 25 november had er de maandag daarop nog een gezellig samenzijn met familie plaats in Café De Gouden Leeuw, met muziek door de blaaskapel en Paul Rutger (Hammondorgel), die van zulke gelegenheden werkelijk een ontspannende avond kon maken.

Op vrijdag 24 januari 1964 begeleidde de harmonie volksvertegenwoordiger Eeckman, erelid en eerste schepen van de stad Eeklo ten grave.

De eerste mei speelden de muzikanten een concert op een turnfeest op Itaka en zaterdag 4 juli stapten 109 man in drie bussen voor een eendaagse reis naar Waulsort, de geliefde pleisterplaats !

De Guldensporenslag, sinds jaren in Eeklo vergeten, werd op 11 juli weer herdacht met een concert van uitsluitend Vlaamse meesters: 1. Rupelmars (Slootmaeckers), 2. Vlaamse dansen (J. Blockx), 3. Derde Fantasia (Benoit), 4. Pasquinade (De Boeck) , 5. Een avond over de Schelde (Duijck), 6. Wij zingen met ons volk (L. Bauwens), 7. Pro Amicitia (Van Eechaute), 8. Vlaamse Leeuw (K. Miry).

Concerten (92) werden gespeeld te Heist (25 juli), Oostburg (8 aug.), in De Gouden Leeuw voor het Jubelfeest van E.H. Deken (50 jaar priester op 8 september) en in het Heldenpark (Bevrijdingsfeesten eerstesteenlegging zwembad op 13 september).

Op zaterdag 22 augustus had er weer - .als kermisattractie - een taptoe plaats in samenwerking met St.-Georges en St.-Cecilia.

Voor de feestviering van het vijftigjarig priesterschap van Deken Delfosse werd op zondag 7 september 1964 een plechtige mis opgedragen die door de harmonie onder leiding van Roger Laureyns werd opgeluisterd met het Largo (Händel) en Ave Verum (Mozart).

Door het wegvallen van bestuursleden (93) werd het bestuur aangevuld met Aimé Goethals (23 mei 1962), Johan Baele (23 oktober 1963), Paul Bekaert en Pierre Van Ghyseghem (94) (4 maart 1964), Lucien Lampaert en Medard De Sutter (einde 1964).

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 11 oktober die uitdraaiden op een overwinning voor de CVP, bracht harmonie Amicitia een serenade aan burgemeester en verkozenen (12 oktober).

Begin december werd Maurice Goethals 80 jaar, hij werd als burgemeester door de CVP gehuldigd in de Gouden Leeuw met muzikale omlijsting van de harmonie (donderdag 10 december) en als voorzitter van Amicitia werd hij gevierd met een banket op de bovenzaal op maandag 28 december.  De 150 aanwezigen zetten nadien het feest verder met orkest in de benedenzaal.

1965 stond in het teken van de voorbereiding van de vaandelwedstrijd; de stukken waren moeilijk, de repetities lastig en het tornooi werd steeds maar uitgesteld tot januari 1966.  Op zondag 16 mei greep in het O.-L.-Vrouw-ten-Doorninstituut een schoolfeest plaats met een - toen sensationele - parachutistendropping tussen Sportlaan en Kriekmoerstraat, waarna de harmonie de para's begeleidde naar het klooster.  Op zaterdag 12 juni bracht Amicitia het stoffelijk overschot van hun goede vriend, meer dan 60 jaar (bestuurs)lid, Jules Van De Velde naar zijn laatste rustplaats, waar Hubert De Baets de afscheidswoorden sprak.

De dag daarop begeleidde het muziekkorps E.H. Van Den Hende van de Kerkstraat naar de kerk voor zijn eremis en op zaterdag 19 juni bracht de harmonie een serenade aan haar lid André Van Hauwenhuyse, die zich als dokter te St.-Laureins gevestigd had, waarna een palingsouper in restaurant Elmare te St.-Jan-in-Eremo verorberd werd.

In juli werden concerten gespeeld op de Guldensporenviering (10 juli) ter gelegenheid van de nationale feestdag (21 juli) o.l.v. Roger Laureyns, de 24ste juli op de Heldensquare in Heist, waar zeer veel volk de muzikanten aanmoedigde, en tenslotte begeleidde de harmonie de turnvereniging Slank en Vrank naar Blommekenskermis (31 juli).

Amicitia verleende op 19 september haar medewerking aan de viering van het 100-jarig bestaan van de fanfare De Diedericks te Assenede (met muziekwandeling en concert) en op uitnodiging van het gemeentebestuur van St.-Laureins opende de harmonie op 25 september de kermis aldaar.

Op donderdag 15 november werd hulde gebracht aan Adhemar d'Alcantara, kersvers minister van middenstand.  De harmonie bracht hem stoetsgewijs van het Oostveld naar de Gouden Leeuw en speelde daar enige stukken.

Op het programma van het St.-Ceciliaconcert van 18 november 1965 stond Twaalf Profielen (P. Leemans), een stuk voor het vaandeltornooi 1966, waarvan de moeilijkheidsgraad de mogelijkheden van veel muzikanten te boven ging.

De mis voor de overleden leden op zaterdag 20 november werd opgeluisterd met het 15de eeuwse Pie Jesu, voor harmonie bewerkt door Deken Delfosse.  Op het banket spraken Hubert De Baets (jaarverslag), Fritz Van Hecke (leidde iedere spreker in), Medard De Sutter, Piet Van Ghyseghem (huldigde Alfred Van Vooren, meer dan 60 jaar spelend lid), E.H. Deken, Jozef Verschoote en Maurice Goethals die de jubilarissen Paul Bastien (55 jaar lid), Hector Bastien en Gustaaf Van Hecke (35 jaar) dankte.

Vervolgt

__________________________
(85)      We hebben niet altijd de jubilarissen op Ceciliafeesten vermeld.  Een lijst van spelende leden met het jaar van toetreding bevindt zich achteraan.  Sommigen werden jaren te vroeg gedecoreerd, anderen te laat.  Terug naar de tekst
(86 Alfred Van Vooren had sedert einde 1958 geen bestuursvergaderingen meer bijgewoond.  Terug naar de tekst
(87 Te dier gelegenheid bracht men een serenade aan oud-lid Hilaire Kindts te Tielt.  Terug naar de tekst
(88 Dit was de hoogste score van de 22 deelnemende muziekverenigingen.  Terug naar de tekst
(89 De Beneluxdagen 12 en 13 mei 1962 werden op initiatief van Volksvertegenwoordiger Paul Eeckman georganiseerd om de Beneluxgedachte uit te dragen (vgl. Europafeesten te Tielt)  Terug naar de tekst
(90 Hij zou dat blijven doen tot in de jaren zeventig.  Terug naar de tekst
(91 In die periode was er geen onderdirigent.  Bij ziekte van Willy Van De Genachte was er geen repetitie en moest er een concert gespeeld worden dan deed men beroep op de directeur van de Muziekakademie.  Terug naar de tekst
(92 Wegens besparingsmaatregelen van de stad Gent ging het concert op de Kouter niet door.  Terug naar de tekst
(93 Willy Van Zandycke was sedert september 1961 uit het bestuur (en de harmonie) verdwenen, hij werd in mei 1964 opnieuw gevraagd en kwam op 30 juli 1964 weer in het bestuur.  Terug naar de tekst
(94 P. Van Ghyseghem was reeds in juni 1960 bij het bestuur gevraagd.  Terug naar de tekst

Separator

Beste dank aan de Heer Filip Bastien voor de volgende verbetering: in de namenlijst onder de foto hierboven werd André Bastien, de vader van Filip, verwisseld met Marcel Bastien, de oom van Filip.  Dus 40 is André en 49 is Marcel.
En, terloops gezegd, Filip is de auteur van «Winteruren», Hamley Books, 2020, 202 pp.  Dit is een oorlogsroman, de Indie Award winnaar van 2018.  Hier vindt u een heel mooi promotiefilmpje.  Veel leesgenot !

Koninklijke Katholieke Harmonie Amicitia 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024