Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1971, 4de jaargang, nr. 3

DE MUNTEN VAN VLAANDEREN (2)

HET ROMEINSE KEIZERRIJK

Na de dood van Augustus, stichter en organisator van het keizerrijk, volgden de verschillende keizers zich in een min of meer versneld tempo op.  Hun hoogmoed, alsmede de uitbetaling van hun legioenen, noopten hen tot het slaan van hele series verschillende munten, waardoor hun beeltenis overal werd verspreid in de toenmalige beschaafde wereld.

Een overzicht geven van deze oneindige variëteit zou zeker niet passen in deze verhandeling over de munten van Vlaanderen.  Daarom beperken wij ons hier tot een chronologisch overzicht van de opeenvolgende, wettelijke regeringen.  Volledigheidshalve moeten wij toch vermelden dat, benevens de hierna opgesomde keizers met hun beeldenaar, ook een massa munten werden geslagen op naam van hun vrouw, zonen, dochters, vertrouwelingen, alsmede deze van de usurpatoren, t.t.z. de opstandige generaals die soms ganse gebieden beheersten en zich tijdelijk van Rome wisten los te scheuren.

Belangstellenden welke nadere inlichtingen wensen te bekomen of uitleg over bepaalde munstukjes in hun bezit, zal het ons steeds een genoegen zijn hen ten kosteloze titel hierbij van dienst te zijn.

1. Tiberius: 14-37; onder zijn regering werd Jezus Christus te Jeruzalem gekruisigd.

2. Caligula; 37-41 ; na een goede start begon hij te lijden aan vlagen van zinsverbijstering en werd vermoord door de Pretoriaanse wacht.

3. Claudius: 41-54; getroffen door kinderverlamming tijdens zijn jeugd, was deze keizer fysisch een povere verschijning.  Toen hij tot keizer werd uitgeroepen heeft hij echter door zijn wilskracht iedereen verbaasd.  In het jaar 43 leidde hij persoonlijk de inval in Engeland, welke de grondslag vormde voor een 400-jarige bezetting.  Hij werd vergiftigd op bevel van zijn vrouw.

4. Nero: 54-68; deze naam kennen wij als onafscheidelijk verbonden aan de kerkvervolgingen.  Tijdens de eerste jaren van zijn regering was het rijk nochtans in de bekwame handen van Burrus, terwijl Nero zelf uitsluitend leefde voor kunst en sport.  Na de dood van Burrus beging Nero onnoemlijke uitspattingen en stierf tenslotte door zelfmoord, tijdens de grote opstand van de legioenen.

DE BURGEROORLOG 68-69

De verschillende legers wilden toen elk hun man als keizer aanstellen; daar waren:

Galba en Otho (Pretoriaanse garde), Vitellius (Rijnlegers) en Vespasianus (legers uit het oosten).  Na bloedige strijd kwam Vespasianus als overwinnaar te voorschijn en werd de eerste keizer die rechtstreeks uit het volk ontsproot.

5. Vespasianus: 69-79; zoon van een kleine belastingsontvanger, overlaadde hij zich met roem op de verschillende slagvelden.  Na zijn aanstelling tot keizer deed hij het onmogelijke om de schade van de burgeroorlog te herstellen.  Hij was een eerlijk en verstandig heerser en tijdens zijn regering kwam het rijk dan ook terug tot bloei.  Na zijn dood werd hij door de Senaat plechtig tot God uitgeroepen.

6 Titus: 79-81; oudste zoon van Vespasianus.  Hij regeerde gedurende zijn korte loopbaan als een wijs man en werd na zijn dood door iedereen betreurd.

7 Domitianus: 81-96; jongste brcer van Titus en het mikpunt van samenzweringen vanwege de afgunstige edelen in de Senaat.  Hij reageerde hierop heftig en zaaide terreur rondom zich.  Tenslotte werd hij vermoord tengevolge van een komplot in het paleis zelf, waarbij zijn vrouw en de prefect van de Pretorianen betrokken waren.

DE ADOPTIE-KEIZERS 96-192

Er wordt nu gebroken met het princiep van Augustus, waarbij de keizerlijke titel door erfelijke opvolging werd verleend.  Van 96 tot 192 zal de keizer zelf een bekwaam persoon uitkiezen om hem op te volgen, en adopteert deze als zijn eigen zoon.  Deze periode is in militair en materiëel opzicht «de gouden tijd» van het Romeinse Rijk geweest.

8 Nerva: 96-98; rechtsgeleerde en gedurende vele jaren consul, genoot Nerva bij zijn aanstelling niet de onverdeelde sympathie van het leger.  Daarom adopteerde hij Trajanus, die zeer populair was bij de legioenen.

9 Trajanus: 98-117; was een groot veldheer, onder wiens regering het rijk zich langs alle kanten uitbreidde.  Hij legde doorheen zijn imperium vele wegen aan, alsook bruggen en waterleidingen.  Hij begiftigde Rome met imposante gebouwen.

10 Hadrianus : 117-138; hield zich vooral bezig met reizen doorheen zijn ganse rijk en met het versterken van de grenzen.  Hij was een van de grootste keizers uit de Romeinse geschiedenis en wijdde zijn ganse leven aan het bestuur van het imperium.

11 Antoninus Pius: 138-161; tijdens zijn regering grepen geen schokkende gebeurtenissen plaats, vooral omdat deze keizer zelf een voorbeeldige houding aannam.

12 Marcus Aurelius: 161-180; gedurende zijn regering brachten de legioenen, terugkerend van een strijd tegen de Parten, een plaag mede, welke ganse districten van het keizerrijk ontvolkte.  Met recht wordt van deze goede keizer gezegd: «In de avondschemering van Rome's grootheid verenigde hij in zich alle deugden welke eenmaal haar grootheid uitmaakten».

13 Commodus: 180-192; onwaardige zoon van een edele vader, ging hij zich te buiten aan allerlei excessen.  Hij verbeeldde zich de reïncarnatie te zijn van Hercules en bevocht persoonlijk de wilde dieren in het amphitheater.  Na verschillende aanslagen die mislukten, werd hij tenslotte vermoord in december 192.

(Wordt voortgezet)
JORIS COUDENYS.

Separator

De Munten van Vlaanderen 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024