Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1978, 11ste jaargang, nr. 1

MERKWAARDIGHEDEN OVER
WAARSCHOOT (12)

PRIESTERS GEBORTIG VAN WAERSCHOOT

PETRUS VERBRUGGEN,
HENDRIK, zoon van Walter,
JOANNES, zoon van Walter,
alle drie geboren te Waerschoot in de 14de eeuw.  In 1393 (waren zij) begiftigers by den bouw van den toren.
HUBERTUS DACK, 1455.
GERULF CORNELIS, (vermeld in) 1460.
ROELAND VAN DER HELLEN, 1463,
(Noot: Jan van der Hellen was notaris publique te Waerschoot in 1517).
PETRUS MARTENS, fs Gillis, 1467. JAN VAN SEVECOTE.
(JUDOCUS) JOANNES GASTERMAN, capellaen in 1517, woonde waer nu is "De Croone".
MARTINUS BRUMS, in 1570, waerschynlyk capelaen.
PETRUS DE VOS, van den Oostmoer, ten jaere 1694.

Ten jaere 1715 secundus van Loven, was hy een soon van Petrus de Vos, borgemeester, hebbende eenige uuren primus geweest, maer door syn seggen "dat hy die questie nog eens hadde gehad", moest hy ermaeken en wierde den tweeden - wyl Grosse, eerst tweeden synde, den eersten werd !

Waerom (dienaangaande) een spreekwoord is overgebleven: "Hadde Vos gesweegen, Grosse had geen Primus gedeegen (- geworden)"...

Op het Dorp te Waerschoot in 1912.
Prentkaart uit de verzameling van R. Dauw, Gent.

Petrus de Vos werd priester en theologant tot Loven, nademael canonnick tot Ronse en fundeerde eene borse (= studiebeurs) ten voordeele van syne familie, ten jaere 1747; luydende den inhoud als volgt :

"... tot Loven in het College der h. Dryvuldigheyd, voor de descendenten van Joannes de Vos, synen halven broeder, waervan tot Waerschoot syn :
Judocus de Vos, zoon van Joannes; Laurentius de Vos, zoon van Judocus en de dogter van Judocus.
Petrus de Vos, canonning tot Ronse, en Joannes de Vos, in een ander huwelyk. - Joannes de Vos trouwde Livina Pieters van Assenede en (zij) wonnen:
Judocus, Petrus en Joannes-Baptiste.
Judocus trouwde Judoca de Jaeger en (deze) wonnen:
Laurentius, Anna-Maria, Judoca, Petronelle en nog dry andere.
Laurentius, soon van Judocus, trouwde met Joanna Rogiers; Anna Judoca-Maria trouwde Guilielmus Buyse en Petronella huwde Gislenus Pauwels.
Petrus de Vos, zoon van Joannes, trouwde Judoca Versluys en (zij) wonnen 4 kinderen: Judoca, Joanna-Maria, Marie-Anne en Livina Theresia, geboren tot Waerschoot.
Joannes-Baptista (eveneens zoon van Joannes), getrouwt te Oostwinkel met M. de Munck, winnende met Petronella Ryckaert:
Jan, Martinus en Carel de Vos.
Deese descendenten van Joannes syn de geregtige met hunne kinderen tot de borse van den canoning, gefundeert voor dese.  By gebrek van welke de studenten van Waerschoot den voorrang hebben vóór alle andere vrinden, zoo sy bequaem syn tot den rethorica, met voorwaerde dat een gelyk geregtig(d)e den voorkeur word gegeven aen die de beste plaetse in den syntaxis heeft gehad.  Maer de studenten van Waerschoot volgen de andere vrinden, geen descendenten van Joannes zynde, en ook geene van Bellem en soo ver uyt deese voornoemde classen geene studenten sig aenbiedende, dient deselve (studiebeurs) ten voordeele der Ronsenaeren.  Dit alles gewesen by proces in den Raede van Vlaenderen ten jaere 1762 (Dit proces is ongetwijfeld nog na te zoeken in het archief van de Raad van Vlaanderen, te Gent)."

MARTENS..., geboren te Waerschoot en pastor tot Deurle, waer hy onder een sark ligt begraeven.

PETRUS DE BEIR, overleden als onderpastor te Meulebeke (in) 1780.
(Deze priester was o.a. familie van timmerlieden: zie de orgelkast in de kerk te Machelen.  Een verwant van hem werd door Napoleon ingelijfd; daaromtrent is een brief in het bezit van de heer R. Dauw, te Gent.  Een ander familielid de Beir was schoolmeester te Waerschoot).

AUGUSTINUS DE REU, gebortig van de Plaetse te Waerschoot, priester woonagtig tot Ghend, heeft bediend eene capelanie in de O.L. Vrouwkerke aldaer.
(Hij) stierf in het Geestelyk Hof in 1781 of 1782.

N... DE SMET, gebortig uyt Arisdonk, priester in 1760.
Onderpastor te Ruysselede en te Waesmunster, waer hy in 1800 nog was.  Overleden te.....?

STOFFEL TOLLENAERE, geboren ten jaere 1733 in de Voorde.
Priester in 1762.
Onderpastor te Wakken.
Proost op Ten Eede, te Wetteren.
Overleden als pastor te Gontrode in 1805.

JAN BAPTISTE DE SMET, geboren in de Voorde, priester in 1769.
Onderpastor te Ruysselede.
In 1781 pastor te Heurne en er overleden (in) 1786.

JAN BAPTISTE MAENHOUT, zoon van Joannes en van M. De Backer, priester in 1772.
Coadjutor te Zelzate; onderpastor te Oostwinkel, alwaer hy vanaf 1800 de prochie bediende.
Pastor te Baerle en terzelvertyd onderpastor te Drongen.  Obiit 13 July 1814, 66 jaer oud.

JACOBUS DE BACKER, geboren op de Stuyver, t' eynden de Weststraete (Breebroek), priester in 1775.
(Behoorde tot een thans nog bestaande Waarschootse familie, volgens de heer R. Dauw).
Coadjutor te Lebbeke.
Onderpastor te Meulebeke; er overleden in 1782.
Hy defendeerde in 1775 onder den proffessor Judocus De Wulf, S.T.L., prof. in het seminarie.

JOANNES BAPTISTE VAN DE WOESTYNE, geboren op de Koude Keuken, priester in 1777.
Onderpastor te Verrebroek; vandaer 10 maenden de pastorye van Cruys-houtem bediend; dan onderpastor te Waerschoot zelf, vanwaer hy de 11 april 1793 pastor werd te Overmeire, er belevende de onlusten der 18e eeuwe.

PETRUS FRANCISCUS DE TOLLENAERE, zoon van Guillielmus, geboren in de Voorde, priester in 1784.
Onderpastor te Asper, dan desservitor te Wortegem, daerna onderpastor te Loochristy en Drongen, vanwaer hy pastor werd te Oostwinkel.

DOMINICUS MAENHOUT, zoon van Joannes en broeder van Joannes-Baptiste, geboren in Arisdonk.
Gepromoveert tot Loven en aldaer hoorende theologie, quaem om de troebelen naer het priesterhuys te Ghend.  Werd met eene teirende siekte overvallen en stierf tot Waerschoot in 1789.

PETRUS MARTINUS DE VOS, geboren te Waerschoot (in) 1751.
Gepromoveert te Leuven, wierd aldaer theologant en priester; S.T.L. in 1782.  (Hij werd) proffessor van het Seminarie-generael.
Wierd gestelt als proost van Schuyfferscapelle by Thielt.
Pastor op het H. Kerst te Ghend (in) 179l.
Deede declaratie en eedt in 1797, waervan hy wierd eenen grooten voorstaender en, sig aen het hooft stellende, wierd hy van het beëedigt Vicariaet.  In april 1801 getroffen door eenige daegen siekte, stierf hy den 1en Mey 1801, oud 50 jaer.

MARTINUS BRAL, zoon van Dominicus, priester in 1788.
Coadjutor te Bazel en onder pastor te Sleydinge (in) 1795; vandaer (ging hij) naer Zele.  Werd in 1806 pastor te Singem.

NORBERTUS BOUCKAERT, zoon van den Aman Anastasius, geboren nevens de kerke.  (Hij werd) priester in 1794 en gesonden naer Grammene tot Coadjutor.  Vandaer onderpastor te Nasareth (in) 1796.  Hy heeft gedaen den eedt tot Machelen, waer hy niet en heeft geresideert en in de algemeene organisatie (werd hij) geplaetst als pastor te Deurle.

GUILIELMUS DE SMET, zoon van Carolus en Joanna D'hooge.
Gepromoveert ten jaere 1793 in d'eerste linie den 9e zynde, in den eersten act uytmuntende geweest den eersten.  Priester in 1796.  Professor van Rhetorica te Loven (in) 1797 en — op sig genomen hebbende de sielsorge — diende tot eenen aldergrootsten troost en onderstand; werkende tot het algemeen goed der kerke en saligheyd, ten tyde van onheylen en afwesigheyd van den pastor van Waerschoot, Petrus Frans Pauwels, (samen) met den onderpastor D'hooge.
(Hij) wierd president van het Collegie, in 1809 opgeregt te St Nicolaus (Waes), hetgeene gesloten wierd door decreet...
Wierd onderpastor tot Sleydinge in 1813, pastor tot Isegem in 1816 (en) pastor tot Sleydinge in Juny 18...

JOANNES BAPTISTE DE BACKER, zoon van Joannes, geboren aen den Stuyver, t'eynden de Weststraete (Breebroek).
Theologant in het seminarie van Ghend in 1793.
Wanneer hy reeds was diaken, in het midden der onheylen - ontfangen hebbende syne orders tot Mechelen, van de aertsbiscop Henricus Joannes, - is van eene teirende siekte, begonst door een bloedbraekinge, overleden tot Waerschoot ten huyse van grootmoeder, de weduwe Beeckaert, ten jaere 1797, den 29 mey, quaert na één uuren des nagts, oud 27 jaeren.  En wierd den 30 mey, ten dry uuren namiddag, begraeven door pater Joannes Evangelist Rappelier, van Thielt gebortig, door pater Caecilius van Dickele en (pater) Aureliarius, beede van Audenaerde, gesupprimeerde recolletten van Eecloo en dry declaranten.  Syn grafplaets is op den grond van 't Beenderhuys.

BERNARDUS DE SMET, een broeder van Guilielmus.

GISLENUS BOUCKAERT, fs Joannes Baptiste, woonagtig op de Plaets en

NORBERTUS DE BACKER, broeder van Joannes-Baptiste, diaken, voornoemd, (alle drie) Theologanten in het seminarie, waervan de twee eersten reeds 2½ jaeren hadden theologie gehoort, wierden in hun loop en voornemen gestremt door het supprimeren van het seminarie in 1798, waerin de commissarissen quaemen den 6 february, met last dat den 12en alles moest geruymd syn.

Bernardus de Smet wierd priester (in) 1815 en superior tot Ghend der leege(re) scholen in het College Ste Barbara.

Gislenus Bouckaert (h)ernam de studie der theologie begin 1801.  Hy begaf sig naer Merendree, ten huyse van dhr ende Mr Joseph Ferdinand Velleman, gebortig van Sleydinge en pastor te Merendree, tevooren professor van het seminarie, die vyf en ses jongelingen onderwees in de godtgeleertheyd, totdat sy bequaem werden gevonden tot de HH. Wydingen.

Waer Gislenus na examen en excercitie is vertrokken den 16 novembre 1801, van Ghend naer Emmerik, waer hy door den biscop van Roermond, den graeve van Veldt, wierd op vyf daegen subdiaken, diaken en priester gewyd.

(Hij werd) gestelt nademael als onderpastor tot Hulst en om de landsiekte verplaetst tot Wachtebeke als deservitor, vanwaer hy vertrok als onderpastor te Kalken.  Na langen tyd (overgeplaatst) naer de onderpastorye van Merelbeke, vandaer naer Lootenhulle tot in 1810 en (alsdan) gestelt als onderpastor van St Nicolaus tot Ghend.  Norbertus de Backer, soon van Joannes, Borgemeester, wierd priester in het seminarie.  Een deel van syn theologie gehoort hebbende te Merendree, is hy gestelt als onderpastor tot Merendree en heeft daer voor pastor gehad eerst dhr J. Velleman, die pastor is geworden tot Hamme, en daerna synen broeder I. Velleman, professor in het seminarie, die (in) 1815 pastor wierd van St Jacobs tot Ghend en wierd opgevolgt door dhr N. Verhulst van Moerbeke.

PETRUS HUYSMAN, begaefd met goed verstand en zeegden (sic !).  Na in alle syne lagere scholen te hebben behaelt den 1en prys in alle de geleerde wetenschappen, behaelde hy maer den 2en in de Rethorica 1811 (en) verkoos het seminarie van Ghend, tot het hooren der theologie ten voorseyden jaere.  Alwaer hy in 1813 met de andere theologanten was genoodsaekt het seminarie te verlaten, om reden dat hy niet wilde gehoorsaemen aen den oonegten en aengedrongen biscop La Brue.

Desen (Petrus Huysman) heeft sig verdoken gehouden, terwyl de andere theologanten wierden naer Wesel gesonden onder een regiment canonniers.  Hy wierd priester in 1814 tot St Nicolaus, daerna onderpastor tot Beveren (Waes).

(wordt voortgezet)

Separator

Merkwaardigheden over Waarschoot
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024