Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1978, 11ste jaargang, nr. 3

MERKWAARDIGHEDEN OVER
WAARSCHOOT (14)

NORBERTUS BOUCKAERT, fs Anastasius, onderpastor te Nasareth, heeft den 2 decembre (1795) verkregen tot Doornyk de costerye en overlaetende de voordeelen aen syne moeder - heeft deselve doen bedienen door:

FRANCIES POPPE.
Desen Frans Poppe heeft de costerye met alle de emolumenten sig aengematigt gedurende den tyd dat de beëedigde priesters den dienst in de kerke verrigteden.

Nademael - door de organisatie geordonneert by concordaet tusschen Pius VII en den eersten consul der F(ranse) R(epubliek) Bonaparte de geestelyke saeken in een nieuw order quaemen, is door syne hoogw. Fallot de Beaumont wederom aengestelt voor 3 jaeren den voornoemden hr Bouckaert, die aenstelde tot coadjutor Gislenus Poppe, zoon van Franciscus, in decembre 1803.

Groot turnfestival te Waarschoot in 1924.
Foto uit de verzameling van R. Dauw, Gent.

Van den 9 meye 1803 is de costerye bedient door:
JUDOCUS BOURGELLIOEN, voortyds ontfanger van de Confrerie der Beregtinge.

Dese voornoemde Norbertus Bouckaert, synde beëedigt priester en onderpastor tot Nasareth, wierd pastor van Machelen - door het beeedigt Vicariaet - maer door de organisatie wierd hy rector gestelt van de succursaele van Deurle tot wederroepens en, ontbloot van syne costerye, wierde den zeer eerw. hr :

N. L YFRANCKE (= RICHARDUS ANTONIUS RYFFRANCK), gesupprimeert moning, aengestelt tot coster, die hy loffelyk heeft doen oppassen.

Desen heer heeft gecogt de herberge de Croone, waer hy eerst is komen woonen met syne moeder en bouwde aldaer een huys dat geeft syn gevel naer de kerke, staende tegen het kerkhof.

Hy was van syne geboorteplaetse naer Waerschoot komen woonen, verkiesende dese prochie vóór Eecloo, wa er hy het eerste ligt had ontfangen.

(Noot: Richardus Antonius Ryffranck was in 1764 te Eeklo geboren en werd regulier kanunnik van de H. Augustinus te Eversam. In 1794, na de plundering van zijn abdij, keerde hij naar zijn geboorteplaats terug, waar hij rustig verbleef tot de vervolgingen van 1797-1800.  Daar hij de eed weigerde, werd hij tot ballingschap naar de Guyane verwezen.  Hij werd aangehouden, eerst in het rasphuis te Gent opgesloten en later naar Rochefort geleid.  Daar de Engelse kapers de overtocht naar Amerika onveilig maakten, werd hij ten slotte naar het eiland Rhé gebracht, waar hij landde de 17 november 1798.  Na 20 februari 1800 kwam hij naar ons land terug.  Hij trad in bediening als geestelijke koster te Waarschoot, waar hij overleden is de 28 maart 1828. - A.R.).

Desen heer, ten jaere 1813 aengeklaegt by den prefect tot Ghend wegens syne kerkelyke gevoelens, die nogtans goed en catholiek waeren, kreeg eenen bevelbrief dat hy Waerschoot moeste verlaeten en syn verblyf nemen tot Eecloo, alwaer hy is verbleven tot den ... van february 1814, wanneer dat — door de incomste der troepen van de geallieerden — het fransche bestuur dese streeken had verlaeten.

GREFFIERS VAN WAERSCHOOT

Alhoewel dat sedert de opregtinge der prochie waerschynelyk persoonen zyn geweest die de greffie bedienden, hebben wy geene stuckx gevonden die ons in oudere tyden alsulke amptenaeren aenwysen, als sedert de jaeren 1500 en dit nog (pas) in het eynde.
De overleveringe geeft ons dat:

BERNARDUS VEREECKEN, gebortig ván Ghend, soude deese plaetse bediend hebben in de troebelen der 16e eeuwe en dat hy ten tyde derselve soude syn doorschooten met eenen cogel op het kerkhof.  Plaetse waer dat synen sark nademael veel jaeren heeft sigtbaer geweest, jae, tot in de 18e eeuwe, waerop stond syn doodsgeval en syne bedieninge, agterlaetende verscheyde(ne) kinderen - welkers naercomers ten jaere 1800 nog leefden in Arisdonk.

Ons tevreden houdende met die overleveringe, sal men (nu) aenhaelen de sekere persoonen, te weten :

JOANNES CLAES,
alhier overleden (in) 1617, sonder dat men weet te seggen den tydstip van syn aenkomste, die sedert het jaer 1570 kan geschied zyn.

LIVINUS DE GELDERE
is (de) onmiddellyken opvolger.  Hy heeft den tyd van 26 jaeren dese plaetse bedient.  Overleden in 1643.

JOANNES BAPTISTE ISENBRAND,
zoon van den zeer edelen heer Antonius, die men gelooft gewoond te hebben in een wooninge staende nevens het casteelken van dhr van Bunst, vercogt aen de juff. de weduwe van Martinus Wttenhove.  (Hij) heeft 20 jaeren de greffie van Waerschoot bedient.  Alhoewel hy eenigen tyd kan gewoont hebben op de Motte, is het waerschynelyk dat hy heeft gewoont in een huys staende in de Kerkstraete, op den selven grond waer nu is de pastorye (en) waer hy op 2 decembre 1663 is gestorven.  Welk huys na syn overlyden van syne hoirs (= ergenamen) - Jacobus Isenbrand, Adriaen Maenhout en Cornelius de Valk is vercogt geworden aen de wethouderen Pieter Martens, Borgemeester, en Pieter Steyaert, Scheepenen, tot het worden van de presbyteragie (= pastorie), voor de somme van 1700 guldens op den 8 januari 1664.

- By beveelen van den Oudenburg is (toen) binnen Waerschoot geschied eene monsteringe der persoonen van 20 tot 60 jaeren.  (Dit gebeurde) van veele prochiën der Casselrye.  Van Somergem wierden (alsdan) bevonden 720 manshoofden.

CAROLUS VAN KERCKHOVE
(was) greffier in 1664 en (is) na 5 jaer overleden, in 1669.

Te synen tyde is (men) op den 28 maerte 1668 in de Voorde begost op te regten eenen meulen, by order van dhr Joos Begyn, bailliu van Ursel.  Desen meulen had gestaen t'eynden Arisdonk, by Bargiensbrugge.  Hy heeft eerst gedraeyt op den 2 novembre en tusschen 27 en 28 Septembre 1669 — één jaer daerna ! — (is hij) afgebrand.  Na (her)opregtinge werd hy in 1808 elders geplaetst.

JOANNES DE SMET
was greffier van 1669 tot 1690.

Hy bouwde t'synen tyde sig een wooninge, staende nevens nu de herberge Sint Hubertus, zynde met dobbele stagie; nademael bewoont door N. Scherlinck (in) 1776 en na het vervolg door Joannes Buyse, blompelder.

JOANNES DU BOIS,
greffier in 1691 en was de 14 novembre 1699 nog in dienst.

In 1691 (heeft hij) het verdrag aengegaen met Carel Hoorebeke en de wethouderen, tegenwoordig te zyn in d'hoogmisse en (de) vesperen.

N. DIERKENS
(was) greffier in 1698 en 1700.

(Hij) heeft de overleveringe nagelaeten, dat hy maer twee jaeren de greffie onagtsaem heeft bedient van welke hy - afgestelt synde - heeft ongelukkig zyn leven geëyndigt, stervende schier van armoede op de straete, ten (h)alven den weg van de kerke naer Bekebrugge.  Hy schynt gebortig van Thielt.

GERARDUS VAN MHERHAGEN
(was) geboortig van Ooike (1659?) en greffier (in) 1700.

Hy heeft sig gebouwt het huys staende het 2de over het kerkhof, nevens nu de brouwerye van Sr Anastasius Bouckaert.

Nademael dat hy deese greffie ten tyde van 23 jaeren hadde bedient, niettegenstaende de onheylen van de eeuw 1800, die sy soo se er in haer begin heeft gehad, — is hy op den 4 augustii 1723, in den ouderdom van 64 jaeren overleden.

Hy was den cousyn van den in 1810 overledenen meyer van Audenaerde, uyt wie ik de geboorteplaets (van deze greffier, nl. Ooike) heb vernomen.

GASPAR HENDERICUS CENSSENS,
geboren te Nieuwpoort, (werd) greffier in 1723.

Hy trad in huwelyk met juff. Petronelle Elbo, fia Adriaen, uyt Ghend.  Desen, een overtreffelyk en bequaem man, bedienende in alle geregtigheyd en behendigheyd zyne greffie, heeft by coope vercregen het openstaende huys van dhr Mherhage, overleden.  Hetwelk hy ten tyde van 49 jaeren heeft bewoont.

Desen heer is in 1745 in atagie (== otage, gijzeling) voor de prochie weggevoert, door de orders van den coning van Vrankryk, wiens troepen in de Nederlanden gerukt waeren, met sig hebbende den greffier D'Hercke van Eecloo, den gardiaen der recollecten en den borgemeester.

Na de betaelde contributie is hunne slaekinge (= vrijlating) gevolgt.  Hy stierf op 29 decembre 1772, agterlaetende eenen zoon Henricus, getrouwt nademael met N. Staession, uyt het Luxemburgsche;
Coleta, de oudste, getrouwt met N. Malherben, gebortig van Aken (en) chirurgyn;
Francisca, getrouwt tot Brugge met eenen blompelder en huurcoetzier.

Desen greffier heeft ook eenen merkelyken tyd bedient de greffie van Somergem, in de plaetse van zyn vrouwens vader, dhr Adrianus Elbo.

MARTINUS WTTENHOVE,
geboren te Somergem, greffier in 1773, (was) een bequaem gedienstig man.  Hy trad na corten tyd in huwelyk met joff. Barbara Maenhout, woonagtig en gebortig van Hansbeke.

Hy quaem in besit by coope van het huys toebehoorende aen de weesen ofte hoirs van den overleden greffier Mherhaegen.

Hy heeft door syn tusschenspraek en werksaemheyd vercregen, benevens (die van) den bailliu Franciscus Temmerman, dat den steenweg van Ghend op Brugge, geleyd in 1783 (-1786), gebragt is geworden door de Plaetse.

(wordt voortgezet)
J.J. VAN DER POORTEN/A.R.

Separator

Merkwaardigheden over Waarschoot
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024