Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1978, 11ste jaargang, nr. 2

MERKWAARDIGHEDEN OVER
WAARSCHOOT (13)

RELIGIEUSEN GEBORTIG VAN WAERSCHOOT

(enkel beginnende in 1700)

PATER N. DE SUTTER.
Predikheer te Brugge en prior.  In hoogen ouderdom overleden in 1778.

FR(ATER) MARTINUS DE VLIEGER.
Monning in het Clooster van Waerschoot (in) 1735 en op 23 april geprofest door prior Leo Mahieu.

AGATANGELUS NUYT.
Minderbroeder recollet, geprofest (in) 1743 op 25 7bre (= september).  Geboren te Oostwinkle in 1715.
Vierde zyn Jubilé (in) 1791 ; obiit 1792.

R.P. SCHERLINCK.
Ongeschoeyden carmeliet in 17...?

R.D. GERARDUS COQUIT.
Geboren te Waerschoot, zoon van Andries, herbergier in "de Croone", 1740.  Wierd moning in d'abdye van den H. Adriaenus, onder den naem Hieronymus.  Zeer jong overleden.

PATER CONSTANTINUS IMPENS.
Capucyn, geprofest (in) 1754 of 1755.  Verscheyde(ne) mael Gardiaen geweest.  Obiit 1780.

De gesloopte "Patronage", zoals ze was bij de aanvang van de 20ste eeuw.
Prentkaart uit de verzameling van R. Dauw, Gent.

VICTORIUS DE BEIR.
Geboren de 29 Xbre (= december) 1731 ter Plaetse van Waerschoot en gedoopt Emannuel.
Minderbroeder, geprofest in 1753.  Was een broeder van Petrus, pastor van Meulebeke voornoemt.
Obiit (te) st Nicolaus de 23/3/1773 als Terminaris.

REV. P. HUBERTUS THIENPONT.
Geboren op 24/6/1735.
Minderbroeder Recollet, geprofest de 24/9/1755.  Is verscheyde (ne) mael Provinciael geweest.  Custos van den H. Joseph.
Hield syn wooning byna altyd tot Brugge.  Gesupprimeert in 1796 ; is aldaer subit gestorven de 23/12/1806.
Was een zoon van Jan Baptiste en van Joanna de Muynck.  Tweemael gardiaen te Brugge; professor in de Godtheyd.

P. PLACIDUS THIENPONT.
Broeder van Hubertus.  Geboren de 7/6/1737 op den Oostmoer .  Minderbroeder recollet, geprofest de 8 mey 1760.  Is geworden lector der philosophie.  Obiit St Nicolaus (Waes) de 7/4/1785.

MAXIMILIAENUS DHOOGE, fs Guilielmus.
Geboren op den Oostmoer de 27/9/1737 als "Petrus Dhooge".
De 10/10/1756 geprofest als minderbroeder recollet te Audenaerde.
Te Gent overleden de 3/7/1781.

CYPRIANUS DE SUTTER.
Geboren in den Bosch op 7/6/1732.
Minderbroeder geprofest de 4 april 1759, S.T.L. en gardiaen; gestorven te Veurne de 21 Xbre (= december) 1797.

GEORGIUS DE SMET.
Geboren op den Berg.
Dominikaan, geprofest in 1776.  Overleden van een teirende siekte in 1780 en tot Ghend begraeven.

GISLENUS DE REU (P. BERNARDUS).
Geboortig uyt de Voorde de 10 meye 1754.
Geprofest in de orde der minderbroeders recolletten in den jaere 1779, den 19 meye.
Wierd terminaris van Lokeren in 1792.
Wierd uyt syn clooster gesupprimeert (in) 1798 en nam syne wooninge tot Seveneeken, dienende tot coadjutor van pastor Vercauteren.  Na welkers overlyden hy de prochie aldaer heeft bediend.  Hy heeft afgesien van alle de onheylen van den tyd der jaeren 1798-1800 ende wierd eerste pastor van den Overslag en is aldaer overleden den 30 augusti 1808, oud 54 jaeren, zynde 3 jaer pastor.

(KAREL LEOPOLD) PACIFICUS WELVAERT.
Gebortig uyt de Voorde, de 29 septembre 1767, fs Judocus en Catharina van Laere.
Tot Iperen geprofest (in) 1795, na de belegeringe van de stad te hebben moeten besueren in het proefjaer, waer veel schrik en beangstigheyd waeren te ondergaen.  Nogtans dit alles heeft zynen iver niet connen beletten het order der p.p. minderbroeders te beleven.
Hy wierd naer Keulen gesonden om alle de orders (= de H. Wijdingen) te ontvangen, die hun op agt daegen - om de tydtsomstandigheden - wierden gegeven van den suffragaen (= hulpbisschop), mits de necIerlandsche biscoppen afwezig waeren.
(Hy) wierd te Ghent gesupprimeert in 1796, de 30 decembre, benevens syne broeders.  Wierd in 1797 bigtvader en thoonde synen iver volgens syne bequaemheyd, binnen de stad Ghent.  Nogtans in de groote vervolginge hield (hy) sig op tot Waerschoot, vanwaer hy is weergekeert (in) 1799, nemende by syne susters begyntjes in het convent van Ste Elisabeth syn verblyf.
Hy wierd onderpastor in Hulster Ambagt, dog nademael verplaetst en gestelt tot Meerdonek. Eyndelinge (stond hij) op de Clinge, alwaer hy in january 1811 overleden is.

COLUMBANUS DE PRINCE.
Geboren te Waerschoot de 1 Xbre (= december) 1695, kleermaker.  Wierd broeder by de p.p. recollecten, geprofest de 4 Xbre 1722.
Stierf tot Brugge de 28 february 1749.

THEODORUS CALUWERT.
Geboren de 16 7bre (= september) 1748.
Den 26 9bre (= november) 1777 geprofest als minderbroeder recollet.  Gesupprimeert in 1796 tot Ghent.
Nam (alsdan) syne wooning tot Waerschoot by Jooff. de weduwe van Anastaes Bouckaert, vanwaer hy naer St Denys is gaen woonen.

AMANDUS BUYSE.
Zoon van Joannes, cuyper van style.
Frater conventus van het order der recollecten.
Gesupprimeert tot Ghent in 1796.  Ging woonen by den provinciael Thienpont tot Brugge, van welken hy verhuysende, heeft syn verblyf genomen by pater Rochus tot Swynaerde (en) daerna in het siekhuys tot Ghend in de Byloken.
Hy is geboren de 9 february 1770 ; geproffest de 10 february 1794, maer (was reeds) gekleet in 1790.

BERNARDUS BOUCKAERT.
Geboren aen d.e Plaetse, fs Joannes Baptista.
Wierd - na soldaet te hebben geweest onder de keyserlyke troepen en corporael; na capiteyn der volontairen te zyn (geweest) in den tyd der onlusten en, dese geëyndigt synde, te hebben verkoosen het regiment van Würtemberg; na (aldaar) syn afscheyd te hebben bekomen - geraedig het orden der Alexiaenen te aenveirden.  Waerin hy tot Brugge is geprofest ten jaere 1794 en gesupprimeert (in) 1798. Houdende (van dan af) syn verblyf tot Brugge, in een huys, (samen) met syne oversten en broeders.

COSTERS DER KERKE VAN WAERSCHOOT

Men kan niet volstrektelyk alle de persoonen opgeven, die de bedieninge van coster (alhier) hebben verrigt.  Maer nogtans sedert het jaer 1571 kan men deselve met eene ongebroken agtereenvolging (ver)melden.

WOUTER, de coster van Waerscot, 1306 (1380).

Jan THOROUT bevond men coster der kerke, overleden in seer oude tyden.  Syn jaergetyde staet ingeschreven op den calendair van 1448.

(ANDRIES MARTENS).

ROELAND VAN DER HELLEN, coster in 1463 en 1486 en van vroeger tydstip.

ARENT DE PAUW, 1522, custos.

JOOS DE JAEGERE, coster in 1571.
Of desen man is denselven die ten jaere 1580 borgemeester was, kan men niet (met zekerheid) melden, alhoewel seer waerschynelyk.

PHILIPPUS DE ROY, coster in 1610, gelyk het blykt uyt het oudste register der huwelyken, gedaen synde door Jacobus de Conynck, pastor, en Adriaenus Wellens.  Philippus (de Roy) is overleden in 1629.

PETRUS BEECKMAN, coster in 1629, die met sig hebbende de zoonen van Philippus de Roy en Livinus de Vos, (als)dan schoolmeester, tot medesanger behoort van de kerke.  Desen Petrus Beeckman was insgelyckx schoolmeester en schreef een alderschoonste letter, gelyk te sien is in den register der jaeren 1634, wanneer den pastor - Livinus Neyrinck - vlugtig voor de rampen van den tyd, de doode(n) werden begraeven door Petrus Beeckman.  Na 39 jaeren de costerye te hebben bedient, is (hij) den 8 meye 1668 overleden.

GUILIELMUS DE BAETS, coster.
Begin 1669, vindende syne bediening boven maete lastig door eene besmettelyke siekte, heeft (hij niettemin) met veel iver syn pligten altyd volbragt en na het verloop van 14 jaeren is (hy), op den 12 december 1681, naer de eeuwigheyd getrokken.

PETRUS DE BAETS, zoon van Guilielmus, coster in 1681.
(Hij) heeft te synen tyd sien afbranden gheel de Plaetse door de Fransche troepen, dat er nauw(elijk)s een huys stond, op een (h)alf quartier uurs ontrent de kerke.  Na het verloop van 31 jaeren, op dewelke hy de costerye onder Carolus de la Mars en Joannes van den Bossche bedient hadde, is (hij) gestorven in het jaer 1710.

JOANNES HEEMS, coster in 1710.
Heeft in syn leven drymael getrouwt geweest.  En na den tyd van 42 jaeren dese plaetse te hebben bedient, is hy op den 2 february 1752 in den ouderdom van 64 jaeren overleden.  Agterlaetende eene weduwe die hebbende eene dogter, Maria Carolina Heems, in haer eerste huwelyk met Carel Versluys, na welker dood sy - woonende regt over de pastorye, (h)erbouwde het nog bestaende huys - en ging aen een tweede huwelyk ten jaere 1799 met Pieter Maenhout, zoon van Joannes Baptiste, borgemeester.  Na welkers dood (Maria Carolina Heems voor de derde maal) trouwde met N. Lyfrancke, gebortig van Eecloo.

ANASTASIUS BOUCKAERT, gebortig van Wingene, zoon van den coster (aldaar).  Hy wierd uyt seer veele postulanten coster van Waerschoot in 1752, (aanvaard) door het capittel van Doornyk, oud synde 25 jaer.
Hy was begaefd met eene schoone en kundige stemme.  Hy nam syn verblyf en wooninge by pastor Ignatius Vercauteren, insgelyckx van Wingene.  Na het verloop van een jaer ging hy aen den huwelycken staet met joff. Carolina Joanna van Waesberge, dogter van den baillieu deser prochie.
Haer hebbende gestelt in sequester, heeft hy nademael vercregen de amanie voor syn leven.  Hy wierd capiteyn van de prochie en bemoeyde sig met het scheyden der sterfhuysen.  (Hij) won ten tyde van leven verscheyde(ne) kinderen, waervan eenige hierna te noemen.
Desen (koster) had eenen ondercoster, Franciscus Poppe, die bailliu der kerk en grafmaeker was.
Na het overlyden van synen schoonvader Franciscus van Waesberge, Bailliu, is hy gaen bewoonen het openstaende huys nevens het kerkhof, waerop hy heeft gestelt eene brouwerye.
Deesen agtbaeren man wierd ten jaere 1795, na 42 jaeren coster te hebben geweest, op den 29 novembre - synde eenen sondag - sonder eenige teekenen van onpasselykheyd, na met syn huysgesin het noenmael te hebben genomen en opstaende van de tafel naer buyten gegaen synde, en met weynige teekenen van leven in huys gebragt synde, ontrent het quart na één uur en namiddag overleden, in den ouderdom van 62 jaer, agterlaetende:
joff. Catharina (= Carolina) Waesberge, syne vrouwe;
dhr en Mr Franciscus, licenciaet in de medicynen, woonagtig tot Sinaey, land van Waes;
dhr Servatius, greffier tot Eecloo;
dhr en Mr Norbertus, onderpastor tot Nasareth;
joff. Marie, religieuse in d'abdye der Byloke, genaemt Vrouwe Bonaventura;
Gislenus, gewesen lieutenant onder de Vlaemsche dragonders van het vaderlandsch leger;
Ludovicus, practisyn tot Nevele;
Theodoor; Antoon; Joseph en joff. Joanna.
Theodoor trouwde met de nigte van den beëedigten priester N. Thiebaut, choorsanger, woonende in de pastorye.
Antoon trouwde tot Eecloo en Gislenus met Catharina Dobbelaere van Waerschoot en ging woonen naer St Martens Leerne, in de brouwerye die synen broeder Louis tot Nevele hadde doen bouwen.  Gislenus wierd weduwnaer en trouwde nademael joff. N. Stoop, gebortig van Nevele.

(wordt voortgezet)

Separator

Merkwaardigheden over Waarschoot
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024